„Učíme se pomáhat lidem, kteří prožívají nesnáze ve vzájemných vztazích se společností kolem sebe.“

Posláním sociální práce je pomáhat lidem, kteří vlastními silami nedokážou řešit obtíže ve vztazích s jinými lidmi nebo s organizacemi, např. úřady nebo poskytovateli služeb aj. Prvním cílem magisterského navazujícího studia sociální práce je prohlubovat poznání a zvládnutí soudobých způsobů naplňování uvedeného poslání. Druhým cílem je podporovat schopnost absolventů vytvářet ve společnosti podmínky pro uplatňování postupů realizace uvedeného poslání sociální práce. Uchazeč o studium programu proto musí být absolventem bakalářského studia sociální práce nebo jiného oboru, který se názvem shoduje s některým z dalších oborů uvedených v § 110 odst. 4 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Studenti si mohou vybrat, zda budou své poznatky a dovednosti, které se týkají uvedených cílů, rozvíjet studiem jednoho ze čtyř specializací: 1/ „universální sociální práce“, 2/ „sociální práce mikro - poradenství“, 3/ „sociální práce makro – programy služeb v komunitách“, nebo 4/ „sociální práce makro - inovace v organizacích“. (Podrobnější výklad a informace o vývoji nabídky uvedených specializací jsou uvedeny na http://spsp.fss.muni.cz/. Klíčovým tématem studia všech uvedených specializací je využití teorií, metod a výzkumu sociální práce při řešení problémů a životních situací lidí, kteří mají nesnáze se společností kolem sebe.

Studijní plány

Sociální práce mikro - poradenství
kombinovaný, se specializací
Sociální práce mikro – poradenství
prezenční, se specializací
Sociální práce universální
kombinovaný, se specializací
Sociální práce universální
prezenční, se specializací

Studium

 • Cíle

  Posláním sociální práce je pomáhat lidem, kteří vlastními silami nedokážou řešit obtíže ve vztazích s jinými lidmi nebo s organizacemi, např. úřady nebo poskytovateli služeb aj. Prvním cílem magisterského navazujícího studia sociální práce je prohlubovat poznání a zvládnutí soudobých způsobů naplňování uvedeného poslání. Druhým cílem je podporovat schopnost absolventů vytvářet ve společnosti podmínky pro uplatňování postupů realizace uvedeného poslání sociální práce. Uchazeč o studium programu proto musí být absolventem bakalářského studia sociální práce nebo jiného oboru, který se názvem shoduje s některým z dalších oborů uvedených v § 110 odst. 4 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Studenti si mohou vybrat, zda budou své poznatky a dovednosti, které se týkají uvedených cílů, rozvíjet studiem jednoho ze čtyř specializací: 1/ „universální sociální práce“, 2/ „sociální práce mikro - poradenství“, 3/ „sociální práce makro – programy služeb v komunitách“, nebo 4/ „sociální práce makro - inovace v organizacích“. (Podrobnější výklad a informace o vývoji nabídky uvedených specializací jsou uvedeny na http://spsp.fss.muni.cz/. Klíčovým tématem studia všech uvedených specializací je využití teorií, metod a výzkumu sociální práce při řešení problémů a životních situací lidí, kteří mají nesnáze se společností kolem sebe.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • komplexně posoudit případ (životní situaci, pomáhající intervenci, systém služeb v určité lokalitě, organizaci) odpovídající zvolené specializaci;
  • v oblasti zvolené specializace koncipovat a realizovat a/ pomáhající intervenci přiměřenou životní situaci klienta, b/ opatření sociální práce přiměřené podmínkám v komunitě, nebo organizaci, c/ změnu opatření, která odpovídá výsledku evaluace;
  • provést evaluaci pomáhající intervence nebo jiného opatření odpovídající zvolené specializaci;
  • provést a využít výzkum jako nástroj komplexního posouzení případu nebo evaluace pomáhající intervence či jiného opatření sociální práce, které odpovídají zvolené specializaci;
  • komplexně reflektovat případ nebo pomáhající intervenci či jiné opatření sociální práce odpovídající zvolené specializaci.
  • aplikovat teorie a metody relevantní pro zvolenou specializaci.
  • vybrat a aplikovat relevantní teorie, metody zkoumání nebo metody sociální intervence při expertním řešení vybraného problému.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi magisterského navazujícího studia sociální práce jsou způsobilí pracovat jako sociální pracovníci specialisté, experti v oblasti tvorby a realizace politiky sociálních služeb, koordinátoři programů pomoci či sociálních služeb nebo jako výzkumníci v organizacích státního nebo nestátního, případně i komerčního sektoru. Po nabytí odpovídající zkušenosti mohou přenositelné dovednosti (viz výše Výstupy z učení) nabyté studiem zvolené specializace uplatnit v jakékoliv oblasti sociální práce.

 • Regulovaná povolání
  • Sociální pracovník
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Cílem praxe provázené supervizí je podpora reflexivní orientace absolventa v praxi a nabytí odpovídajících dovedností. Rozsah povinné praxe je 80 hodin + 8 hodin supervize, která zahrnuje vypracování písemné reflexe osobní zkušenosti z praxe, skupinová supervizní setkání a možnost individuální supervize. Výkon praxe je spojen s absolvováním předmětu Odborná praxe a supervize pro magisterské studium, který je vypisován v podzimním i jarním semestru, s ohledem na možnost nástupu do magisterského studia v obou semestrech. Studenti si na základě své profilace vyberou organizaci, která odpovídá jejich zaměření, tento výběr mohou konzultovat s vyučujícím výše uvedeného předmětu.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Diplomová práce je posuzována podle formálních a teoreticko-metodologických kritérií. Formální kritéria jsou zveřejněna na internetových stránkách Katedry sociální politiky a sociální práce a na internetovém portálu Masarykovy univerzity http://spsp.fss.muni.cz/. Teoreticko-metodologická kritéria jsou následující: 1/ práce je zaměřena na výzkum pomáhajících intervencí a jejich účastníků; 2/ práce je věnována nezodpovězené výzkumné otázce; 3/ práce vychází z přehledu širší škály způsobů teoretického uchopení výzkumné otázky; 4/ autor věnuje pozornost tomu, co není na první pohled zjevné, 5/ autor v celé práci důsledně sleduje výzkumnou otázku, a práce tudíž vykazuje metodologickou kontinuitu výzkumného procesu; 6/ autor uvádí průkaznou argumentaci; 7/ získané poznatky jsou aplikovatelné v praxi, resp. při řešení praktických otázek, 8/ autor dovede prezentovat postup a výsledky svého zkoumání ve formě stati.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent magisterského navazujícího studia sociální práce může pokračovat v doktorském studiu oboru Sociální politika a sociální práce na FSS MU nebo v doktorském studiu analogických či příbuzných oborů (sociální práce, sociální pedagogika, veřejná politika apod.) na jiné vysoké škole.

 • Další informace

Základní údaje

Název
Sociální práce
Zkratka
N-SPR
Kód
N0923A240002
Typ
magisterský navazující
Forma
prezenční a kombinovaná
St. doba studia (v letech)
2
Titul
Mgr.
Profil
akademický
Vyučovací jazyk
čeština
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Akreditace do
4. 8. 2028

Fakulta sociálních studií
Program zajišťuje