Rozumět věcem veřejným je skvělá správa

Představení studijního programu

Jaké jsou hlavní výhody studia? Daly by se popsat jedním slovem – variabilita. Program se nezaměřuje na úzký okruh vědomostí, ale dodá vám takové znalosti a dovednosti, které z vás udělají flexibilního člověka připraveného na změny. Naučíte se rozlišit podstatné od nepodstatného. Budete se orientovat v ekonomice, veřejné správě, byznysu i sociální oblasti. A to vše s mezinárodními přesahy.

Jak studium probíhá? Ano, i my vás budeme učit klasickým způsobem ve třídě. Klademe ale velký důraz na výuku formou cvičení a workshopů – řadu věcí se totiž naučíte jedině tím, že je sami uděláte. I teorii vás budou učit lidé, kteří mají praktické zkušenosti a vysokou odbornost. Budete mít také možnost vyzkoušet si svoje schopnosti a ověřit teoretické znalosti během studia v praxi ve vybraných institucích veřejné správy či v neziskovém sektoru – například na Krajském úřadu JMK, magistrátu města Brna, Ministerstvu financí ČR nebo v nadaci Partnerství.

Chcete se podílet na životě svého programu? Není problém. Když budete chtít, můžete si s kolegy studenty i vyučujícími být skutečně blízko. Budete mít jak možnost spolupráce na výzkumu, tak i účasti na neformálních akcích katedry. Studenti také pravidelně jezdí na vícedenní tematické exkurze po Česku i do zahraničí. Vytváříme komunitu.

Vaši variabilitu a flexibilitu dále podpoříme výukou jazyků a IT. Kromě toho můžete využít zázemí Masarykovy univerzity a naučit se něčemu i z jiných oborů v rámci volitelných předmětů. Samozřejmě vám univerzita nabízí i možnosti sportovat, či získat různé soft skills. A protože si uvědomujeme, že žijeme v globalizovaném prostředí, tak podporujeme naše studenty i ve výjezdech mimo ČR. Za hranicemi se toho naučíte mnoho, a to nemusíte ani všechen čas věnovat studiu.

Veřejný sektor je všudypřítomný. Je světem sám o sobě, ale zasahuje také do fungování firem a života občanů. Vaše uplatnění bude tedy velmi široké. Pokud budete chtít, naučíte se sestavit rozpočet státu či obce, ale budete také vědět, jak a co zaúčtovat nebo zdanit. Dokážete nastavit takové podmínky, ve kterých budou úřady i firmy fungovat efektivně.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Přejete si nejen memorovat, ale uplatnit i své kritické a analytické myšlení?

 • Zajímáte se o daně, dotace a veřejné finance obecně?

 • Chcete vědět, jak funguje stát?

 • Chcete pochopit, proč tolik ekonomických reforem ztroskotalo?

 • A toužíte po tom umět to udělat lépe?

Pokud ano, jste náš člověk a my váš program. A pokud byste rádi na všechno odpověděli kladně, ale máte obavy, že to nezvládnete, nebojte se – pomůžeme vám.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studijní program veřejná ekonomika a správa je určen nejen pro zájemce o práci ve veřejné správě (u obecních a krajských úřadů, ministerstev a institucí těmito úřady zřizovanými) ale i pro každého, kdo chce porozumět vztahům mezi soukromým a státním sektorem, ať již později najde uplatnění v soukromém, veřejném či nestátním neziskovém sektoru. Studenti jsou během studia vedeni ke kritickému myšlení a posílení schopnosti analýzy a argumentace. Získávají nejen hluboké poznatky o systému veřejných financí a správy, ale také o způsobu efektivního hospodaření s veřejnými prostředky, a to jak na straně veřejných příjmů (daňový systém, správa daní a poplatků), tak i na straně vynakládání veřejných výdajů do nejrůznějších sfér. Součástí tohoto oboru je také problematika nestátního neziskového sektoru, tzv. non-profit studies.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Osvojil si základy ekonomického myšlení, dokáže vysvětlit základní teoretické a metodologické znalosti z obecné ekonomické teorie a využít jich při řešení konkrétních problémů a formulování doporučení
  • Rozumí specifikům veřejného sektoru, jeho struktuře, právnímu ukotvení a financování v ČR a také trendům veřejných politik v ČR
  • Chápe tendence vývoje EU, rozumí systému institucí, práva a principům rozhodování v EU, orientuje se ve společných politikách a dokáže je analyzovat, rozumí implementačním strukturám a aktuálnímu rámci regionální politiky
  • Zná základní zásady a dokáže používat základní metody obecného řízení, finančního účetnictví a finančního řízení v institucích soukromého i veřejného sektoru a v nevládních neziskových organizacích
  • Umí vyhledat a použít relevantní ekonomickou, právní či jinou důležitou informaci pro analýzu, vyhodnocení a řešení praktických problémů
  • Rozumí kvalitativním a kvantitativním metodám pro analýzu veřejného sektoru, umí kriticky diskutovat a interpretovat výsledky statistických zjišťování, vyvodit z nich relevantní závěry a formulovat na jejich základě praktická doporučení
 • Uplatnění absolventa

  Budete zcela univerzální ekonomové s přidanou hodnotou skvělé orientace v prostředí veřejné správy a veřejných financí. Mezi našimi absolventy najdete manažerku kvality na krajském úřadu, ředitele okresní hospodářské komory, metodika Nejvyššího kontrolního úřadu, odborného radu na ministerstvu a řadu těch, kteří se skvěle uplatnili například ve vedení obcí.

  S námi se neztratíte.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Je pro vás důležitý nejen solidní teoretický background, ale také praktická zkušenost? Studijní program je tradičně s praxí hodně svázaný. Nejen, že zástupci praktiků vystupují ve výuce, ale každý student programu může na vlastní kůži poznat, jak to chodí na úřadu či v neziskovce. Pokud si zvolíte předmět Praxe, můžete být na několik týdnů součástí některé z našich partnerských organizací, jimiž jsou např. Magistrát města Brna, Jihomoravský kraj nebo Nadace Partnerství.

  Smyslem praxí je zapojení se do řešení konkrétních problémů a umožnění diskuze a konzultace se zajímavými a zkušenými kolegy.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah bakalářské práce je 35–45 stran. Pokyny pro vypracování bakalářské práce a další informace lze nalézt v manuálu studenta ESF přístupném na http://www.econ.muni.cz/zaverecna-prace.

  Bakalářská práce má primárně za cíl ověřit schopnost aplikovat získané teoretické poznatky a praktické dovednosti při zpracování konkrétního tématu z oblasti veřejné ekonomie, veřejných financí, správy či ekonomiky neziskového sektoru.

 • Návaznost na další studijní programy

  Na tento bakalářský program navazuje magisterský program Veřejná ekonomika a správa, který dále prohlubuje znalosti v oblasti veřejných financí a managementu veřejné správy. V rámci navazujícího studia mají studenti možnost získat druhý diplom na jedné z partnerských univerzit ve Francii, Itálii, Finsku či Portugalsku.

  Tomuto se říká double-degree studium a je to nejen skvělá zkušenost, ale i velká výhoda pro vaši budoucnost.

Základní údaje

Zkratka
B-VES
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

108
počet aktivních studentů
105
počet závěrečných prací

Ekonomicko-správní fakulta
Program zajišťuje