PEACE THROUGH STRENGTH.

Cíle studijního programu

Cílem magisterského studia programu Mezinárodní vztahy a evropská politika je prohloubení znalostí o mezinárodních vztazích a evropské politice získaných na bakalářském stupni studia. Zvláštní důraz je kladen na rozvoj schopností analyzovat, vyhodnocovat, interpretovat a chápat teoretické aspekty studovaných empirických problematik a vše kriticky reflektovat při expertní činnosti. Jedná se zejména o moderní teorie konfliku a kooperace, teorie evropské integrace a mezinárodní politickou ekonomii. Systematické zdokonalování v měkkých dovednostech a výzkumných technikách připraví studující ke kvalitní expertní analytické práci v oboru. Obecným cílem programu je systematickým důrazem na rozvoj analytických dovedností studující dobře připravit jak na uplatnění na globálním trhu práce u potencionálních zaměstnavatelů, tak na případné doktorské studium v globální akademické konkurenci.

Studijní plány

Přijímací řízení
Admission Master program Fall 2024 (beginning September 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacím běhu

  This application is only for semester Fall 2024 (beginning September 2024). If you want to study from Spring semester 2024 (beginning in February 2024) please submit the online application for this semester (application deadline on November 15, 2023).

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Podmínkou přijetí je předchozí vzdělání v oblasti sociálních a humanitních věd, případně práva či ekonomie. Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků z předchozího studia, motivačních dopisů a dalších dokumentů a video pohovorů.
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Maximum 100 bodů (pro přijetí je minimum 60 b.) na základě zaslaných dokumentů a vstupních pohovorů.

Studium

 • Cíle

  Cílem magisterského studia programu Mezinárodní vztahy a evropská politika je prohloubení znalostí o mezinárodních vztazích a evropské politice získaných na bakalářském stupni studia. Zvláštní důraz je kladen na rozvoj schopností analyzovat, vyhodnocovat, interpretovat a chápat teoretické aspekty studovaných empirických problematik a vše kriticky reflektovat při expertní činnosti. Jedná se zejména o moderní teorie konfliku a kooperace, teorie evropské integrace a mezinárodní politickou ekonomii. Systematické zdokonalování v měkkých dovednostech a výzkumných technikách připraví studující ke kvalitní expertní analytické práci v oboru. Obecným cílem programu je systematickým důrazem na rozvoj analytických dovedností studující dobře připravit jak na uplatnění na globálním trhu práce u potencionálních zaměstnavatelů, tak na případné doktorské studium v globální akademické konkurenci.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • tvořivě používat moderní teorie mezinárodních vztahů a evropské politiky při expertní činnosti.
  • teoreticky podloženě interpretovat aktuální dění ve světové a evropské politice.
  • samostatně vymezit a řešit komplexní problém s použitím vhodných teorií, konceptů a metod.
  • analyzovat klíčové dimenze mezinárodních vztahů a evropské politiky.
  • práce v týmu a participace na projektech.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi programu se uplatní v řadě profesních oblastí, zejména však: ve státní správě a v diplomatických službách, ve výzkumných a analytických pracovištích, ve vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách, v aparátu politických stran, v novinářské profesi a na půdě mezinárodních organizací. Velmi významnou možností uplatnění absolventů je korporátní sféra, zejména velké nadnárodní korporace.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe u všech typů potenciálních zaměstnavatelů studentů programu je volitelnou součástí studia. Katedra bude kultivovat a rozšiřovat existující bohatou nabídku příležitostí pracovních stáží a zahraničních pracovních pobytů pro zájemce ze strany studujících.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Minimální rozsah magisterské práce programu je 144 000 znaků včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Magisterská práce má charakter samostatného zpracování zvolené problematiky. Studující mohou pracovat jak s již publikovanými texty, tak s daty přístupnými pro sekundární analýzu. V magisterské práci musí předvést schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, analyzovat primární data, využívat koncepty a teorie mezinárodních vztahů a evropské politiky a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku. Cílem magisterských prací je zejména zdokonalit schopnosti studujících využívat vyučované metody sběru a analýzy dat v expertní činnosti. Generování nových poznatků v oboru je vítáno, ale není u magisterských prací povinností.

  Pokyny pro státní závěrečné zkoušky a vypracování bakalářské/diplomové práce jsou upraveny Směrnicí FSS č. 6/2019 O státních závěrečných zkouškách pro studenty Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

 • Návaznost na další studijní programy

  Ti nejlepší absolventi magisterského studijního programu mezinárodních vztahů a evropské politiky budou připraveni nastoupit do doktorského studia (po splnění podmínek přijetí) v programu nebo blízkých disciplín jak v ČR, tak v zahraničí. Na FSS MU je možné pokračovat v doktorském programu Mezinárodní vztahy a evropská politika.

Základní údaje

Zkratka
N-IREP
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
3000 €

31
počet aktivních studentů
19
počet závěrečných prací

Fakulta sociálních studií
Program zajišťuje