Využít výzkum při zlepšování kvality pomáhajících intervencí

Cíle studijního programu

Posláním doktorského studia Sociální politiky a sociální práce (dále jen SPSP) je vzdělávat odborníky zaměřené na zkoumání a koncipování pomoci lidem, kteří prožívají nesnáze ve vzájemných vztazích se společností, případně s podmínkami života ve společnosti. Předmětem zkoumání a koncipování jsou přitom programové intervence sociální politiky nebo případové intervence sociální práce, sociální problémy nebo životních situace, a dále koncipování, implementace nebo evaluace konkrétních opatření. Předmětem zkoumání a koncipování jsou přitom situace, problémy a opatření na mezinárodní, národní, regionální nebo místní úrovni, nebo na úrovni organizací, sítí pomoci, případu apod. Cílem studia je připravit špičkové odborníky, kteří dovedou napomáhat realizaci výše uvedeného poslání samostatnou výzkumně analytickou činností, evaluací stávajících nebo koncipováním nových opatření, řízením jejich implementací nebo každodenní koordinací vzájemně provázaných služeb a opatření. Součástí studia SPSP je mj. Oborová zkouška ze sociální práce.

NOVÁ:

Cílem programu je příprava odborníků zaměřených na zkoumání témat sociální a veřejné politiky, sociální práce a programů personálního rozvoje.

Předmětem zkoumání jsou programové intervence sociální a veřejné politiky, sociálních problémů, obtížných životních situací, intervence sociální práce a zavádění konkrétních opatření i hodnocení jejich účinnosti.

Absolventi programu jsou schopni dosáhnout uvedeného cíle prostřednictvím vlastní výzkumné činnosti, hodnocením stávajících nebo přípravou nových opatření a jejich implementací v praxi. To dokáží na mezinárodní, národní, regionální a místní úrovni.

Absolventi programu jsou připraveni na další vědeckou kariéru v domácích a mezinárodních akademických institucích, také na uplatnění v organizacích veřejné správy, sociální politiky, sociální práce a sociálních služeb.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Posláním doktorského studia Sociální politiky a sociální práce (dále jen SPSP) je vzdělávat odborníky zaměřené na zkoumání a koncipování pomoci lidem, kteří prožívají nesnáze ve vzájemných vztazích se společností, případně s podmínkami života ve společnosti. Předmětem zkoumání a koncipování jsou přitom programové intervence sociální politiky nebo případové intervence sociální práce, sociální problémy nebo životních situace, a dále koncipování, implementace nebo evaluace konkrétních opatření. Předmětem zkoumání a koncipování jsou přitom situace, problémy a opatření na mezinárodní, národní, regionální nebo místní úrovni, nebo na úrovni organizací, sítí pomoci, případu apod. Cílem studia je připravit špičkové odborníky, kteří dovedou napomáhat realizaci výše uvedeného poslání samostatnou výzkumně analytickou činností, evaluací stávajících nebo koncipováním nových opatření, řízením jejich implementací nebo každodenní koordinací vzájemně provázaných služeb a opatření. Součástí studia SPSP je mj. Oborová zkouška ze sociální práce.

  NOVÁ:

  Cílem programu je příprava odborníků zaměřených na zkoumání témat sociální a veřejné politiky, sociální práce a programů personálního rozvoje.

  Předmětem zkoumání jsou programové intervence sociální a veřejné politiky, sociálních problémů, obtížných životních situací, intervence sociální práce a zavádění konkrétních opatření i hodnocení jejich účinnosti.

  Absolventi programu jsou schopni dosáhnout uvedeného cíle prostřednictvím vlastní výzkumné činnosti, hodnocením stávajících nebo přípravou nových opatření a jejich implementací v praxi. To dokáží na mezinárodní, národní, regionální a místní úrovni.

  Absolventi programu jsou připraveni na další vědeckou kariéru v domácích a mezinárodních akademických institucích, také na uplatnění v organizacích veřejné správy, sociální politiky, sociální práce a sociálních služeb.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • aplikovat prohloubené teoretické poznatky sociálních věd relevantních pro oblast sociální politiky a sociální práce
  • samostatné komplexní vědecké reflexe procesů řešení sociálních problémů nebo životních situací
  • sebereflexe etické a metodické přiměřenosti a efektivity vlastní expertní činnosti
  • využívat výzkumné postupy komplexní vědecké reflexe sociálních problémů nebo životních situací klientů a pomáhajících intervencí
  • tvořit a implementovat koncepce, programy a analýzy pomáhajících intervencí a komplexních kontextů jejich realizace
  • publikovat výstupy vlastního zkoumání relevantním způsobem
  • NOVÁ: 1. připravit (samostatně i v týmu) a realizovat výzkum v oboru v domácím i mezinárodním prostředí
  • NOVÁ: 2. navrhnout a realizovat strategii/opatření/program na řešení sociálních problémů a na podporu zvládání obtížných životních situací
  • NOVÁ: 3. napsat a v uznávaných akademických periodicích publikovat původní odborné studie
  • NOVÁ: 4. srozumitelně komunikovat odborná témata a výsledky výzkumné činnosti odborné i širší veřejnosti ve světovém jazyce
  • NOVÁ: 5. samostatně vést ve světovém jazyce výuku předmětů na úrovni bakalářského a magisterského studia v oborech sociální politiky a sociální práce nebo oborech příbuzných
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi doktorského studia SPSP nacházejí uplatnění ve výzkumných a akademických organizacích, v organizacích veřejné správy, sociální politiky, sociální práce a sociálních služeb. V těchto organizacích se stávají výzkumníky, tvůrci koncepcí a programů, učiteli vyšších odborných škol a universit. Prosazují se jako autoři strategií řešení sociálních problémů nebo podpory zvládání obtížných životních situací na všech úrovních působení (národní, oblastní i lokální), jako poradci a experti politických subjektů, státní správy nebo nevládních (i nadnárodních) organizací.

  NOVÁ:

  Hlavní oblastí uplatnění absolventů jsou mezinárodní a domácí výzkumné a akademické organizace, organizace veřejné správy, sociální politiky, sociální práce a sociálních služeb.

  V těchto organizacích se stávají výzkumníky, tvůrci koncepcí a programů, pedagogy. Uplatňují se jako autoři strategií řešení sociálních problémů nebo podpory zvládání obtížných životních situací na všech úrovních působení (národní, oblastní i lokální), jako poradci a experti politických subjektů, státní správy nebo nevládních (i nadnárodních) organizací.

 • Praxe

  Praxe v programu DSP SPSP vychází z předpokladu, že formou praxe odpovídající doktorskému studiu a cílům daného programu je účast studentů na realizaci projektů aplikovaného výzkumu, včetně zaměření disertací na výzkumné otázky, jejichž zodpovězení přináší poznatky validní z hlediska teorie a je současně aplikovatelné při řešení problémů nebo rizik provádění programových intervencí sociální politiky nebo případových intervencí sociální práce. Do projektů aplikovaného výzkumu se studenti zapojují prostřednictvím CEPRES (Centrum praktických a evaluačních studií), které působí při Katedře SPSP (viz http://www.cepres-muni.cz).

  NOVÁ:

  Výzkumné i pedagogické znalosti a dovednosti jsou rozvíjeny prostřednictvím praktického vykonávání daných činností (learning by doing).

  Výzkumné kompetence: studenti realizují vlastní výzkumné projekty. Hledají výzkumné otázky a hypotézy, tvoří design výzkumných studií, realizují sběr dat a jejich analýzu, píší publikace, získávají praktické zkušenosti s publikačním procesem a zpřístupňují odborné poznatky široké veřejnosti.

  Pedagogické kompetence: studenti jsou zapojeni do všech typů pedagogické činnosti. Komunikují se studenty, administrativně se podílí na chodu předmětů, hodnotí úkoly studentů, vyučují semináře a přednášky, vedou a oponují bakalářské závěrečné práce.

  Rozvoj výzkumných i pedagogických kompetencí probíhá pod supervizí školitele, zkušenějších výzkumníků/pedagogů a prostřednictvím spolupráce se zahraničními odborníky.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Disertační práce se v DSP SPSP zaměřují na zkoumání pomáhajících intervencí, tj. programových intervencí sociální politiky nebo případových intervencí sociální práce, zejména na poznávání aktérů (tvůrců, realizátorů, cílových subjektů) těchto intervencí a komplexních kontextů a procesů jejich tvorby, realizace a evaluace. Při formulování výzkumných cílů takto zaměřených disertačních výzkumů je vedle teoretického zdůvodnění kladem důraz na promýšlení vztahu mezi poznávacím a aplikačním cílem zkoumání.

  Studium bude ukončeno obhajobou disertační práce v rozsahu cca 150 – 200 stran. Při hodnocení kvality práce bude kladen důraz na její způsobilost k publikaci. Disertační práce musí obsahovat původní, v recenzovaných publikacích uveřejněné poznatky autora, z nichž část může být v době obhajoby pouze přijata k uveřejnění. Text disertační práce musí být po gramatické a slohové stránce na dobré úrovni. Disertační práce může být předložena v českém nebo anglickém jazyce. Předložená práce musí být po formální stránce upravena způsobem, který je na Fakultě sociálních studií MU obvyklý, a být v souladu s citační normou ČSN ISO 690.

  NOVÁ:

  Disertační práce je dílem, ve kterém studující prokazuje schopnost samostatné tvůrčí výzkumné činnosti. Disertační práce obsahuje původní výsledky uveřejněné, nebo přijaté k uveřejnění. Obsahuje komplexní řešení odborného problému. Může mít podobu výzkumné nebo teoretické studie.

  Obvyklý rozsah disertační práce se pohybuje mezi 150 000 až 216 000 znaky včetně mezer (včetně seznamu použitých zdrojů, poznámek pod čarou a všech dalších formálních náležitostí práce). Disertační práce musí bez výhrad dostát etickým pravidlům výzkumu.

  Disertační práce má podobu a) souboru výzkumných studií, b) monografie. V případě souboru výzkumných studií tvoří disertaci nejméně tři výzkumné studie, které jsou provázány teoretickým úvodem a společnou diskusí. V případě monografie tvoří disertaci komplexní výzkumný projekt přinášející původní výsledky (empirické nebo teoretické). Publikační standard disertace se řídí standardy dle publikačního manuálu APA.

Základní údaje

Zkratka
D-SPSW_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
1500 €

4
počet aktivních studentů
1
počet závěrečných prací

Fakulta sociálních studií
Program zajišťuje