Non multi sed multa

Představení studijního programu

Doktorský stupeň studia programu Mezinárodní vztahy a evropská politika slouží k přípravě vysoce kvalifikovaných specialistů v oblasti mezinárodních vztahů, mezinárodní politiky, evropské integrace a evropské politiky. Studium je určeno absolventům magisterského studia oborů mezinárodní vztahy, evropská studia, případně příbuzných oborů sociálních a humanitních věd. Studium se zaměřuje především na pokročilou analýzu a výzkum teorie mezinárodních vztahů, vývoje a proměn mezinárodního bezpečnostního prostředí, strategických studií, mezinárodních konfliktů, zahraniční a bezpečnostní politiky České republiky a dalších relevantních aktérů mezinárodního prostředí, teorie evropské integrace, evropské politiky, zájmových skupin a dalších politických aktérů v rámci Evropské Unie.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: jaro 2022)
Termín podání do půlnoci 30. 11. 2021

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu 2021
  Termín pro vložení doplňujících materiálů do e-přihlášky: do 15. ledna 2022
  Termín přijímací zkoušky: 3. února 2022
  Hranice úspěšnosti: 60 bodů (z maximálních 100 bodů)
  Doplňující materiály:

  • výzkumný záměr
  • strukturovaný profesní životopis
  • kopie magisterského diplomu
  • seznam publikovaných prací, příp. separáty

  Podrobné informace: https://is.muni.cz/do/fss/SO/PHD/prijimaci_rizeni/podminky_prijimaciho_rizeni/podminky_prijimaciho_rizeni_2022.pdf
  Základní podmínkou je úspěšně ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni v oboru Mezinárodní vztahy či Evropská studia, případně příbuzném oboru. Nezbytnou podmínkou je rovněž prokázání teoreticko-metodologických znalostí a předpokladů potřebných k odborné práci v rámci doktorského studijního programu a znalost angličtiny na úrovni minimální jazykové kompetence stanovené Masarykovou univerzitou pro absolventy magisterského studia. Uchazeč musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, například výčtem publikační činnosti, participací na grantových projektech nebo jinou formou. Tyto skutečnosti budou ověřeny v rámci přijímací zkoušky. Výzkumný projekt musí být kompatibilní s celkovým zaměřením výzkumné činnosti Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU. Představení projektu je rovněž součástí přijímací zkoušky. Projekt musí dále obsahovat jasně formulovaný výzkumný záměr, plánované metodologické uchopení zkoumaného problému, specifikovat teoretické aspekty zkoumané problematiky a specifikaci a plánovaný časový rozvrh jednotlivých etap výzkumu a práce na textu disertační práce. Nezbytnou podmínkou pro úspěšné podání přihlášky do doktorského programu je vedení předběžných konzultací o předmětu disertační práce. Uchazeči o studium konzultují svůj zájem s předsedou oborové rady, případně přímo s osobou budoucího vhodného školitele na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií. Školiteli v doktorském studijním programu jsou osoby s hodností docenta a profesora a schválené Vědeckou radou fakulty. Odborný profil možných školitelů na programu Mezinárodní vztahy a evropská politika a dále granty a výzkumné a pedagogické úkoly řešené na katedře, jsou hlavním rámcem vymezujícím odborný potenciál katedry pro vedení disertačních prací. Přijímací řízení probíhá typicky formou ústní rozpravy nad předloženým projektem, jejíž součástí je i posouzení motivace uchazeče a jeho základních znalostí v oblasti, jíž hodlá věnovat svůj výzkum. V případě uchazečů ze zahraničí, kde není možné realizovat přijímací pohovor osobně, rozhoduje komise na základě písemných podkladů, případně může provést rozhovor za použití služby Skype.
  Důležité informace: http://mve.fss.muni.cz/studium/postgradualni-studium
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  V rámci přijímacího řízení je výkon uchazeče bodován, přičemž maximálně může být dosaženo 100 bodů. Pro přijetí je stanovena hranice 60 bodů. 75 procent z bodového výkonu tvoří hodnocení podaného projektu disertační práce, který je povinnou přílohou přihlášky. Toto hodnocení zahrnuje tematické vymezení výzkumu, posouzení jeho relevance, jeho teoretické ukotvení, formulaci výzkumných otázek či hypotéz a jejich operacionalizace. Do hodnocení je započítána i rozprava o projektu, respektive schopnosti uchazeče adekvátně reagovat na položené otázky a vznesené připomínky. Zbylých 25 procent hodnocení pak tvoří posouzení motivace, jazykových a jiných odborných znalostí potřebných pro doktorské studium. Bodové hodnocení přijímací zkoušky je uchazečům, kteří se dostaví k osobnímu pohovoru, sdělováno komisí po vykonání zkoušky včetně vysvětlení, proč byl výkon uchazeče ohodnocen konkrétním počtem bodů.

Studium

 • Cíle

  Doktorský stupeň studia programu Mezinárodní vztahy a evropská politika slouží k přípravě vysoce kvalifikovaných specialistů v oblasti mezinárodních vztahů, mezinárodní politiky, evropské integrace a evropské politiky. Studium je určeno absolventům magisterského studia oborů mezinárodní vztahy, evropská studia, případně příbuzných oborů sociálních a humanitních věd. Studium se zaměřuje především na pokročilou analýzu a výzkum teorie mezinárodních vztahů, vývoje a proměn mezinárodního bezpečnostního prostředí, strategických studií, mezinárodních konfliktů, zahraniční a bezpečnostní politiky České republiky a dalších relevantních aktérů mezinárodního prostředí, teorie evropské integrace, evropské politiky, zájmových skupin a dalších politických aktérů v rámci Evropské Unie.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatné vědecké práce v oboru
  • samostatné analytické práce zakotvené v teoretickém porozumění
  • formulovat a řešit inovativní výzkumné problémy
  • interpretovat nejnovější výzkum oboru
  • rozumět a používat vhodné odborné metody analýzy
  • publikovat v odborných platformách
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi doktorského studia programu Mezinárodní vztahy a evropská politika získají kvalifikaci, díky níž se mohou uplatnit jako badatelé podílející se na realizaci základního a aplikovaného výzkumu, akademičtí pracovníci v oblasti vědecko-pedagogické činnosti, či experti a analytici, působící v evropských institucích, v mezinárodních organizacích, v institucích státní správy a samosprávy, jakož i v soukromém a neziskovém sektoru.

 • Praxe

  Doktorský studijní program nevyžaduje specifickou praxi.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Minimální rozsah disertační práce je 350 000 znaků včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Studující mohou pracovat s již publikovanými texty a daty přístupnými pro sekundární analýzu, avšak jádrem práce musí být originální samostatný výzkum a zpracování jeho výsledků. Povaha disertační práce je totožná s povahou odborné monografie, což se týká nejen kvality a originality obsahu, ale také struktury práce, jejího jazykového stylu i formálních náležitostí.

 • Další informace

Základní údaje

Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

29
počet aktivních studentů

Fakulta sociálních studií
Program zajišťuje