Nechybíme, následujeme-li přírodu. Michel De Montaigne

Představení studijního programu

Studijní program Environmentální studia je koncipován interdisciplinárně a svým profilem odpovídá tomu, co je v zahraničí známo jako „environmental humanities“. Studentům umožňuje získání širokého rozhledu v problematice vazeb mezi společností a přírodním světem a schopnosti reflektovat naše výchozí pozice v otázkách problematiky ochrany životního prostředí a přírody. Pozornost věnuje sociálním, ekonomickým, politickým, právním, filosofickým, historickým, religionistickým a dalším souvislostem environmentálních problémů.

Magisterské studium je členěno do studijních bloků – zaměření. První blok je složen z povinných předmětů (metodologické předměty a předměty přibližující společenskovědní problematiku environmentálních otázek). Následující čtyři bloky sdružují tematicky orientované povinně volitelné předměty: A) Společenskovědní reflexe environmentálních problémů, B) Občanská sféra a politika, C) Město, venkov, krajina, D) Ekologická ekonomie.

Studium je výrazně interdisciplinárně zaměřeno. Probíhá tedy jak ve formě tradičních přednášek a seminářů, tak i v podobě praxí, netradičních způsobů výuky a častých exkurzí. Na katedře panuje neformální atmosféra, vyučuje zde řada externistů z praxe a různých vědeckých odvětví.

Katedra je v České republice jednoznačně největší pracoviště zabývající se environmentální tématikou z hlediska humanitních věd. A to jak co do počtu pedagogů, přednášek a studentů, tak i v nabídce všech tří stupňů vysokoškolského studia – bakalářského, magisterského i doktorského. Katedra má výrazné napojení na mezinárodní kontext, máme dlouhodobou spolupráci s několika univerzitami ve Vídni, dvěma v Barceloně, Varšavě, ale i v dalších zemích, jako je Rakousko, Německo, Norsko, USA nebo Indie.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Chcete pokračovat v magisterském studiu humanitního zaměření s velkým důrazem na přírodu?

 • Preferujete ve vzdělávání kombinaci jak teoretických, tak i prakticky zaměřených předmětů?

 • Láká vás prožít studium nejen v učebnách, ale i v terénu během praxí v institucích nebo na exkurzích?

 • Jste absolventi jiného zaměření, než je environmentalistika, ale i tak je pro vás příroda středem zájmů?

Odpovídáte kladně? Pak je studium programu Environmentální studia určeno právě vám! Není nutné mít absolvovaný bakalářský program, vítáme i studenty z jiných oborů, a to nejen z oblasti humanitních či sociálních věd, ale i z přírodních věd apod.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Magisterský studijní program Environmentální studia otevíráme pro absolventy a absolventky společenskovědních i přírodovědných bakalářských (i magisterských) programů věnujících se problematice životního prostředí a dále s touto problematikou propojených vědních oblastí. Těmto studentům nabízíme široký rozhled v problematice vazeb mezi společností a přírodním světem a dále schopnost reflektovat (nejen) svoje výchozí pozice v otázkách problematiky ochrany životního prostředí a přírody. Během dvouletého prezenčního studia tak věnujeme zásadní pozornost otázkám sociálních, ekonomických, politických, právních, filosofických, historických, religionistických a dalších souvislostech environmentálních problémů.

  Studium navíc v návaznosti na bakalářský stupeň dále prohlubuje interpersonální a intrapersonální kompetence studentů. Připravuje je tak na řízení malých i větších týmů, schopnost reflektovat úspěchy i neúspěchy a na základě této reflexe měnit strategie přístupu k řešení problémů.

  Zásadní důraz je pak kladen na schopnost propojovat problematiku společenskovědního a přírodovědného přístupu k otázkám environmentálních problémů a schopnost zhodnotit kvalitu informací, které z obou stran vědeckého spektra o vybraném problému přicházejí.

  Magisterské studium je přitom – pro přehlednost členěno do studijních bloků – zaměření. První blok sestává z povinných předmětů, které musí absolvovat každý student bez ohledu na své studijní zaměření. Jako příklad můžeme uvést rozšiřující metodologické předměty (Kvantitativní výzkum v environmentalistice, Kvalitativní výzkum v environmentalistice, ad.) nebo předměty přibližující normativní problematiku environmentálních otázek (Environmentální etika II., Estetické vnímání přírody). Další čtyři bloky sdružují tematicky orientované povinně volitelné předměty tak, že jejich absolvování umožní studentovi dobrou orientaci v takto úžeji orientovaném tématu. Tři z těchto čtyřech studijních bloků – zaměření přitom navazují na studijní zaměření Bc. studia a dále jej rozvíjejí. Jedná se o:

  A) Ekologická ekonomie (toto studijní zaměření navazuje na Bc. zaměření Sociálně – ekologické podnikání)

  B) Občanská sféra a politika (toto studijní zaměření navazuje na Bc. zaměření Občanská angažovanost a veřejná správa)

  C) Město, venkov, krajina (urbánní a rurální pohled na environmentální problematiku) – není návaznost na Bc. studijní zaměření

  D) Společnost a environmentální otázky (toto studijní zaměření navazuje na Bc. zaměření Kulturní environmentalistika)

  Všechny čtyři bloky jsou přitom nepovinné. Jejich hlavním cílem je umožnit studentům lepší orientaci v jednotlivých oblastech vědeckého a výukového zaměření katedry a jejích studijních programů.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolvent získává komplexní vysokoškolské vzdělání v oblasti environmentálních studií, umožňující uplatnění ve veřejném, neziskovém i soukromém sektoru. Absolvent získá schopnost analýzy konkrétních environmentálních problémů.
  • Absolvent prohloubí znalosti nabyté na bakalářském stupni studia především v tématech environmentální a ekologické ekonomie, sociologie, filozofie a etiky, estetiky, psychologie, historie a také vybraných přírodovědných disciplínách.
  • Absolvent si osvojí podrobnou znalost metodologie empirických environmentálních věd a metodiky psaní závěrečných prací. Na základě vlastního výběru získá buď důkladnou znalost kvalitativního, nebo kvantitativního výzkumu.
  • Absolvent si osvojí komplexní schopnost reflexivní vědecké práce navazující na principy práce s vědeckými texty, schopnost vyhodnotit kvalitu vědeckých textů a interpretovat jejich zjištění. Absolvent také získá přehled o normativních otázkách.
  • Absolvent výrazně prohloubí kompetence související s týmovou prací, se systematickým přístupem k řešení problémů, rozvine své analytické schopnosti, schopnost kreativně řešit problémy a prohloubí kritické myšlení.
 • Uplatnění absolventa

  Úspěšní absolventi se uplatní v široké řadě profesí. Od pozic ve státní správě a samosprávě, přes vedení environmentálně zaměřených soukromých podnikatelských aktivit až po kariéru v nevládních ekologických a občanských organizacích.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Studenti mají možnost zúčastnit se během studia 100 hodin individuální praxe dle vlastního výběru v organizacích spojených s environmentální problematikou. Jejich kroky na praxích míří nejčastěji do nevládních organizací, státních institucí nebo organizací spojených s environmentálně zaměřeným podnikáním apod.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Diplomová práce ve studijním programu Environmentální studia je teoretická, přehledová, nebo empirická. Práce se zabývá humanitními a společenskovědními aspekty environmentální problematiky, s možným přesahem k vědám přírodním. Studující by měli prokázat schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku, uplatnit relevantní metodologii při vypracování empirické práce. Rozsah práce je 18 000 – 29 000 slov základního textu. Za základní text se považuje vlastní text práce včetně poznámek, bez bibliografie, příloh, anotace a obsahu práce. Pokyny pro státní závěrečné zkoušky a vypracování diplomové práce jsou upraveny Směrnicí FSS č. 6/2019 O státních závěrečných zkouškách pro studenty Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

 • Návaznost na další studijní programy

  Na magisterský program navazuje doktorský program Environmentální studia, který umožňuje studentům pokračovat ve zvoleném tématu i zaměření studia na hlubší vědecké úrovni.

Základní údaje

Zkratka
N-ENV
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

64
počet aktivních studentů
81
počet závěrečných prací

Fakulta sociálních studií
Program zajišťuje