Mocenské vztahy, zájmy, hodnoty, hierarchie, konflikty a řád pod drobnohledem.

Cíle studijního programu

Doktorské studium politologie se specializací Bezpečnostní a strategická studia na FSS MU je určeno k přípravě vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti politologie a bezpečnostních studií. Je zaměřeno na analýzu soudobých politických systémů a režimů (se zřetelem k různým analytickým úrovním), komparativní analýzu a typologie politických stran, zájmových skupin a hnutí, dále na volební studia, zkoumání aktuálních vývojových trendů v politické teorii a v metodologii politologie a na politický marketing. Z hlediska bezpečnostní tematiky je studium zaměřeno na politický extremismus a terorismus, organizovaný zločin, kybernetickou bezpečnost a další soudobé bezpečnostní fenomény.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2023/2024 (zahájení: jaro 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 11. 2023

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu 2023
  Termín pro vložení doplňujících materiálů do e-přihlášky: do 15. ledna 2024
  Termín přijímací zkoušky: 29. ledna 2024 - 2. února 2024
  Hranice úspěšnosti: 60 bodů (z maximálních 100 bodů)
  Doplňující materiály:

  • výzkumný záměr
  • strukturovaný profesní životopis
  • kopie magisterského diplomu
  • souhlas budoucího školitele/ školitelky
  • seznam publikovaných prací, příp. separáty
  • zahraniční uchazeči, kteří nemohou být osobně přítomni u přijímacích zkoušek dodají 2 doporučující dopisy a doklad o znalosti AJ min. na úrovni B2

  Podrobné informace: https://1url.cz/@doctoral
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů. Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat minimálně 60 bodů.

  Kritéria hodnocení uchazečů:

  • Výzkumný projekt jako podklad pro přípravu disertační práce - max. 60 bodů
  • Vazba na pracovištěm chystaný či realizovaný výzkumný projekt - max. 20 bodů
  • Předchozí zkušenosti ve výzkumu a publikační činnost - max. 20 bodů

Studium

 • Cíle

  Doktorské studium politologie se specializací Bezpečnostní a strategická studia na FSS MU je určeno k přípravě vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti politologie a bezpečnostních studií. Je zaměřeno na analýzu soudobých politických systémů a režimů (se zřetelem k různým analytickým úrovním), komparativní analýzu a typologie politických stran, zájmových skupin a hnutí, dále na volební studia, zkoumání aktuálních vývojových trendů v politické teorii a v metodologii politologie a na politický marketing. Z hlediska bezpečnostní tematiky je studium zaměřeno na politický extremismus a terorismus, organizovaný zločin, kybernetickou bezpečnost a další soudobé bezpečnostní fenomény.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumět teoriím, konceptům a metodám, které reprezentují aktuální oborové trendy na mezinárodní úrovni
  • navrhovat a používat pokročilé výzkumné postupy způsobem umožňujícím rozšiřovat poznání oboru původním výzkumem
  • plánovat rozsáhlé činnosti tvůrčí povahy a získávat a plánovat zdroje pro jejich uskutečnění
  • srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky v oboru ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi doktorského studia politologie na FSS MU získají kvalifikaci umožňující jim uplatnit se (1.) jako badatelé realizující základní politologický či bezpečnostní výzkum, (2.) jako vědecko-pedagogičtí pracovníci a (3.) jako experti a analytici s příslušným tematickým zaměřením.

 • Praxe

  Praxe není povinnou součástí studia. V rámci specializace BSS mohou studující absolvovat povinně volitelný předmět, jehož náplní je stáž u zaměstnavatele zabývajícího se bezpečnostní tematikou.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Studium je ukončeno státní doktorskou zkouškou (ústní zkouška) a obhajobou disertační práce (v rozsahu 150 - 250 normostran). V rámci ústní zkoušky si uchazeč zvolí ze dvou okruhů: a) Moderní politická teorie, b) Srovnávací politologie a česká politika. Týden před konáním zkoušky navrhne student předsedovi komise k vybranému okruhu seznam 20 až 25 odborných knih (českých nebo anglických) jako podklad pro ústní zkoušku, z nichž alespoň polovina je dostupná v knihovně FSS MU. Seznam knih podléhá schválení předsedy komise.

 • Další informace

Základní údaje

Zkratka
D-PS_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
1500 €

5
počet aktivních studentů

Fakulta sociálních studií
Program zajišťuje