Učíme se pomáhat lidem, kteří prožívají nesnáze ve vzájemných vztazích se společností kolem sebe.

Představení studijního programu

Posláním studia Sociální práce je učit se pomáhat lidem, kteří prožívají nesnáze ve vzájemných vztazích se společností kolem sebe.

Při plnění tohoto poslání studentům nabízíme zdokonalování jejich schopností:

 • posoudit spolu s klientem komplexně jeho situaci;
 • využívat sebereflexi při poznávání vlastních myšlenek a aktivit.

Studenti volí jednu ze čtyř specializací, a při zpracování seminárních prací volí témata, která je zajímají. Zaměření specializací je následující:

 • „Sociální práce makro – inovace v organizacích“: prosazování změn pomoci v organizaci;

 • „Sociální práce makro – programy služeb v komunitách“: přizpůsobování systému služeb určité lokality potřebám klientů;

 • „Sociální práce mikro – poradenství“: podpora klientů při zvládání nesnází vlastními silami i s využitím pomoci.

 • „Sociální práce univerzální“: využití principů sociální práce mikro i makro v práci s klienty.

Schopnosti komplexního posouzení, evaluace a sebereflexe rozvíjí student tak, že promýšlí využití teorie a metod sociální práce při samostatném zpracovávání dílčích analýz nebo návrhů, a dále v supervizní diskusi k praxím. Studenti mohou strávit část studia na univerzitě v zahraničí.

Je studium programu pro vás?

 • Chcete pomáhat lidem, kteří si nevědí rady s lidmi a společností kolem sebe?

 • Chcete pomáhat lidem, pro které nemají lidé a společnost dost pochopení?

 • Chcete studovat a pracovat samostatně?

 • Chcete se na to, co znáte, podívat očima lidí, kteří jsou jiní než vy?

 • Chcete číst, jak o tématech, která vás zajímají, smýšlejí ti, kdo to vidí jinak?

 • Máte za sebou úspěšné vysokoškolské studium sociální práce, případně sociální politiky, sociální či speciální pedagogiky, sociální péče, sociální patologie nebo práva?

Pokud na otázky odpovídáte ano, je studium Sociální práce pro vás to pravé. Neváhejte a podejte si přihlášku!

Kromě absolvování některého z uvedených bakalářských studií je podmínkou přijetí úspěšné složení přijímací zkoušky. Ta se koná dvakrát ročně, v lednu a červnu. K výsledkům předchozího studia se nepřihlíží.

Kombinovaná forma studia

Základem je samostudium, tzn. odpovídání na zadané otázky na základě četby a samostatného zpracování argumentů nebo informací. Kontaktní výuka zahrnuje celkem 80 hodin za semestr. Je rozdělena na přednášky, skupinové a individuální konzultace a supervizní semináře, které se konají v Brně, a to zpravidla 4 soboty v jednom semestru. Přímá výuka dále zahrnuje praxi v sociální práci, která může probíhat kdekoliv, nejen v Brně - např. v místě bydliště nebo pracoviště.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Posláním sociální práce je pomáhat lidem, kteří vlastními silami nedokážou řešit obtíže ve vztazích s jinými lidmi nebo s organizacemi, např. úřady nebo poskytovateli služeb aj. Prvním cílem magisterského navazujícího studia sociální práce je prohlubovat poznání a zvládnutí soudobých způsobů naplňování uvedeného poslání. Druhým cílem je podporovat schopnost absolventů vytvářet společenské podmínky pro uplatňování postupů realizace uvedeného poslání sociální práce. Uchazeč o studium programu proto musí být absolventem bakalářského studia sociální práce nebo jiného oboru, který se názvem shoduje s některým z dalších oborů uvedených v § 110 odst. 4 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Studenti si mohou vybrat, zda budou své poznatky a dovednosti, které se týkají uvedených cílů, rozvíjet studiem jedné z následujících specializací (pokud je daná specializace v relevantním období uskutečňována): 1/ "universální sociální práce", 2/ "sociální práce mikro - poradenství", 3/ "sociální práce makro - programy služeb v komunitách", nebo 4/ "sociální práce makro - inovace v organizacích". (Podrobnější výklad a informace o vývoji nabídky uvedených specializací jsou uvedeny na http://spsp.fss.muni.cz). Klíčovým tématem studia všech uvedených specializací je využití teorií, metod a výzkumu sociální práce při řešení problémů a životních situací lidí, kteří mají nesnáze ve společnosti kolem sebe.

  NOVÉ:

  Posláním sociální práce je pomáhat lidem (jedincům, rodinám, komunitám), kteří nedokáží vlastními silami řešit obtíže ve vztazích s jinými lidmi nebo s organizacemi, např. úřady nebo poskytovateli služeb, a podporovat jejich celkový wellbeing. Prvním cílem magisterského navazujícího studia sociální práce je prohlubovat reflektivní poznání a zvládnutí soudobých způsobů naplňování uvedeného poslání. Druhým cílem je posilovat schopnost absolventů vytvářet společenské podmínky pro praktické uplatňování postupů sociální práce. Třetím cílem je rozvoj odolnosti studentů ve vztahu k jejich profesnímu růstu. Uchazeč o studium programu proto musí být absolventem bakalářského studia sociální práce nebo jiného oboru, který se názvem shoduje s některým z dalších oborů uvedených v § 110 odst. 4 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Studium se zaměřuje především na využití teorií, metod a výzkumu sociální práce k řešení problémů a životních situací lidí, kteří čelí obtížím ve svém sociálním prostředí a nedosahují potřebného wellbeingu.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • komplexně posoudit případ (životní situaci, pomáhající intervenci, systém služeb v určité lokalitě, organizaci) odpovídající zvolené specializaci;
  • v oblasti zvolené specializace koncipovat a realizovat a/ pomáhající intervenci přiměřenou životní situaci klienta, b/ opatření sociální práce přiměřené podmínkám v komunitě, nebo organizaci, c/ změnu opatření, která odpovídá výsledku evaluace;
  • provést evaluaci pomáhající intervence nebo jiného opatření odpovídající zvolené specializaci;
  • provést a využít výzkum jako nástroj komplexního posouzení případu nebo evaluace pomáhající intervence či jiného opatření sociální práce, které odpovídají zvolené specializaci;
  • komplexně reflektovat případ nebo pomáhající intervenci či jiné opatření sociální práce odpovídající zvolené specializaci;
  • vybrat a aplikovat relevantní teorie, metody zkoumání nebo metody sociální intervence při expertním řešení vybraného problému.
  • NOVÉ:
  • provést komplexní posouzení případu (životní situace, pomáhající intervence, systému služeb v určité lokalitě, organizaci);
  • koncipovat a realizovat a/ pomáhající intervenci přiměřenou životní situaci klienta, b/ opatření sociální práce přiměřené podmínkám v komunitě, nebo organizaci;
  • komplexně reflektovat případ nebo pomáhající intervenci či jiné opatření sociální práce;
  • vybrat a aplikovat relevantní teorie, metody zkoumání nebo metody sociální intervence při expertním řešení vybraného problému;
  • realizovat a využít výzkum jako nástroj komplexního posouzení případu nebo evaluace pomáhající intervence či jiného opatření sociální práce.
  • zvyšovat vlastní odolnost ve vztahu k požadavkům spojeným s realizací profese sociální práce;
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi magisterského navazujícího studia sociální práce jsou připraveni pracovat jako samostatní sociální pracovníci nebo jako tvůrci a realizátoři opatření nebo změn v oblasti sociální práce nebo sociálních služeb. Mohou se uplatnit i jako koordinátoři případové pomoci nebo programů pomoci či sociálních služeb. Rovněž jako výzkumníci.

  Po nabytí odpovídající zkušenosti mohou dovednosti získané studiem uplatnit v jakékoliv specializované oblasti sociální práce. Mohou také působit jako manažeři organizačních útvarů v oblasti sociální práce nebo sociálních služeb. Absolventi nacházejí uplatnění v organizacích státního nebo nestátního, případně i komerčního sektoru. S odpovídajícími zkušenostmi a po absolvování příslušného výcviku mohou působit jako supervizoři sociálních pracovníků nebo pracovníků v sociálních službách.

 • Regulovaná povolání
  • Sociální pracovník
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Povinná praxe probíhá na pracovištích sociální práce. Účelem je získat zkušenosti v práci s klienty, rozvíjet nadhled a kritické myšlení o práci s klienty a nabýt odpovídajících dovednosti. Celkový rozsah praxe je 80 hodin, na které navazují 2 hodiny supervize.

  Studenti si vybírají organizaci, která odpovídá jejich zaměření. Tento výběr konzultují s učitelem předmětu Odborná praxe a supervize pro magisterské studium, který je vypisován v podzimním i v jarním semestru. Studenti praxi a supervizi k ní absolvují ve druhém a třetím semestru, vždy 40 hodin praxe plus 2 hodiny supervize.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Diplomová práce je posuzována podle formálních a teoreticko-metodologických kritérií. Formální kritéria jsou zveřejněna na internetových stránkách Katedry sociální politiky a sociální práce a na internetovém portálu Masarykovy univerzity http://spsp.fss.muni.cz/. Teoreticko-metodologická kritéria jsou následující: 1/ práce je zaměřena na výzkum pomáhajících intervencí a jejich účastníků; 2/ práce je věnována nezodpovězené výzkumné otázce; 3/ práce vychází z přehledu širší škály způsobů teoretického uchopení výzkumné otázky; 4/ autor věnuje pozornost tomu, co není na první pohled zjevné, 5/ autor v celé práci důsledně sleduje výzkumnou otázku, a práce tudíž vykazuje metodologickou kontinuitu výzkumného procesu; 6/ autor uvádí průkaznou argumentaci; 7/ získané poznatky jsou aplikovatelné v praxi, resp. při řešení praktických otázek.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi magisterského navazujícího studijního programu Sociální práce mají možnost ucházet se na naší fakultě o přijetí do doktorského studijního programu Sociální politika a sociální práce, případně do analogických programů doktorského studia na jiných univerzitách v ČR i zahraničí.

Základní údaje

Zkratka
N-SPR
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

156
počet aktivních studentů
187
počet závěrečných prací

Fakulta sociálních studií
Program zajišťuje