Understand Europe through living it.

Představení studijního programu

Master of European Governance je magisterský studijní program organizovaný Právnickou, ekonomickou a správní fakultou Utrechtské univerzity a Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity. První ročník se koná v Brně a druhý ročník v Utrechtu; v průběhu studia jsou navíc organizovány společné semináře vyučované lektory obou univerzit.

Magisterský studijní program European Governance vzdělává studenty, aby byli schopni analyzovat komplexní problémy evropského vládnutí z mnoha hledisek, včetně ekonomie, práva, politické vědy a veřejné správy. Studenti se navíc naučí aplikovat abstraktní znalosti a teorii na problémy reálného života prostřednictvím případových studií, simulací a výzkumných projektů zaměřených na politiku. Studenti se tak stanou akademickými profesionály, tedy odborníky, kteří mohou pomocí akademických znalostí analyzovat a řešit složité problémy v různých kontextech a z různých perspektiv.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Master of European Governance je magisterský studijní program organizovaný Právnickou, ekonomickou a správní fakultou Utrechtské univerzity a Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity. První ročník se koná v Brně a druhý ročník v Utrechtu; v průběhu studia jsou navíc organizovány společné semináře vyučované lektory obou univerzit.

  Magisterský studijní program European Governance vzdělává studenty, aby byli schopni analyzovat komplexní problémy evropského vládnutí z mnoha hledisek, včetně ekonomie, práva, politické vědy a veřejné správy. Studenti se navíc naučí aplikovat abstraktní znalosti a teorii na problémy reálného života prostřednictvím případových studií, simulací a výzkumných projektů zaměřených na politiku. Studenti se tak stanou akademickými profesionály, tedy odborníky, kteří mohou pomocí akademických znalostí analyzovat a řešit složité problémy v různých kontextech a z různých perspektiv.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • prokázat znalosti relevantních teorií vládnutí a komplexní porozumění konceptu víceúrovňového vládnutí, zejména z hlediska modelu popisujícího komplexní realitu současných politických procesů EU;
  • používat srovnávací metody ve výzkumu společenských věd; studenti budou také studovat nejdůležitější práce, které používají komparativní metodu;
  • prokázat znalost vývoje EU se zaměřením na společnou měnu, prohloubení a prohloubení integrace, logiku evropské integrace a prokázat schopnost formulovat názory týkající se aktuálních otázek EU;
  • porozumět základním principům práva EU a pojmu „právní integrace“, hlavním rozsudkům Evropského soudního dvora EU a fungování Evropského soudu pro lidská práva;
  • pochopit postavení Evropy v globální ekonomice a její perspektivy, vysvětlit dopad hospodářské politiky EU a na základě dostupných údajů formulovat odůvodněná doporučení.
 • Uplatnění absolventa

  Unikátní kombinace odborných znalostí v rámci zúčastněných univerzit nabízí příležitost pro náročné mezinárodní magisterské studium. Poskytuje studentům řádné akademické vzdělání, které je připravuje na profesionální pozice v řadě organizací:

  místní, regionální a národní vlády, které stále více pracují v evropském kontextu

  orgány EU, jako je Evropská komise a agentury EU

  další mezinárodní organizace pracující v Evropě

  neziskové organizace, které jsou konfrontovány s otázkami evropského vládnutí

  firmy, jejichž regulační prostředí je z velké části formováno procesy evropské správy

  poradenské firmy

  absolventi programů obvykle získávají zaměstnání na akademické úrovni v soukromých organizacích nebo veřejných organizacích na pozicích, jako je politický poradce, konzultant nebo manažer nebo výzkumný pracovník ve výzkumných a poradenských společnostech

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Součástí programu je stáž, která souvisí s tématem diplomové práce. Hlavními spolupracujícími partnery jsou politické instituce Evropské unie (Evropská komise, Evropský parlament, Výbor regionů), instituce členských států Evropské unie (typicky avšak nikoliv exkluzivně ministerstva zahraničních věcí), nevládní organizace v Nizozemsku, České republice, ale i dalších zemích.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Studenti píšou své diplomové práce během stáží, které se účastní ve čtvrtém semestru. Na tyto práce dohlíží jak lektoři z Utrechtské univerzity, tak i z Masarykovy univerzity. Výzkum by měl spojit teoretické koncepty se zkušenostmi z akademické stáže.

  Během výzkumné stáže bude student studovat problematiku evropského vládnutí v organizaci, která se touto otázkou zabývá nebo se s ní musí vypořádat. To by mělo vyústit v diplomovou práci, která analyzuje danou problematiku tak, aby vyhovovala standardům akademického výzkumu a zároveň byla cenná pro organizaci, ve které byla stáž vykonána.

  Během psaní diplomové práce bude studentovi k dispozici jeden školitel z Utrechtské univerzity a jeden školitel z univerzity, na které byl přijat první ročník (Masarykova univerzita, University College Dublin nebo University Konstanz). Vedoucím práce bude odborník z Utrechtské univerzity. Druhý školitel bude zapojen do hodnocení návrhu studie a klasifikace práce.

  Během třetího semestru student začne rozvíjet výzkumnou otázku, rešerši literatury a psát výzkumný plán, který se skládá z důkladného přehledu literatury a návrhu empirického výzkumu. Plán výzkumu by měl být dokončen do konce ledna. Většina druhého semestru bude věnována sběru a analýze dat, psaní diplomové práce a prezentaci výzkumu.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi mohou pokračovat ve studiu v doktorském studijním programu Mezinárodní vztahy a evropská politika, případně v anglicky vyučované variantě International Relations and European Politics, vyučovaných na katedře nebo v souvisejících programech na jiných univerzitách v České republice nebo v zahraničí.

Základní údaje

Zkratka
N-EGO
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
3000 €

21
počet aktivních studentů
10
počet závěrečných prací

Fakulta sociálních studií
Program zajišťuje
Ve spolupráci s
Faculty of Law, Economics and Governance of Utrecht University