FSS IREP11 International Relations and European Politics
Název anglicky: International Relations and European Politics
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSS N-IREP International Relations and European Politics

Úvodní informace / Pokyny

Magisterský program International Relations and European Politics (dále IREP Mgr.) se studuje na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU jako anglickojazyčný jednooborový magisterský prezenční studium.

Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem MU a studijními normami FSS. Studium je kreditního typu. Kredity (tzv. ECTS) se získávají absolvováním jednotlivých předmětů. Povinné předměty jsou základem studovaného programu a musejí být v průběhu studia absolvovány.

Aby se studenti mohli přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, jsou povinni dosáhnout v programu IREP Mgr. 120 ECTS, z toho 58 ECTS za povinné předměty, 22 ECTS za diplomovou práci a 40 ECTS za povinně volitelné předměty, které tvoří povinný segment, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace nejméně takový počet předmětů, aby dosáhl/a požadovaného počtu ECTS.

Vedle vypsaných povinných a povinně volitelných předmětů mohou studenti za celkem 12 povinně volitelných ECTS zvolit náhradou ECTS za volitelné předměty. Volitelnými předměty jsou předměty vypisované na ostatních pracovištích, fakultách a univerzitních ústavech MU nad rámec souboru předmětů obsažených v nabídce programu IREP. Předměty jiných programů jsou součástí nabídky povinně volitelných předmětů programu IREP pouze tehdy, jsou-li výslovně uvedeny v registračních šablonách a lze v nich získat ECTS jen tehdy, jsou-li absolvovány v semestru, pro který byly na programu IREP vypsány. 

Studenti dále musí mít splněny požadavky na minimální jazykovou kompetenci (4 kredity - Blok 2) a úspěšně absolvován jeden z praktických předmetů (4 kredity z Bloku 3) obě se započítávají do 40 ECTS za povinně volitelné předměty.

Standardní doba programu IREP v magisterském stupni v prezenční formě je 4 semestry.

Studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.

Diploma Thesis

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:IREn4500Diploma seminar I. O. Krpecz 0/2/010 3P
FSS:IREn4501Diploma seminar II. O. Krpecz 0/2/012 4P
22 kreditů

Required courses

Povinné předměty jsou základem studovaného programu a musejí být v průběhu studia absolvovány. Celkově 58 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:IREn4001International Politics in Modern Europe V. Hloušekzk 1/1/06 1Z
FSS:IREn4002Theories of Cooperation and Conflict in IR O. Krpeczk 1/1/08 1Z
FSS:IREn4006Executive skills in international relations and European politics O. Krpeczk 2/2/08 1P
FSS:IREn4004International Law and Regimes O. Krpeczk 1/1/06 2Z
FSS:IREn4005Research Methods in Social Sciences F. Černochzk 1/1/08 2P
FSS:IREn4003EU Political System P. Kaniokzk 1/1/08 3P
FSS:IREn4007Contemporary World Politics O. Krpeczk 1/1/07 3P
FSS:IREn4008Europe in Global Economy O. Krpeczk 1/1/07 4Z
58 kreditů

Selective courses

Povinně volitelné předměty tvoří povinný segment, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace nejméně takový počet předmětů, aby dosáhl/a požadovaného počtu ECTS - minimálně tedy 40 ECTS. Vedle vypsaných povinně volitelných předmětů mohou studenti za celkem 12 povinně volitelných ECTS zvolit náhradou ECTS za volitelné předměty.

Volitelnými předměty jsou předměty vypisované na ostatních pracovištích, fakultách a univerzitních ústavech nad rámec souboru předmětů obsažených v nabídce programu IREP.

Studenti dále musí mít splněny požadavky na minimální jazykovou kompetenci (4 kredity - Blok 2) a úspěšne absolvován jeden z praktických předmetů (4 kredity z Bloku 3) obě se započítavjící do minima 40 ECTS za povinně volitelné předměty.

Program nabízí opakovací kurzy pro studenty z programů mimo katedry v Bloku 4.

Block 1 - Optional courses

Povinně volitelné předměty tvoří trvale se rozšiřující segment, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVSb2054Political Issues and Social Policy in the European Union P. Kuchyňkovázk 1/1/05 --
FSS:IREn5005Modern Peacekeeping M. Chovančíkzk 1/1/05 2-
FSS:IREn5006German foreign policy J. Urbanovskázk 1/1/05 3-
FSS:IREn5011Human Evolution and International Politics P. Suchýzk 1/1/04 4-
FSS:IREn5012International sanctions M. Chovančíkzk 1/1/05 2-
FSS:IREn5016Comparative Politics of EU countries V. Hloušekzk 1/1/06 --
FSS:IREn5017European Union in European Politics since 1989 P. Kuchyňkovázk 1/1/05 --
FSS:MVZn5078Human Rights in Post-Conflict Societies Z. Křížzk 1/1/05 --
FSS:MEBn5011U.S. Energy Policy: Development and Challenges M. Jirušekzk 1/1/05 --
FSS:IREn5021EU crisis management J. Urbanovskázk 1/1/05 --
FSS:IREn5019No War, No Peace: Unresolved Conflicts in the Caucasus. Z. Bechnázk 2/0/05 --
FSS:EVSn5035Monetary integration in the EU V. Hodulákzk 1/1/06 --
FSS:IREn5023Sustainable Development, Climate Change and Innovation – Practitioner’s Perspective Z. Křížzk 1/1/04 --
FSS:MEBn5035Introduction to Economics F. Černochzk 1/1/04 --
FSS:EGOn5005Politics of Euroscepticism P. Kaniokzk 1/1/05 --
FSS:MVZn5036Military transformation in Central Europe Z. Křížz 1/1/04 --
FSS:IREn5025Memory on Wars Between Russia and Central and Eastern Europe Z. Křížz 1/1/04 --
FSS:EVSn5064The Schengen Roadmap: adapting EU’s justice and home affairs to new challenges P. Kaniokzk 1/1/05 --
87 kreditů

Block 2 - Minimal language competency

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence v akademické a odborné angličtině (úroveň C1 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v rozsahu 4 ECTS.

Block 3 - Practical courses

Studenti dále musí úspěšně absolvovat jeden z praktických předmětů za minimálne 4 kredity z Bloku 3.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZn5900Stáž Z. Křížz 0/0/05 --
FSS:MVZn5901Letní/Zimní škola Z. Křížz 0/0/03 --
FSS:IREn5900Internship in CZE/SVK A. Konvalinováz 0/0/05 --
FSS:IREn5020Mediation training for an international context M. Chovančíkzk 1/1/04 --
17 kreditů

Block 4 - Refresher courses

Program nabízí opakovací kurzy pro studenty z programů mimo katedry v Bloku 4.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:IREn5500Academic skills review V. Havlíkzk 1/1/02 --
FSS:IREn5501Introduction to IR and EP P. Kaniokzk 1/1/03 --
FSS:IREn5502Theory of International Relations and European Integration. M. Brusenbauch Meislovázk 2/0/03 --
8 kreditů