Objev všude kolem sebe skrytý kapitál

Představení studijního programu

Zamysleli jste se někdy nad tím, proč ekonomický růst není rovnoměrný a proč jsou některé regiony vyspělé více a některé méně? Zajímáte se o cestovní ruch a chtěli byste vědět více o významu cestovního ruchu pro ekonomiku regionů? Připravíme vás zde na práci všude tam, kde je potřebné chápat ekonomické a společenské podmínky v prostorových souvislostech.

Studium je založené na zajímavých přednáškách doplněných o praktická cvičení. Díky nim se například seznámíte s procesem podpory rozvojových projektů z veřejných zdrojů, naučíte se oceňovat nemovitosti a vyzkoušíte si praktické úkoly z managementu a marketingu cestovního ruchu.

Jedinečností tohoto programu je jeho kreativita a multidisciplinární přístup. Poznáte vztahy mezi podmínkami regionu a úrovní jeho rozvoje. Současně vás dobře připravíme na komunikaci s experty z dalších oborů, jako je například podniková ekonomika nebo územní plánování. Díky tomu bude mít rozhodování, na kterém se budete podílet, komplexní charakter.

Po dokončení studia budete umět diskutovat význam rozmanitých aspektů ekonomické vyspělosti regionů či vysvětlit roli cestovního ruchu v těchto procesech. Zvládnete používat základní metody prostorové analýzy a posoudit ekonomické, sociální a environmentální charakteristiky regionů.

Naučíme vás zhodnotit význam a přínosy jednotlivých nástrojů regionální politiky a politiky cestovního ruchu. Budete se orientovat ve tvorbě strategických vizí, koncepcí a rozvojových plánů. Samostatně dokážete analyzovat tržní prostředí destinace cestovního ruchu a navrhnout strategii jejího rozvoje, včetně strategie marketingové.

Je studium programu pro vás?

 • Zajímá vás cestovní ruch?

 • Bavilo by vás analyzovat tržní prostředí destinace cestovního ruchu a navrhovat strategie jejího rozvoje?

 • Chcete rozumět nerovnostem ve vyspělosti jednotlivých regionů a příčinám jejich vzniku?

 • Přáli byste si uplatnit své poznatky o regionálním rozvoji v managementu obcí, regionů a státu nebo v managementu organizací cestovního ruchu?

 • Bavilo by vás připravovat žádosti o podporu rozvojových projektů nebo se naopak podílet na rozhodování o jejich podpoře?

 • Rádi byste se naučili oceňovat nemovitosti a zpracovávat odborné posudky?

Pokud ano, rozhodně neváhejte a přihlaste se na Regionální rozvoj a cestovní ruch!

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2023/2024
Termín podání do půlnoci 28. 2. 2023

Studium

 • Cíle

  Cíle studia primárně vycházejí z inovovaného profilu absolventa, který lze systémově popsat následujícím způsobem: ekonomický základ znalostí (dominance teorie) – rozšíření ekonomického základu znalostí (skloubení všeobecných a programově specifických znalostí) – získání relevantních kompetencí a dovedností (dominance prakticky využitelných postupů cílených na řízení, resp. management regionálního rozvoje a cestovního ruchu). Studium programu Regionální rozvoj a cestovní ruch otevírá cesty ke komplexnímu chápání vazeb mezi územními podmínkami a výsledky společenského rozvoje, které respektuje principy holismu, integrace, udržitelnosti, obecné prospěšnosti a účelnosti. Ve srovnání s dosavadním oborovým pojetím studia studenti získají hlubší znalosti a dovednosti potřebné pro zpracování analýz a navazujících syntéz reflektujících společenské a podnikatelské preference hlavních aktérů regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Z praktického pohledu tyto znalosti tvoří integrální součást moderní správy a managementu regionů a obcí a rovněž udržitelného podnikového managementu (se specifickým důrazem na cestovní ruch) zahrnujících i tvorbu strategických vizí, koncepcí a plánů rozvoje. A právě v tomto komplexním chápání společenského rozvoje v jeho prostorových souvislostech spočívá jedinečnost navrženého programu.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit prostorové zákonitosti a aplikovat metodické postupy vytvořené v regionální ekonomii a souvisejících (zejména ekonomicky orientovaných) vědních oborech;
  • vyhodnotit význam a potenciální přínosy jednotlivých nástrojů regionální politiky (s důrazem na kohezní politiku EU) a politiky cestovního ruchu na lokální, regionální a národní úrovni;
  • aplikovat získané poznatky v managementu a marketingu cestovního ruchu a dalších oblastech se silnými vazbami na prostorovou dimenzi podnikání;
  • spolupracovat na přípravě žádostí o podporu rozvojových projektů z veřejných domácích i zahraničních (Evropská unie) zdrojů;
  • oceňovat nemovitosti jako primární komponenty územního rozvoje a využívat znalosti jejich hodnoty při zpracování relevantních expertíz a analýz;
  • komunikovat s domácími i zahraničními odborníky z hraničních a navazujících oborů (např. podnikové a veřejné ekonomiky či územního plánování a ekologie).
 • Uplatnění absolventa

  Po absolvování studia můžete pracovat na různých pozicích v soukromých i veřejných institucích. Svoje uplatnění najdete v managementu regionální i municipální veřejné správy nebo v oblasti cestovního ruchu.

  Budete se moci realizovat třeba jako projektový manažer, manažer agentury cestovního ruchu nebo agentury regionálního rozvoje, odborný pracovník ve veřejné správě, specialista na marketing města či turistické destinace, manažer podniků v cestovním ruchu, ekonomický konzultant nebo realitní makléř. Naši absolventi pracují také ve veřejných organizacích, které rozhodují o udělování podpory jednotlivým projektům a kontrolují jejich realizaci.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Během studia můžete absolvovat praxi v institucích státní správy a samosprávy – například na obecních úřadech, magistrátech a krajských úřadech. Máte možnost realizovat se i v organizacích, které se zabývají cestovním ruchem – například ve společnostech destinačního managementu. Budete moci také pracovat v podnikatelských, neziskových a veřejných organizacích, které připravují žádosti o podporu rozvojových projektů z veřejných prostředků a které se podílí na jejich realizaci.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Věcná náplň a struktura práce je stanovena Směrnicí děkana č. 9/2017, která definuje rozsah bakalářské práce na 35 – 45 stran ve formátu A4, povinné a doporučené součásti práce. Stejná směrnice vymezuje způsob volby a přihlášení k tématu, povinnost absolvovat Teze bakalářské práce a dva bakalářské semináře, dále způsob odevzdání a hodnocení závěrečné práce. Smyslem bakalářské práce je prokázat schopnost studenta pracovat se zdrojovými materiály a literaturou, samostatně analyzovat problémy cestovního ruchu, zpracovávat a interpretovat primární i sekundární data o socioekonomických jevech spojených s cestovním ruchem a v neposlední řadě přicházet s vlastním řešením problémů. V případě bakalářské práce se očekává řešení dílčích problémů, popř. návrh konceptu řešení, který může být dále rozpracován v diplomové práci.

  Náležitosti práce:

  zadání závěrečné práce

  anotace práce včetně klíčových slov v jazyce práce a v jazyce anglickém

  prohlášení autora závěrečné práce

  seznam použitých literárních zdrojů

  seznamy tabulek, grafů, obrázků a použitých zkratek

  seznam příloh.

  Struktura práce:

  obsah práce

  úvod práce

  přehled dosavadních poznatků, hlavní a dílčí cíle práce a použité metody

  text vlastní práce vhodně členěný na kapitoly a oddíly

  závěr a shrnutí výsledků práce (včetně identifikaci vlastního přínosu).

 • Návaznost na další studijní programy

  Pokračovat můžete na navazujícím magisterském programu Regionální rozvoj, kde si můžete vybrat ze dvou specializací – Projektový management nebo Cestovní ruch.

 • Další informace

Základní údaje

Zkratka
B-RRCR
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

143
počet aktivních studentů
109
počet závěrečných prací

Ekonomicko-správní fakulta
Program zajišťuje