Využít výzkum při zlepšování kvality pomáhajících intervencí

Cíle studijního programu

Posláním doktorského studia Sociální politiky a sociální práce (dále jen SPSP) je vzdělávat odborníky zaměřené na zkoumání a koncipování pomoci lidem, kteří prožívají nesnáze ve vzájemných vztazích se společností, případně s podmínkami života ve společnosti. Předmětem zkoumání a koncipování jsou přitom programové intervence sociální politiky nebo případové intervence sociální práce, sociální problémy nebo životních situace, a dále koncipování, implementace nebo evaluace konkrétních opatření. Předmětem zkoumání a koncipování jsou přitom situace, problémy a opatření na mezinárodní, národní, regionální nebo místní úrovni, nebo na úrovni organizací, sítí pomoci, případu apod. Cílem studia je připravit špičkové odborníky, kteří dovedou napomáhat realizaci výše uvedeného poslání samostatnou výzkumně analytickou činností, evaluací stávajících nebo koncipováním nových opatření, řízením jejich implementací nebo každodenní koordinací vzájemně provázaných služeb a opatření. Součástí studia SPSP je mj. Oborová zkouška ze sociální práce.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Posláním doktorského studia Sociální politiky a sociální práce (dále jen SPSP) je vzdělávat odborníky zaměřené na zkoumání a koncipování pomoci lidem, kteří prožívají nesnáze ve vzájemných vztazích se společností, případně s podmínkami života ve společnosti. Předmětem zkoumání a koncipování jsou přitom programové intervence sociální politiky nebo případové intervence sociální práce, sociální problémy nebo životních situace, a dále koncipování, implementace nebo evaluace konkrétních opatření. Předmětem zkoumání a koncipování jsou přitom situace, problémy a opatření na mezinárodní, národní, regionální nebo místní úrovni, nebo na úrovni organizací, sítí pomoci, případu apod. Cílem studia je připravit špičkové odborníky, kteří dovedou napomáhat realizaci výše uvedeného poslání samostatnou výzkumně analytickou činností, evaluací stávajících nebo koncipováním nových opatření, řízením jejich implementací nebo každodenní koordinací vzájemně provázaných služeb a opatření. Součástí studia SPSP je mj. Oborová zkouška ze sociální práce.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • aplikovat prohloubené teoretické poznatky sociálních věd relevantních pro oblast sociální politiky a sociální práce
  • samostatné komplexní vědecké reflexe procesů řešení sociálních problémů nebo životních situací
  • sebereflexe etické a metodické přiměřenosti a efektivity vlastní expertní činnosti
  • využívat výzkumné postupy komplexní vědecké reflexe sociálních problémů nebo životních situací klientů a pomáhajících intervencí
  • tvořit a implementovat koncepce, programy a analýzy pomáhajících intervencí a komplexních kontextů jejich realizace
  • publikovat výstupy vlastního zkoumání relevantním způsobem
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi doktorského studia SPSP nacházejí uplatnění ve výzkumných a akademických organizacích, v organizacích veřejné správy, sociální politiky, sociální práce a sociálních služeb. V těchto organizacích se stávají výzkumníky, tvůrci koncepcí a programů, učiteli vyšších odborných škol a universit. Prosazují se jako autoři strategií řešení sociálních problémů nebo podpory zvládání obtížných životních situací na všech úrovních působení (národní, oblastní i lokální), jako poradci a experti politických subjektů, státní správy nebo nevládních (i nadnárodních) organizací.

 • Regulovaná povolání
  • Sociální pracovník
 • Praxe

  Praxe v programu DSP SPSP vychází z předpokladu, že formou praxe odpovídající doktorskému studiu a cílům daného programu je účast studentů na realizaci projektů aplikovaného výzkumu, včetně zaměření disertací na výzkumné otázky, jejichž zodpovězení přináší poznatky validní z hlediska teorie a je současně aplikovatelné při řešení problémů nebo rizik provádění programových intervencí sociální politiky nebo případových intervencí sociální práce. Do projektů aplikovaného výzkumu se studenti zapojují prostřednictvím CEPRES (Centrum praktických a evaluačních studií), které působí při Katedře SPSP (viz http://www.cepres-muni.cz).

 • Standardy kvalifikačních prací

  Disertační práce se v DSP SPSP zaměřují na zkoumání pomáhajících intervencí, tj. programových intervencí sociální politiky nebo případových intervencí sociální práce, zejména na poznávání aktérů (tvůrců, realizátorů, cílových subjektů) těchto intervencí a komplexních kontextů a procesů jejich tvorby, realizace a evaluace. Při formulování výzkumných cílů takto zaměřených disertačních výzkumů je vedle teoretického zdůvodnění kladem důraz na promýšlení vztahu mezi poznávacím a aplikačním cílem zkoumání.

  Studium bude ukončeno obhajobou disertační práce v rozsahu cca 150 – 200 stran. Při hodnocení kvality práce bude kladen důraz na její způsobilost k publikaci. Disertační práce musí obsahovat původní, v recenzovaných publikacích uveřejněné poznatky autora, z nichž část může být v době obhajoby pouze přijata k uveřejnění. Text disertační práce musí být po gramatické a slohové stránce na dobré úrovni. Disertační práce může být předložena v českém nebo anglickém jazyce. Předložená práce musí být po formální stránce upravena způsobem, který je na Fakultě sociálních studií MU obvyklý, a být v souladu s citační normou ČSN ISO 690.

 • Další informace
  http://spsp.fss.muni.cz/

  CEPRES (Centrum praktických a evaluačních studií), které působí při Katedře SPSP (viz http://www.cepres-muni.cz)

Základní údaje

Zkratka
D-SPSW_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
1500 €

4
počet aktivních studentů
1
počet závěrečných prací

Fakulta sociálních studií
Program zajišťuje