Challenge yourself to impact the world

Cíle studijního programu

Cílem bakalářského studia programu Mezinárodní vztahy a evropská politika je rozvoj znalostí o mezinárodních vztazích a evropské politice. Zvláštní důraz je kladen na rozvoj schopností analyzovat, vyhodnocovat, interpretovat a chápat teoretické aspekty studovaných empirických problematik a vše kriticky reflektovat při expertní činnosti. Jedná se zejména o moderní historii, teorie konfliku a kooperace, teorie evropské integrace a mezinárodní politickou ekonomii. Systematické zdokonalování v měkkých dovednostech a výzkumných technikách připraví studující ke kvalitní expertní analytické práci v oboru. Obecným cílem programu je systematickým důrazem na rozvoj analytických dovedností studující dobře připravit jak na uplatnění na globálním trhu práce u potencionálních zaměstnavatelů, tak na případné magisterské studium v globální akademické konkurenci.

Studijní plány

Přijímací řízení
Admission Bachelor program International Relations (IREP) Fall 2024 (beginning September 2024)
Termín podání do půlnoci 1. 6. 2024

 • Informace o přijímacím běhu

  This application is only for semester Fall 2024 (beginning September 2024). If you want to study from Spring semester 2024 (beginning in February 2024) please submit the online application for this semester (application deadline on November 15, 2023).

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  The multiple-choice entrance test will consist of 20 (a-e) closed questions covering areas of basics from social sciences and humanities (politics, international relations, sociology, history, basics of political geography). To be accepted to a program the applicants must achieve at least the threshold of 60% of correct answers.
 • Doporučená literatura ke zkouškám v tomto studijním programu
  Lunt, Pat; Rebman, Peter: Social Studies. Oxford University Press, 2019, s. 6-37, 74-105, 106-141. Richards, Michael, D.; Waibel, Paul R.: Twentieth Century Europe. A Brief History, 1900 to the Present. Wiley Blackwell, 2014, s. 345-378. Colander, David C.; Hunt, Elgin H.: Social Science. An Introduction to the Study of Society. Routledge, 2022, Chapter 1

Studium

 • Cíle

  Cílem bakalářského studia programu Mezinárodní vztahy a evropská politika je rozvoj znalostí o mezinárodních vztazích a evropské politice. Zvláštní důraz je kladen na rozvoj schopností analyzovat, vyhodnocovat, interpretovat a chápat teoretické aspekty studovaných empirických problematik a vše kriticky reflektovat při expertní činnosti. Jedná se zejména o moderní historii, teorie konfliku a kooperace, teorie evropské integrace a mezinárodní politickou ekonomii. Systematické zdokonalování v měkkých dovednostech a výzkumných technikách připraví studující ke kvalitní expertní analytické práci v oboru. Obecným cílem programu je systematickým důrazem na rozvoj analytických dovedností studující dobře připravit jak na uplatnění na globálním trhu práce u potencionálních zaměstnavatelů, tak na případné magisterské studium v globální akademické konkurenci.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • analyzovat klíčové dimenze mezinárodních vztahů a evropské politiky
  • teoreticky podloženě interpretovat aktuální dění ve světové a evropské politice
  • kriticky používat moderní teorie mezinárodních vztahů a evropské politiky při expertní činnosti
  • samostatně vymezit a řešit komplexní problém s použitím vhodných teorií, konceptů a metod
  • kreativní a analytická práce v týmu a participace na projektech
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi programu mohou pokračovat k magisterskému vzdělání kdekoliv na světě a uplatní se v řadě profesních oblastí, zejména však: ve státní správě a v diplomatických službách, ve výzkumných a analytických pracovištích, ve vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách, v aparátu politických stran, v novinářské profesi a na půdě mezinárodních organizací. Velmi významnou možností uplatnění absolventů je korporátní sféra, zejména velké nadnárodní korporace.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe u všech typů potenciálních zaměstnavatelů studentů programu je volitelnou součástí studia. Katedra bude kultivovat a rozšiřovat existující bohatou nabídku příležitostí pracovních stáží a zahraničních pracovních pobytů pro zájemce ze strany studujících.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Rozsah bakalářské práce programu je stanoven na 8.500 až 10.000 slov včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Bakalářská práce musí zodpovídat jednomu ze čtyř formátú: 1) Research paper, 2) Literature review, 3) Policy paper, 4) Extended position paper - specifikovaných v IS.

  Bakalářská práce má charakter samostatného zpracování zvolené problematiky. Studující mohou pracovat jak s již publikovanými texty, tak s daty přístupnými pro sekundární analýzu. V bakalářské práci musí předvést schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, analyzovat primární data, využívat koncepty a teorie mezinárodních vztahů a evropské politiky a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku. Cílem bakalářských prací je zejména zdokonalit schopnosti studujících využívat vyučované metody sběru a analýzy dat v expertní činnosti.

  Generování nových poznatků v oboru je vítáno, ale není u bakalářských prací povinností.

  Pokyny pro státní závěrečné zkoušky a vypracování bakalářské/diplomové práce jsou upraveny Směrnicí FSS č. 6/2019.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi mohou pokračovat do magisterských programů kdekoliv na světě. Mohou přímo pokračovat v navazujícím magisterském programu IREP na katedře. Jsou taktéž ve výhodné pozici pokračovat v kterémkoliv z 6 magisterských programů vyučovaných v anglickém jazyce na fakultě.

Základní údaje

Zkratka
B-IREP
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
3000 €

135
počet aktivních studentů
81
počet závěrečných prací

Fakulta sociálních studií
Program zajišťuje