Řešíme sociální problémy a rozvíjíme lidský potenciál.

Představení studijního programu

Máte sociální cítění, není vám lhostejné uspořádání společnosti, ve které žijete a chcete se stát profesionály, jimž jejich vzdělání umožňuje kvalifikovaně posoudit dění v oblasti veřejné a sociální politiky? Chcete umět analyzovat sociální problémy, navrhovat jejich řešení a stát se hybateli společenských změn? Rádi byste byli odborníky, kteří pracují s lidmi a řídí a rozvíjejí jejich pracovní potenciál? Chcete si ověřit a prohlubovat vlastní analytické a koncepční dovednosti a pohybovat se ve společnosti stejně orientovaných kolegů?

Pak je náš studijní program určen právě vám! V průběhu tří let vám nabídneme téměř tři desítky odborných kurzů a seminářů, v nichž si osvojíte a navzájem propojíte klíčové poznatky z disciplín, jako jsou sociologie, ekonomie, sociální politika, politologie, personalistika, právo nebo sociálně-vědní výzkum. Jejich prostřednictvím pochopíte celou řadu sociálních problémů, které ztěžují hladké fungování současné společnosti, naučíte se je analyzovat, vyhodnocovat a tvůrčím způsobem řešit. Jde zejména o problematiku nezaměstnanosti, vzdělávání, migrace, péče o předškolní děti či staré lidi, a také o problematiku rozvoje existujících programů pro jejich řešení, včetně rozvoje personálních činností při organizování těchto programů a služeb.

Aby studium u nás bylo pro vás zajímavé a přínosné a abychom co nejvíce rozvíjeli vaše praktické dovednosti a zkušenosti, nabízíme vám nejen zázemí početného a pestrého souboru akademických pracovníků, ale také možnost podílet se na rozvoji oboru formou účasti v řadě tuzemských i mezinárodních projektů a v sítích spolupracujících vědecko-výzkumných organizací. Budete pravidelně seznamováni s nejnovějšími poznatky v oboru, získáte přístup k významným světovým databázím informačních zdrojů, budete se moci účastnit zajímavých konferencí, workshopů nebo odborných diskusí. Naše pracoviště je otevřené komunikaci se studenty a jejich profesní iniciativě – akademický spolek POPIK (Platforma pro Oživení, Participaci a Inovaci na katedře Sociální politiky a sociální práce) zajišťuje pravidelné setkávání pracovníků katedry se studenty a nabízí možnost nejen odborných diskusí nad tématy, která si sami zvolíte, ale také neformálních setkání a rozprav o otázkách spojených s vaším studiem.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem výuky v rámci programu je aktivní zvládnutí a aplikace obecných konceptů a přístupů v oblasti veřejné a sociální politiky a rozvoje lidských zdrojů, jakož i dalších společenských věd, které umožňují samostatnou expertní reflexi a řešení veřejných a sociálních problémů. Řešení těchto problémů se předpokládá v rámci organizací různého typu, a to jednak při zabezpečování programů veřejné a sociální politiky, jednak při rozvoji jejich vlastních lidských zdrojů.

  Program se zaměřuje obecně na tvorbu, implementaci a hodnocení veřejných politik a vedle toho přesahuje od sociální politiky k dalším veřejným politikám, sociálním službám a sociální práci. Přitom chápe organizační rozvoj v rámci institucí veřejné a sociální politiky či sociálních služeb a rozvoj lidských zdrojů uvnitř těchto organizací jako podmínku a nástroj formování veřejných politik. Současně chápe rozvoj lidských zdrojů v obecnější rovině jako jednu z klíčových funkcí veřejných a sociálních politik. Za profilující pro program VSPLZ pokládáme zejména dvě hlediska:

  1. zaměření na průřezová teoretická, metodická a aplikační hlediska, která se obecně uplatňují ve většině oblastí veřejných a sociálních politik, či sociálních služeb.

  Jedná se o získání poznatků a dovedností, které souvisejí s tvorbou, koncipováním, implementací (tedy i řízením a koordinací) a nakonec také hodnocením veřejných a sociálních programů, politik či opatření/činností institucí a organizací, jež je provádějí. Proto je v rámci výuky oboru VSPLZ podstatná analytická a metodologická výbava, jež má formovat schopnost provádění evaluace veřejných programů a politik. A to jak v rovině hodnocení jejich širšího kontextu, potřeb programů a opatření, tak i v rovině hodnocení průběhu implementace programů, a dále pak v rovině hodnocení dopadů a efektů, s využitím širšího rejstříku výzkumných metod a technik.

  2. propojení veřejných a sociálních politik s oblastí rozvoje lidských zdrojů, jejich řízením a organizačním rozvojem. Toto propojení vytváří základní předpoklady k efektivnějšímu naplnění úlohy veřejných politik.

  Konkrétně propojení veřejných politik a rozvoje lidských zdrojů sledujeme v těchto směrech:

  a) vedle tradičního zaměření veřejných a sociálních politik na oblasti, jež naplňují jejich regulační a redistributivní funkce, sledujeme orientaci na zdůraznění výsledné funkce veřejných politik při rozvoji lidských zdrojů (klíčová pozitivní externalita umožňující efektivně navzájem propojit různé oblasti veřejných a sociálních politik, sociálních služeb a sociální práce ve vztahu k jejich cílovým funkcím jako je vysoká úroveň sociální ochrany, hospodářská výkonnost a vysoká úroveň zaměstnanosti, sociální soudržnost, udržitelný rozvoj a kvalita života, a na reflexi a evaluaci důsledků veřejné politiky pro podporu jejího koncepčního rozhodování);

  b) zaměření na rozvoj lidských zdrojů v rámci organizací a institucí, jež veřejné a sociální programy realizují, jako předpoklad jejich lidských a organizačních kapacit pro efektivní zvládání procesů tvorby, implementace a evaluace veřejných programů;

  c) zaměření na organizační formy veřejné a sociální politiky, sociálních služeb a na koordinaci činností různých aktérů (organizací), jež se na tvorbě a implementaci veřejných a sociálních programů/politik podílejí, a na výzkum a výuku efektivních způsobů koordinace těchto činností, jež odpovídají současným potřebám.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Vykonávat analytické a koncepční práce při přípravě opatření v nejrůznějších oblastech veřejné a sociální politiky, sociálních služeb, politiky zaměstnanosti a řízení lidských zdrojů.
  • Koncipovat, implementovat a administrovat programy veřejné a sociální politiky, sociálních služeb, politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů, personální politiky.
  • Poznávat a využívat efekty, které plynou z komplementarity řešení sociálních problémů intervencemi veřejné a sociální politiky, sociálních služeb, politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů, personální a sociální práce.
  • Koncipovat své odborné činnosti s porozuměním širšímu sociálnímu, ekonomickému  a sociálně politickému kontextu veřejných a sociálních problémů a potřeb rozvoje lidských zdrojů.
  • Koordinovat a řídit intervence v oblasti veřejné a sociální politiky, sociálních služeb a rozvoje lidských zdrojů, sociální práce.
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi budete schopni porozumět aktuálním sociálním problémům a způsobům jejich řešení v jednotlivých státech, regionech, lokalitách či domácnostech a navrhovat, vytvářet a implementovat adekvátní programy a opatření veřejné a sociální politiky (zejména v oblasti zaměstnanosti, rozvoje pracovníků, zdravotní politiky, rodinné politiky, bytové politiky ad.). Budete moci zastávat zodpovědné a řídící funkce v organizacích státní správy a samosprávy (na ministerstvech, úřadech, obcích) stejně jako v ziskových i neziskových organizacích. Uplatníte se v projektovém managementu, budete moci rovněž nabízet nezávislé expertní a hodnotící služby vnějším subjektům.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe je neodmyslitelnou součástí studia na naší katedře. Jejím prostřednictvím se snažíme podporovat váš osobní a profesní růst a zajistit vám dovednosti nezbytné pro uplatnění na pracovním trhu. Dlouhodobě spolupracujeme s řadou organizací, v nichž působí experti na problematiku sociální a veřejné politiky a personálního řízení (setkáte se tak s rozmanitými skupinami klientů, jako jsou například rodiny s dětmi, nezaměstnaní, senioři aj. a budete moci přispět k řešení různorodých sociálních problémů nebo se podílet na efektivním fungování personálního řízení ve vybraných organizacích).

  Díky praxi (v rozsahu 150 hodin) budete moci aplikovat teoretické poznatky v reálném prostředí špičkových organizací. Může se vám podařit s vybranou organizací navázat i dlouhodobou profesní a pracovní spolupráci. Vybírat přitom můžete z řady zajímavých institucí a organizací: od pracovišť státní správy a samosprávy (úřady práce, OSPOD, Probační a mediační služba, krajské nebo městské úřady, MŠMT, VZP), přes nevládní neziskové organizace (Centrum vzdělávání všem, Charita, Armáda spásy) až po personální oddělení významných firem (ZETOR TRACTORS, a.s., AVG Technologies CZ, s.r.o). Výběr organizace, v níž budete vykonávat praxi, je ponechán na vás: můžete si vybrat organizaci ze široké nabídky spolupracujících institucí nebo si domluvit praxi sami. V obou případech můžete očekávat naši podporu a reálnou pomoc při vyjednávání podmínek a postupu praxe (pro tyto účely funguje na katedře i Centrum praktických studií CEPRES). Vaše je také rozhodnutí o tom, zda si praxi rozložíte rovnoměrně do celého semestru nebo zda ji budete chtít absolvovat intenzivně v průběhu několika týdnů.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Státní zkouška v bakalářském jednooborovém studiu VSPLZ má dvě části:

  -obhajoba bakalářské diplomové práce v rozsahu 7.500 až 18.000 slov

  -písemná zkouška v podobě souhrnného testu z veřejné a sociální politiky (jeden předmět) a dále testu ze základů teorie organizace a řízení (druhý předmět).

  Státní zkouška v bakalářském sdruženém studiu VSPLZ má dvě části:

  -obhajoba bakalářské diplomové práce v rozsahu 7.500 až 18.000 slov (platí pouze pro hlavní studijní plán)

  -písemná zkouška v podobě souhrnného testu z veřejné a sociální politiky (jeden předmět) a dále testu ze základů teorie organizace a řízení (druhý předmět).

  Obě části státní zkoušky se konají ve stejném semestru, každá část probíhá v jiný den.

  Očekává se, že diplomové práce budou zaměřeny na široce chápaný výzkum intervencí veřejné a sociální politiky a rozvoje lidských zdrojů . V rámci tohoto tematického pole mohou studenti předkládat a obhajovat práce, jejichž poznatky jsou založeny na empirickém zkoumání nebo na teoretické reflexi autorem vymezeného předmětu zkoumání. Tímto předmětem obvykle jsou vlastnosti intervencí (programů veřejné a sociální politiky a rozvoje lidských zdrojů) – včetně charakteristik způsobu jejich realizace a efektů těchto intervencí, vlastnosti cílových populací a institucí a organizací v nichž intervence probíhají, vlastnosti tvůrců a realizátorů těchto intervencí (tvůrců programů veřejné a sociální politiky a rozvoje lidských zdrojů), administrátorů nebo faktory (kontexty), které vlastnosti nebo charakteristiky uvedených institucí a subjektů ovlivňují.

  V rámci písemné zkoušky z profilujících předmětů se očekává prokázání schopnosti propojit poznatky z těchto předmětů při reflexi souvislostí mezi veřejnými/sociálními problémy, cíli, nástroji a efekty veřejných/sociálních politik a intervencí v oblasti lidských zdrojů.

  Pokyny k vypracování bakalářských diplomových prací a k závěrečné státní zkoušce jsou zveřejněny v dokumentovém serveru na webových stránkách katedry.

 • Návaznost na další studijní programy

  V případě zájmu můžete pokračovat v dalším navazujícím magisterském studiu našeho programu Veřejná a sociální politika a lidské zdroje. Ten je pro větší pestrost a snahu vyjít vstříc různorodým zájmům studentů nabízen v několika specializacích (Sociální služby a management v neziskovém sektoru; Sociální politika; Trh práce, politika zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů; Personální řízení a organizační rozvoj).

  V případě sdruženého studia můžete také pokračovat na jiném z navazujících studijních programů, a to jak v rámci katedry (program Sociální práce), tak i fakulty (programy Sociologie,  Psychologie, Sociální antropologie, Mediální studia a žurnalistika, Politologie, Mezinárodní vztahy, Bezpečnostní a strategická studia či Evropská studia) nebo univerzity (nejčastěji studijní programy Filozofické a Ekonomicko-správní fakulty).

Základní údaje

Zkratka
B-VSPLZ
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

36
počet aktivních studentů
43
počet závěrečných prací

Fakulta sociálních studií
Program zajišťuje