Mocenské vztahy, zájmy, hierarchie a řád pod drobnohledem

Představení studijního programu

Na co se politologie vlastně zaměřuje? Politologie je v první řadě vědou o moci. O tom, jak se moc získává, jak se dělí mezi nejrůznější hráče, jak se vykonává a jak se reprodukuje. Politologové rozumí vztahům, které vznikají mezi aktéry politického procesu, dokáží v nich číst, orientovat se a do jisté míry je i předvídat.

Jako studenti politologie se budete učit o politických institucích v ČR i ve světě, demokracii a nedemokracii, fungování EU a volební geografii. Zároveň se budete vzdělávat i v oblasti moderních politických dějin ČR, Evropy i světa a politické filozofii a politických doktrínách. Ty vám totiž poskytnou solidní základ pro pochopení současných jevů a situací.

Čím je studium politologie v Brně specifické?

Nejsme „politologický učňák“. Dáváme studentům svobodu v tom, co chtějí studovat. To vede k tomu, že naši absolventi nejsou jeden jako druhý. Naopak. Každý, kdo od nás odchází s diplomem, je svým způsobem originál. Už od samého začátku bakalářského studia se u nás totiž můžete ve výběrových předmětech profilovat a věnovat se více tomu, co vás skutečně zajímá.

Vybírat si můžete ze čtyř oblastí:

 • Volební studia;

 • Komunikace v politice;

 • Politika v západních demokraciích;

 • Politické myšlení a současná demokracie.

Při studiu si osvojíte schopnost pracovat s informacemi - vyhodnocovat je a dávat je do souvislostí. Naučíte se porozumět světu, který vás obklopuje a z různých pohledů nazírat na jeho problémy.

Mimo samotné studium se můžete zapojit i do řady aktivit katedry – popularizačních i výzkumných. Ti nejlepší studenti mohou dostat i příležitost publikovat své první vědecké výstupy a udělat první kroky v budoucí vědecké kariéře. V řadě ohledů vám potom může být nápomocné členství v jednom z nejaktivnějších studentských spolků - Studentské sekci Mezinárodního politologického ústavu.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Zajímáte se o politické dění ať už u nás, nebo v zahraničí a chcete se v něm více orientovat?

 • Stojíte o náročné, ale zajímavé studium za férových podmínek?

 • Chcete porozumět otázkám moci v nejrůznějších oblastech?

 • Chcete se naučit porozumět zajímavým textům o politice, kriticky je zhodnotit, diskutovat o nich a napsat různé žánry textů o politice a jejím výzkumu?

Pokud souhlasně přikyvujete, už neváhejte a podejte přihlášku.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Hlavním cílem studia politologie je naučit studenty rozumět politice a otázce uplatňování moci. Studium klade důraz na osvojení si základních politologických pojmů a konceptů, získání základních oborových znalostí týkajících se politických a stranických systémů evropských a některých mimoevropských zemí, politické filozofie a doktrín, teorie a praxe demokracií a nedemokracií, moderních politických dějin, české a československé politiky od roku 1848 do současnosti, fungování EU a metodologie politické vědy.

  Při studiu si studenti osvojí schopnost pracovat s informacemi - vyhodnocovat je a dávat je do souvislostí. Naučí se porozumět světu, který je obklopuje a z různých pohledů nazírat na problémy, které se jich týkají.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit základní politologické teorie, pojmy a koncepty, dokáže s nimi pracovat a aplikovat je;
  • rozumět významným politickým ideologiím a doktrínám a orientovat se v myšlení klíčových osobností politické filozofie od starověku po současnost;
  • vysvětlit moderní politický vývoj ve významných evropských zemích, orientovat se ve světových dějinách ve 20. a 21. století a chápat proces evropské integrace, genezi EU a její současnou podobu, znát klíčové mezinárodní organizace;
  • interpretovat vývoj politických a stranických systémů významných evropských a mimoevropských zemí;
  • orientovat se v české politice a v její historii a vývoji;
  • ovládat metodologii politické vědy.
 • Uplatnění absolventa

  Struktura studia, jeho obsah a možnost profilovat se v užších oblastech vede k tomu, že naše absolventy nacházíme v různých sférách státního i soukromého sektoru – v oblasti státní správy, bezpečnosti, v médiích, obchodních společnostech, bankách, jako aktéry podílející se na vzdělávací činnosti a podobně.

  Ostatně – přesvědčit se můžete v galerii našich absolventů - http://www.chcinapolitologii.cz/

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe není povinnou, ale doporučenou součástí studia politologie. Pro nejlepší uchazeče nabízíme každoročně Masarykovo stipendium pro nadané politology. To nabízí stáže v nejrůznějších institucích – ústavních orgánech, státních úřadech, výzkumných institucích, agenturách politického marketingu apod. Pro výjimečné studenty zprostředkováváme také např. několikatýdenní stáže v USA v politických kampaních.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah: bakalářské práce je 63.000 až 81.000 znaků včetně mezer. Do rozsahu se započítává vlastní text včetně poznámkového aparátu; nezapočítávají se titulní list, čestná prohlášení, poděkování, obsah, seznam zkratek, seznam literatury a přílohy.

  Téma si student vybírá buď vlastní, nebo výběr z vypsaných témat dostupných v ISu; téma musí akceptovat vedoucí práce; v průběhu psaní může být téma po souhlasu vedoucího upřesněno. Vedoucím je vždy pedagog minimálně s hodností Ph.D. Kromě členů katedry mohou práce vést i externí odborníci, ovšem pouze po souhlasu vedoucího katedry.

  Student/ka svou práci s vedoucím průběžně konzultuje.

  Bakalářská práce má dokázat, že studenti jsou schopni kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku.

  Pokyny pro státní závěrečné zkoušky a vypracování bakalářské/diplomové práce jsou upraveny Směrnicí FSS č. 6/2019 O státních závěrečných zkouškách pro studenty Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program pokračuje i v navazujícím magisterském studiu politologie. Druhou možností je zvolit navazující magisterské studium jiného společensko-vědního studijního programu – například Mezinárodní vztahy, Evropská studia, Bezpečnostní a strategická studia, ale i mnoho dalších.

Základní údaje

Zkratka
B-POL
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

177
počet aktivních studentů
116
počet závěrečných prací

Fakulta sociálních studií
Program zajišťuje