Společně porozumět Evropě.

Představení studijního programu

Program Evropská studia klade důraz na nejvýznamnější aspekty evropského integračního procesu, které se týkají role a postavení Evropské unie, jejích členů a ostatních evropských států. Kromě toho klade program důraz na rozvoj dovedností, které jsou pro práci s evropskou integrací potřeba – zejména schopnost používat cizí jazyky a schopnost kvalitně analyzovat společenské dění.

Předměty, které vás během studia čekají, jsou jak teoreticky, tak prakticky zaměřené. Proniknete tak do souvislostí evropské integrace a evropské politiky. Byť je program zaměřen především na Evropskou unii, jako jeho studenti pochopíte také politické dění a moderní historii Evropy v širším slova smyslu.

Povinně volitelné předměty jsou průběžně obměňovány, aby reagovaly na aktuální vývoj. Kromě odborníků z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií je jejich výuka zajišťována i experty z praxe. Máte tak možnost setkávat se s předními politiky, diplomaty či specialisty na dotace Evropské unie.

Součástí povinných předmětů jsou také prakticky zaměřené kurzy jako například Základy analýzy v Evropských studiích, které směrují na rozvoj analytických a jazykových dovedností studentů. Během studia máte také možnost absolvovat praxe v relevantních institucích, s jejichž organizací vám rádi pomůžeme.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Zajímá vás evropská politika?

 • Chcete porozumět vlivu evropské integrace a disponovat schopnostmi, které vám umožní toto porozumění použít? Baví vás práce s informacemi?

 • Nechcete celý život strávit jen v českém prostředí, ale získat schopnosti a znalosti, které vám umožní profitovat ze všech výhod, které evropská integrace nabízí?

 • Představuje pro vás Evropa lákavý termín, jehož obsah chcete ovládat?

 • Tušíte, že čeština je sice krásný jazyk, ale pro praktický život jen její znalost nestačí?

Odpovídáte kladně? Neváhejte a podejte si přihlášku na studijní program Evropská studia!

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Program Evropská studia klade důraz na reflexi nejnovějšího vývoje v rámci své disciplíny. Důraz je položen na nejvýznamnější aspekty evropského integračního procesu, jež se týkají role a postavení Evropské unie, jejích členů a ostatních evropských států, dále na rozvoj teoretických aspektů programu a na aplikaci těchto poznatků v praxi. Předměty, které se během studia programu vyučují, reagují na vývoj evropských studií jako vědní disciplíny: odrážejí trendy současného výzkumu a studia programu jako celku, včetně jeho dílčích dimenzí. Program kombinuje teoretické i prakticky zaměřené předměty. Studenti sledují vývoj nejnovější agendy EU a proměny procesu evropské integrace. Tomu odpovídá i průběžná obměna skladby povinně volitelných předmětů (včetně rostoucího počtu předmětů vyučovaných v anglickém jazyce) a zvyšující se podíl přednášejících z praxe v rámci celého studia. V souladu s vývojem disciplíny dochází v neposlední řadě k intenzivnímu rozvíjení metodologické stránky výzkumu v oblasti evropských studií.

  Reflexe vývoje evropských studií a snaha o udržení kroku s dalšími významnými pracovišti v Evropě i ve světě se odráží i ve velké pozornosti, jež je kontinuálně věnována internacionalizaci výuky v rámci programu a také návaznosti a uplatnění získaných poznatků v praxi.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • analyzovat dění v Evropské unii a evropských státech vhodnými nástroji a technikami
  • porozumět a interpretovat moderní historii Evropské unii a evropských států
  • pracovat s evropskou legislativou a dokumenty Evropské unie
  • porozumět a vysvětlit politické rozhodování v Evropské unii a jejich členských státech
  • porozumět a interpretovat obsah evropské integrace, tj. konkrétní politiky a rozhodnutí (včetně finančního rozměru)
  • odborně a analyticky korektně zpracovat relevantní problém (text na úrovni bakalářské práce)
  • porozumět evropské integraci v kontextu mezinárodních vztahů
  • použít základních pravidel diplomatické práce
  • porozumět dopadu evropské integrace na substátní aktéry české politiky
  • použít terminologii EU v anglickém jazyce
  • použít komparatistický přístup pro analýzu EU
 • Uplatnění absolventa

  Chcete pracovat v Bruselu? Pracovat na ministerstvu v evropské agendě? Být kariérním diplomatem? Stát se asistentem evropského poslance? Pracovat jako odborník na EU v neziskovém sektoru? Být analytikem evropské legislativy? Chcete psát o evropském/zahraničně-politickém dění? Koordinovat evropské projekty v městě, či kraji?

  To všechno je možné.

  Jako absolventi programu Evropská studia se můžete uplatnit v řadě profesí. Typicky se jedná o analytická pracoviště, státní správu a samosprávu, diplomacii, neziskový sektor, média či marketing. Znalost prostředí evropské integrace a politického dění v Evropě je totiž široce uplatnitelná v různých sektorech a různých úrovních společenského života. Naši absolventi tak nacházejí zaměstnání na evropských odborech ministerstev a státní administrativy, věnují se dotačnímu poradenství či působí v think-tancích.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe je nepovinnou součástí programu. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií je schopna vám, jakožto studentům, zprostředkovat několikaměsíční pracovní stáže v Bruselu, například v bruselské kanceláři CZELO (Czech Liaison Office for Research and Development), v bruselských zastoupeních českých krajů, ale i v institucích na domácím poli jako je například Jihomoravský kraj.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Studenti si vyberou jeden ze tří typů žánrů bakalářských prací. Jedná se o práce shrnující stav poznání (literature review), analytické práce (policy paper) a výzkumné práce. Jiný typ bakalářské práce, který neodpovídá žádnému z výše popsaných typů, je přípustný pouze ve výjimečných, řádně důvodněných případech, a pouze se souhlasem vedoucího programu.

  Každá bakalářská práce musí obsahovat abstrakt, který (mimo jiné) explicitně uvede, o který typ bakalářské práce se jedná. Součástí hodnocení práce je

  aktivní přístup studenta ke konzultacím s vedoucím práce, stejně jako samostatnost a vlastní iniciativa studenta při zpracovávání práce. Podrobné pokyny k vypracování práce jsou dostupné na stránce katedry (http://mve.fss.muni.cz/cs/studium/studijni-agenda/pokyny-ke-szz)

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program pokračuje také na magisterském stupni. Případně lze také zvolit navazující magisterské studium příbuzných oborů, jako jsou například Mezinárodní vztahy, Hospodářská politika a mezinárodní vztahy či Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost.

Základní údaje

Zkratka
B-EVS
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

132
počet aktivních studentů
18
počet závěrečných prací

Fakulta sociálních studií
Program zajišťuje