(Ne)bezpečný svět vyžaduje strategické jednání

Cíle studijního programu

Magisterské studium BSS umožňuje studentům a studentkám získat důležité teoretické a metodologické zázemí pro pokročilou analýzu, komparaci a predikci soudobých bezpečnostních fenoménů. Studenti a studentky mají možnost zpracovávat úkoly na základě jejich specifických odborných zájmů a jsou vedeni jak k individuální, tak i k týmové výzkumné práci i aplikačním činnostem. Při studiu je kladen důraz na využití moderních technik i technologií. S ohledem na část výuky v angličtině jsou studenti a studentky schopni i expertního působení v transnacionálním rámci. Studenti a studenty pracují s databázemi a zdroji z bezpečnostní oblasti a vyhledávají a analyzují bezpečnostní data a informace. Písemné výstupy mají charakter expertních studií i vědeckých textů.

Studijní plány


Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Přijímací zkouška do studijního oboru bezpečnostní a strategická studia probíhá ve 2 kolech. V 1. kole přijímací komise posuzuje materiály, které uchazeč doručí na studijní oddělení FSS MU v termínu do 30. 11. 2019 (rozhoduje razítko pošty). Jedná se o: 1) motivační dopis, 2) strukturovaný životopis. Na základě posouzení a bodového ohodnocení zaslaných materiálů může komise již v 1. kole rozhodnout o odpuštění 2. kola přijímací zkoušky a doporučit uchazeče k přijetí. Výsledky 1. kola budou zveřejněny v e-přihlášce nejpozději 2 týdny před konáním 2. kola přijímací zkoušky. Pokud uchazeč nezískal v 1. kole takové hodnocení, na jehož základě je mu 2. kolo přijímací zkoušky prominuto, nebo žádné materiály nezaslal, absolvuje 2. kolo ve formě písemného testu, který se koná v lednu 2020.

 • Doporučená literatura ke zkouškám v tomto studijním programu
  Literatura je dostupná na webové stránce Katedry politologie FSS MU: http://polit.fss.muni.cz/informace-pro-studenty/bss/ (je totožná s literaturou k bakalářské státní závěrečné zkoušce bezpečnostních a strategických studií).
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů, pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat alespoň 60 bodů.

Studium

 • Cíle

  Magisterské studium BSS umožňuje studentům a studentkám získat důležité teoretické a metodologické zázemí pro pokročilou analýzu, komparaci a predikci soudobých bezpečnostních fenoménů. Studenti a studentky mají možnost zpracovávat úkoly na základě jejich specifických odborných zájmů a jsou vedeni jak k individuální, tak i k týmové výzkumné práci i aplikačním činnostem. Při studiu je kladen důraz na využití moderních technik i technologií. S ohledem na část výuky v angličtině jsou studenti a studentky schopni i expertního působení v transnacionálním rámci. Studenti a studenty pracují s databázemi a zdroji z bezpečnostní oblasti a vyhledávají a analyzují bezpečnostní data a informace. Písemné výstupy mají charakter expertních studií i vědeckých textů.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Objasňovat, komparovat a predikovat vývoj bezpečnostních fenoménů ze sociálně-vědního pohledu
  • Chápat a vysvětlovat trendy ve vývoji technik, metod a teorií bezpečnostních a strategických studií
  • Analyzovat konfliktní a krizové situace v oblasti domácí i mezinárodní bezpečnosti a zpracovávat plány jejich řešení
  • Využívat odborné informační a zdrojové bezpečnostní databáze
  • Formulovat výzkumné problémy v bezpečnostní oblasti ze sociálně-vědního pohledu a zpracovávat expertní studie a odborné texty
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi/absolventky v průběhu studia získají hluboký náhled do soudobého teoretického pojetí bezpečnosti a strategie. Osvojí si teoretické a metodologické přístupy umožňující důkladnou odbornou analýzu bezpečnostní a strategické problematiky a na tomto základě se budou schopni/y uplatnit se jako bezpečnostní analytici v bezpečnostní oblasti v civilní státní správě, samosprávě a v diplomacii, jako manažeři a analytici v soukromých firmách, specializovaných na bezpečnostní oblast, jako příslušníci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil na postech, v nichž je požadováno magisterské vysokoškolské vzdělání (mimo jiné ve vazbě na zákon č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů), jako bezpečnostní analytici v médiích specializovaných na bezpečnostní oblast (bezpečnostní servery, bezpečnostní časopisy apod.) a také jako výzkumní a pedagogičtí pracovníci ve vysokém školství a výzkumu zaměřeném na bezpečnostní oblast.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Součástí povinných předmětů je předmět BSS 407 Bezpečnostní praxe, který je zamýšlen jako aktivní praxe studenta/studentky v bezpečnostní instituci, kde již aplikuje poznatky získané během studia.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Magisterská diplomová práce má doporučený rozsah 44.000 – 180.000 znaků včetně mezer (80-100 normostran). Do rozsahu se započítává vlastní text včetně poznámkového aparátu; nezapočítávají se titulní list, čestná prohlášení, poděkování, obsah, seznam zkratek, seznam literatury a přílohy. Cílem předmětu je, aby pod dohledem vedoucího práce, studenti a studentky uskutečnili samostatný výzkum odpovídající zaměření a náročnosti magisterského studia v konkrétní tematické oblasti bezpečnostních a strategických studií a prezentovali jeho výsledky ve standardním odborném textu, v rozsahu a formálních standardech (struktura textu, anotace, klíčová slova, formát, způsob citace, seznam použitých pramenů a literatury), jež definuje katedra. Absolvent předmětu je schopen formulovat ve své disciplíně relevantní výzkumný problém, realizovat odpovídající vlastní výzkum a na základě shromážděných dat sestavit odborný text, jenž je v souladu s teoretickými, metodologickými a formálními požadavky programu. Magisterská diplomová práce a její obhajoba se řídí Směrnicí FSS č. 4/2013 č.j. MU/30321/ 2013/FSS „O státních závěrečných zkouškách pro studenty Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, kteří k nim poprvé přistupují v jarním semestru 2013 a později“.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent magisterského studijního programu může (po splnění podmínek) uskutečnit rigorózní řízení v programu bezpečnostní a strategická studia. Může rovněž (po splnění podmínek přijetí) pokračovat na FSS MU v doktorském studijním programu Politologie.

 • Další informace

Základní údaje

Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

Fakulta sociálních studií
Program zajišťuje