Posláním sociologie jako vědy je odhalit to, co zůstává běžně neviditelné. (Pierre Bourdieu)

Cíle studijního programu

Doktorské studium Sociologie je zaměřeno na výchovu vědeckých pracovníků a odborných analytiků v již vyhraněných oblastech jejich profesionálního zájmu. Doktorské studium usiluje o to připravit odborníky schopné teoretického i empirického myšlení umožňujícího jim identifikovat a analyzovat významné sociální a demografické procesy a trendy. Chce je vybavit znalostí literatury, prohloubit jejich schopnosti kriticky reflektovat jak tuto literaturu, tak i sociální realitu. Chce také rozšířit jejich metodologickou výbavu a především rozvinout jejich schopnost tvůrčí vědecké práce.

Doktorské studium oboru Sociologie (s profilací Populační studia) usiluje o to připravit odborníky schopné teoretického i empirického myšlení umožňujícího jim identifikovat, popsat, analyzovat a případně i předvídat významné sociální a demografické procesy a trendy a to zejména ty, které jsou spojené s velikostí, strukturou a prostorovým rozložením lidských populací, lidskými sídly a sociálně-ekonomickou infrastrukturou, jejím plánováním a využíváním. Studium chce u absolventů rozvinout schopnosti tvůrčí vědecké práce pro využití v akademickém i aplikovaném výzkumu, chce absolventy vybavit faktickými znalostmi, širokými metodologickými dovednostmi i schopností kriticky a reflexivně nahlížet na data nejrůznější povahy a to zejména s ohledem na nejrůznější uživatele výzkumů, expertních zpráv a statistických a demografických dat. Studium chce zásadně prohloubit znalosti z magisterského studia, rozšířit je o pochopení nejsložitějších teoretických výkladových schémat a o znalost mocnějších výzkumných a analytických metod, zejména těch z oblasti široce pojatých populačních studií.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Doktorské studium Sociologie je zaměřeno na výchovu vědeckých pracovníků a odborných analytiků v již vyhraněných oblastech jejich profesionálního zájmu. Doktorské studium usiluje o to připravit odborníky schopné teoretického i empirického myšlení umožňujícího jim identifikovat a analyzovat významné sociální a demografické procesy a trendy. Chce je vybavit znalostí literatury, prohloubit jejich schopnosti kriticky reflektovat jak tuto literaturu, tak i sociální realitu. Chce také rozšířit jejich metodologickou výbavu a především rozvinout jejich schopnost tvůrčí vědecké práce.

  Doktorské studium oboru Sociologie (s profilací Populační studia) usiluje o to připravit odborníky schopné teoretického i empirického myšlení umožňujícího jim identifikovat, popsat, analyzovat a případně i předvídat významné sociální a demografické procesy a trendy a to zejména ty, které jsou spojené s velikostí, strukturou a prostorovým rozložením lidských populací, lidskými sídly a sociálně-ekonomickou infrastrukturou, jejím plánováním a využíváním. Studium chce u absolventů rozvinout schopnosti tvůrčí vědecké práce pro využití v akademickém i aplikovaném výzkumu, chce absolventy vybavit faktickými znalostmi, širokými metodologickými dovednostmi i schopností kriticky a reflexivně nahlížet na data nejrůznější povahy a to zejména s ohledem na nejrůznější uživatele výzkumů, expertních zpráv a statistických a demografických dat. Studium chce zásadně prohloubit znalosti z magisterského studia, rozšířit je o pochopení nejsložitějších teoretických výkladových schémat a o znalost mocnějších výzkumných a analytických metod, zejména těch z oblasti široce pojatých populačních studií.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • analyticky uchopit rozličné formy sociálního jednání, sociálních institucí, procesů a vztahů;
  • vést samostatný empirický výzkum a tvůrčím způsobem vědecky pracovat v akademickém stejně jako aplikovaném výzkumu;
  • kriticky reflektovat odbornou literaturu i sociální realitu;
  • identifikovat, popsat, analyzovat a případně i předvídat významné sociální a demografické procesy a trendy;
  • publikovat výsledky svého badatelského úsilí v odborném tisku (případně i cizojazyčném);
  • prezentovat výsledky výzkumu pro odborné publikum.
 • Uplatnění absolventa

  Cílem studia je odborná příprava sociologů pro akademickou a výzkumnou sféru a dále příprava sociálních expertů pro státní správu (krajské úřady, úřady práce, samospráva, uprchlické tábory a další), pro organizace zabývající se ekonomickou (průmyslové podniky, služby, marketingové společnosti a instituce zabývající se výzkumem veřejného mínění, redakce, nakladatelství a další) nebo mimoekonomickou (neziskové organizace, sociální hnutí, politické strany, zdravotnictví, školství – např. výuka společenských věd, humanitární organizace apod.) činností a též pro různé (státní i nestátní) expertní systémy, obecně pro potřeby sociálního státu.

 • Praxe

  Praxe není povinnou součástí studia.

 • Standardy kvalifikačních prací

  V disertační práci autor/ka dokumentuje svou znalost a kritické zvládnutí existujícího teoretického diskursu i významných empirických šetření, týkajících se daného tématu v české i evropské/světové sociologii. V úvodu jasně formuluje: (1) výzkumný cíl a jeho širší teoretický kontext, (2) metodologický přístup a (3) v případě empirické práce relevantní popis zkoumané populace. Práce musí být přehledně strukturována a logicky konsistentní (mít spíše charakter monografie než výzkumné zprávy). Zpracování tématu má přispět k novému řešení zvoleného problému či k rozšíření informací o něm a být přínosem k dalšímu rozvoji sociologické teorie.

  Rozsah práce se standardně pohybuje mezi 42 000- 51 000 slov či 316 000–386 000 znaků včetně mezer (asi 180 až 220 normostran) a nedoporučuje se ho překračovat. Práce může být předložena v českém, slovenském či anglickém jazyce.

  Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění (viz článek 31 Studijního a zkušebního řádu MU).

Základní údaje

Zkratka
D-SAJ_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
1500 €

3
počet aktivních studentů
5
počet závěrečných prací

Fakulta sociálních studií
Program zajišťuje