Chápat svět v souvislostech

Představení studijního programu

Program hospodářská politika je jedinečný optimální kombinací aplikované ekonomie a praktického pohledu na fungování trhu a roli státu v ekonomice. Během studia se seznámíte s ekonomickými principy fungování trhu a také s tím, kdy trh selhává a co se s tím dá nebo nedá dělat. Zjistíte, jak ekonomiku ovlivňuje vláda a dozvíte se, proč ne vždy dosáhne svých cílů. Ukážeme vám, jak vlády reagovaly na krize a výzvy v minulosti a jaké z toho plyne poučení pro současnost a budoucnost. Naučíte se analyzovat a předvídat ekonomický vývoj v kontextu aktuálních problémů české, evropské a světové ekonomiky. Pochopíte vliv vývoje hospodářství a dopady dílčích změn na státní finance, spotřebitele, firmy nebo třeba finanční trhy.

Abyste si rozšířili obzory, můžete v rámci studia vyjet studovat na zahraniční univerzity, kde posílíte nejen svoje jazykové schopnosti, ale také získáte globální dovednosti, které po studiu bezesporu uplatníte. V rámci programu hospodářská politika se připravíte na svoji budoucí kariéru nejen získanými odbornými znalostmi, ale také díky kritickému myšlení a analytickému pohledu na věc.

Jako absolventi programu získáte výbornou univerzální kvalifikaci pro práci nejen ve veřejné a státní správě, ale také – a dokonce především – v mnoha dalších ekonomických profesích soukromé sféry. Každá firma potřebuje ekonoma, který neumí jen účetnictví, ale umí se rychle a efektivně orientovat v národní i mezinárodní ekonomice a chápe věci v souvislostech současného světového i historického vývoje.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Komu by prospělo a komu uškodilo zavedení eura v ČR?

 • Proč lidé v Německu vydělávají výrazně více než v ČR a lidé na Ukrajině výrazně méně, i když pracují přibližně stejně hodin?

 • Proč se firmy nesmí domlouvat na cenách?

 • Jak ovlivní změna úrokové sazby centrální banky firmu a jak vaši peněženku?

 • Proč věci v ČR nefungují jako ve Švýcarsku nebo Estonsku?

 • Mělo by se platit u lékaře?

 • Existuje optimální míra zdanění?

Pokud vás zajímají tyto a další podobné otázky a chcete rozumět ekonomickým jevům v souvislostech, tak je program Hospodářská politika právě pro vás.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Program Hospodářská politika poskytne studentům výborný základ a přehled v teoretické i aplikované ekonomii tak, že studenti budou schopni získané znalosti dlouhodobě využívat a rozvíjet v závislosti na aktuálních podmínkách pracovního trhu a svého zaměstnání.

  V průběhu studia se studenti dozví, jaké jsou možnosti a limity hospodářské politiky a naučí se analyzovat a předvídat ekonomický vývoj zejména v kontextu aktuálních problémů české a evropské ekonomiky. Pro důkladné pochopení současného i historického ekonomického vývoje a hospodářské politiky s tím spojené budou studenti seznámeni s historickým vývojem i nejnovějšími poznatky ekonomického myšlení, naučí se používat jednoduché, ale účinné nástroje kvantitativní analýzy a vše jim bude vysvětleno nejen teoreticky, ale budou s nimi analyzovány a diskutovány zásadní historické i aktuální události, které ovlivnily a změnily ekonomický vývoj světa i jeho vnímání. Studenti odhalí přesnost odhadů tempa růstu ekonomiky, dozví se, komu inflace škodí a komu naopak prospívá, komu a proč prospělo zavedení eura a komu a proč by uškodilo jeho zrušení, co je skutečným zdrojem blahobytu a kde na něj vzít zdroje, a mnoho dalšího, méně vznešeného, zato v praxi dobře využitelného.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • rozumět základním ekonometrickým a kvantitativním metodám ekonomické analýzy
  • porozumět problémům provádění hospodářské politiky
  • písemně shrnout své závěry, prezentovat je a diskutovat o odborném problému v angličtině nebo jiném světovém jazyce jak v obecné, tak v ekonomické terminologii
  • aplikovat metody kvantitativní analýzy na řešení ekonomických témat, samostatně vyhledat data
  • vysvětlit a zpracovat základní teoretické a metodologické práce v obecné ekonomické teorii
  • chápat základní ekonomické souvislosti EU, zejména z makroekonomického hlediska
  • pracovat v soukromé i veřejné sféře na analytické nebo manažerské pozici.
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi tohoto oboru odejdete s komplexními znalostmi o fungování hospodářství jako celku. Budete také umět analyzovat ekonomickou situaci jednotlivých podniků i domácností.

  Toto vzdělání vám otevírá dveře ve státní a veřejné správě – například na ministerstvech, v České národní bance, Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Také ale v orgánech EU i jiných národních i mezinárodních institucích. Budete ideálními kandidáty i pro analytickou, tvůrčí i vedoucí činnost v soukromém sektoru – například u finančních institucí a bank, u poradenských společností nebo ve výrobní sféře.

  Absolvování oboru vám dá rovněž dobré předpoklady pro další studium v magisterských studijních programech na všech vysokých školách ekonomického zaměření v ČR a v zahraničí.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Součástí bakalářského programu není stáž ve firmě nebo státní správě.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Pro bakalářskou práci je závazně stanoven rozsah 35–45 stran. Podrobnosti formálních náležitostí upravuje manuál studenta dostupný na http://www.econ.muni.cz/zaverecna-prace.

  Student by měl v práci prokázat schopnost použít nabyté znalosti pro analýzu reálných dat, adekvátně pracovat s literaturou, vyhledat a nebo získat potřebná data, a na základě vlastní práce vyslovit relevantní závěry v návaznosti na hospodářko-politickou praxi.

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program pokračuje i ve stejnojmenném navazujícím magisterském studiu Hospodářská politika. Program však nabízí předpoklady i pro studium dalších navazujících programů – Ekonomie, Hospodářská politika a mezinárodní vztahy nebo Matematicko-statistické metody v ekonomii.

Základní údaje

Zkratka
B-HOSP
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

70
počet aktivních studentů
83
počet závěrečných prací

Ekonomicko-správní fakulta
Program zajišťuje