Věda může léčit.

Cíle studijního programu

Program má za cíl připravovat špičkové odborníky - mladé vědce - v aplikovaných oblastech klinické psychologie (výzkum psychoterapie, psychodiagnostických metod a metod v oblasti "public health"), které rozvíjí v současnosti Katedra psychologie FSS MU, ve spolupráci s výzkumným pracovištěm Institutem výzkumu dětí, mládeže a rodiny na FSS MU. Studenti se připravují na zcela samostatný výzkum založený na samostatné analýze jak kvantitativních, tak kvalitativních dat, jsou vedeni k publikování v prestižních časopisech a na to, že sami povedou výzkumné týmy. Bude podporována zahraniční spolupráce a také nabytí zahraniční zkušenosti u každého studenta, stejně jako publikování výsledků společně s kolegy ze zahraničí. Od studentů se očekává, že s nimi jejich výsledky z výzkumu mohou na katedře a na IVDMR konzultovat mladší kolegové (studenti v bakalářském a magisterském studiu zejména při promýšlení témat svých závěrečných prací).

Doktorským studentům se v tomto SP nabízejí tři větve (oblasti) výzkumu:

Výzkum účinnosti a/nebo procesu psychoterapie

Vývoj v oblasti psychometriky zaměřený na vývoj a ověřování nových psychodiagnostických metod

Podpora zdraví veřejnosti vývojem a ověřováním metod a intervencí určených pro podporu zdraví

Spojovacím prvkem mezi jednotlivými větvemi SP jsou společné výzkumné a prezentační semináře, společný předmět Teorie a metodologie vědy a vzájemná podpora a účast při obhajobách disertačních projektů. SP je zaměřen přednostně výzkumně, studentům je od počátku doporučována podoba disertační práce jako kolekce nejméně tří - v průběhu studia publikovaných nebo k publikaci přijatých - na vlastním výzkumu založených studií.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Termín pro podání přihlášky: 1. ledna – 30. dubna 2024
  Termín pro vložení doplňujících materiálů do e-přihlášky: do 31. května 2024
  Termín přijímací zkoušky: 17. června 2024 - 21. června 2024
  Hranice úspěšnosti: 60 bodů (z maximálních 100 bodů)
  Doplňující materiály:

  • výzkumný záměr
  • strukturovaný profesní životopis
  • kopie magisterského diplomu
  • seznam publikovaných prací, příp. separáty
  • souhlas budoucího školitele/ školitelky

  Podrobné informace k přijímacímu řízení s nástupem do semestru podzim 2024
  Požadavky a podmínky přijímacího řízení:

  • Ukončené magisterské vzdělání v oboru psychologie. Výjimečně může být akceptován absolvent jiného příbuzného magisterského oboru (v tomto případě se předpokládá vyhraněné zaměření na odbornou činnost v klinické psychologii, resp. na výzkum, který je na pomezí psychologie a dalšího vědního oboru; představit si lze uchazeče o studium po studiu medicíny).
  • Uchazeč o studium předloží teze projektu své zamýšlené disertační doktorské práce. Projekt má tematicky navazovat na některé z výzkumných témat, které se řeší na pracovištích, na kterých školení doktorandů probíhá (Katedra psychologie FSS MU, Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny na FSS MU, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., event.. Lékařská fakulta MU). Proto je nutné, aby uchazeč/uchazečka konzultoval/konzultovala svůj návrh tématu disertace s odborníkem (potenciálním školitelem, konzultantem či vedoucím oborové rady) z uvedených školících pracovišť.
  • U přijímacího pohovoru musí uchazeč prokázat úroveň znalostí soudobé teorie, metodologie a předmětné vědomosti a dovednosti studijního programu.
  • Součástí přijímacího pohovoru pro absolventy nepsychologických oborů a absolventy psychologie, kteří ukončili své magisterské studium před více než 5 lety, může být prověření znalostí z oboru psychologie na magisterské úrovni.
  • Uchazeč prokazuje u přijímacího pohovoru také adekvátní znalost angličtiny. Může být vyzván, aby popsal projekt své disertační práce v angličtině a aby odpověděl na případné dotazy.

  Přijímací řízení se realizuje formou ústní rozpravy nad předloženým projektem, jejíž součástí je i posouzení motivace a připravenosti uchazeče a jeho základních znalostí v oblasti, jíž hodlá věnovat svůj výzkum. V případě uchazečů ze zahraničí, kde není možné realizovat přijímací pohovor osobně, rozhoduje komise na základě písemných podkladů, případně může provést rozhovor za použití služby Skype. V rámci přijímacího řízení je výkon uchazeče bodován, přičemž maximálně může být dosaženo 100 bodů. Pro přijetí je stanovena hranice 60 bodů. 50 procent z bodového výkonu tvoří hodnocení podaného projektu disertační práce, který je povinnou přílohou přihlášky. Toto hodnocení zahrnuje tematické vymezení výzkumu, posouzení jeho relevance, jeho teoretické ukotvení, formulaci výzkumných otázek či hypotéz a jejich operacionalizace. Do hodnocení je započítána i rozprava o projektu, respektive schopnosti uchazeče adekvátně reagovat na položené otázky a vznesené připomínky. Zbylou část hodnocení pak tvoří posouzení motivace, jazykových a jiných odborných znalostí potřebných pro doktorské studium. Bodové hodnocení přijímací zkoušky je uchazečům, kteří se dostaví k osobnímu pohovoru, sdělováno komisí po vykonání zkoušky včetně vysvětlení, proč byl výkon uchazeče ohodnocen konkrétním počtem bodů.
  Důležité informace: https://psych.fss.muni.cz/uchazeci/phdstudium
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů. Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat minimálně 60 bodů.

  Kritéria hodnocení uchazečů:

  • Výzkumný projekt jako podklad pro přípravu disertační práce - max. 50 bodů
  • Odborné znalosti v dané výzkumné oblasti - max. 30 bodů
  • Jazykové znalosti (anglický jazyk aktivně slovem i písmem) - max. 20 bodů

Studium

 • Cíle

  Program má za cíl připravovat špičkové odborníky - mladé vědce - v aplikovaných oblastech klinické psychologie (výzkum psychoterapie, psychodiagnostických metod a metod v oblasti "public health"), které rozvíjí v současnosti Katedra psychologie FSS MU, ve spolupráci s výzkumným pracovištěm Institutem výzkumu dětí, mládeže a rodiny na FSS MU. Studenti se připravují na zcela samostatný výzkum založený na samostatné analýze jak kvantitativních, tak kvalitativních dat, jsou vedeni k publikování v prestižních časopisech a na to, že sami povedou výzkumné týmy. Bude podporována zahraniční spolupráce a také nabytí zahraniční zkušenosti u každého studenta, stejně jako publikování výsledků společně s kolegy ze zahraničí. Od studentů se očekává, že s nimi jejich výsledky z výzkumu mohou na katedře a na IVDMR konzultovat mladší kolegové (studenti v bakalářském a magisterském studiu zejména při promýšlení témat svých závěrečných prací).

  Doktorským studentům se v tomto SP nabízejí tři větve (oblasti) výzkumu:

  Výzkum účinnosti a/nebo procesu psychoterapie

  Vývoj v oblasti psychometriky zaměřený na vývoj a ověřování nových psychodiagnostických metod

  Podpora zdraví veřejnosti vývojem a ověřováním metod a intervencí určených pro podporu zdraví

  Spojovacím prvkem mezi jednotlivými větvemi SP jsou společné výzkumné a prezentační semináře, společný předmět Teorie a metodologie vědy a vzájemná podpora a účast při obhajobách disertačních projektů. SP je zaměřen přednostně výzkumně, studentům je od počátku doporučována podoba disertační práce jako kolekce nejméně tří - v průběhu studia publikovaných nebo k publikaci přijatých - na vlastním výzkumu založených studií.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Samostatně uskutečňovat výzkum v oblasti klinické psychologie, řídit sběr dat a jejich přípravu ke statistickému zpracování a interpretaci. Předávat získané poznatky v publikacích a publikovat v zahraničí výsledky výzkumu.
  • Při výzkumu spolupracovat se zahraničním pracovištěm; prezentovat poznatky a vlastní analytickou práci vycházející z ovládnutí teorie. Přednášet o dílčích výsledcích výzkumné činnosti na zahraničních i tuzemských konferencích a kongresech.
  • Podílet se na tvorbě a plnění grantových projektů a/nebo projektů specifického výzkumu svého pracoviště.
  • Přenést do výuky studentů v bakalářském a magisterském studiu dílčí výsledky svých výzkumů, přednášet šíře o tématu z oblasti své disertace; naučí se samostatné pedagogické činnosti. Samozřejmostí je schopnost vést semináře v angličtině.
  • Samostatně navrhnout propracovaný design výzkumu. Vytvořit, ověřit a aplikovat měřící nástroje v oblasti svého výzkumu.
  • Přiměřenou formou popularizovat nebo v rámci jiné tvůrčí činnosti využít poznatky ze studia a výzkumu.
  • Je schopen spolupracovat v multioborových týmech s lékaři a experty na veřejné zdraví.
 • Uplatnění absolventa

  Při dosažení cílů studia (viz výše) se zvýší uplatnitelnost absolventa studia klinické psychologie na trhu práce a podpoří se jeho další profesní rozvoj.

  Po ukončení studia je absolvent připraven vést výzkum a proces ověřování nových terapeutických a diagnostických postupů, být konzultantem (supervizorem, expertem) v oblasti posouzení validity a reliability používaných metod v praxi, být přizvaným konzultantem pro soudní znalce nebo soudně znalecká pracoviště v oboru klinická psychologie.

  Absolvent – se získaným titulem PhD., s osvojenou vědecko-výzkumnou erudicí, s doloženou publikační a jinou tvůrčí činností – je snáze zaměstnatelný v akademické a výzkumné sféře, ale i v klinické praxi (na špičkových odděleních, kde se kromě diagnostiky a terapie provádí také výzkum; příkladem mohou být fakultní nemocnice). Získává erudici pro spolupráci se zahraničními výzkumníky. Předpokládáme snazší zaměstnatelnost na univerzitních pracovištích, v Psychologickém ústavu Akademie věd ČR a rovněž na zahraničním – klinickém a výzkumném pracovišti v oboru psychologie.

  Absolvent je kromě vědecké průpravy a po absolvování výzkumných stáží v rámci studia kompetentním psychologem pro uplatnění v praxi, a to zejména ve zdravotnických zařízeních. Je připravován (výzkumnou a vývojovou činností) pro zaměstnání na těch pracovištích, které budou v rámci reformy psychiatrické péče školícími pracovišti v oblasti specializační přípravy v oboru klinická psychologie.

  Absolvent studia je připraven uplatnit se v oblastech, kde je nedostatek doktorsky a výzkumně vzdělaných odborníků – ve výzkumných týmech ve zdravotnictví; ve vydavatelstvích diagnostických metod; při plánování ověřováních studií; při plánování výzkumů terapeutické změny na stávajících klinických pracovištích; je připraven pro zahraniční spolupráci se zahraničními výzkumnými týmy.

 • Praxe

  Vyžadována je min. 3měsíční (jednosemestrální) stáž na zahraniční univerzitě a jejím výzkumném pracovišti. Účast na stáži je v daném semestru kreditově ohodnocena. V semestru, v němž je student na stáži, předpokládáme i splnění některého z předmětů: Práce na disertační práci; Výzkumná část disertace; Příprava zahraniční publikace). Z hlediska povinné praxe na výzkumném pracovišti jde o studium vysoce praktické. Student v rámci stáže participuje na týmovém výzkum, nebo pokračuje v realizaci vlastního výzkumu a podílí se na plnění výzkumných úkolů pracoviště. Student může při výzkumné stáži absolvovat i předmět vypsaný zahraničním pracovištěm pro doktorské studenty.

  Prakticky zaměřené předměty, praxe a stáže tvoří celkem 70 – 90% studia, poměr bude záležet na míře praktického zaměření disertačního projektu; připravovány budou ale takové projekty, které poměr praktičnosti posunou k 90%. Standardní poměr kreditů (ECTS) praktických ku teoretickým předmětům se bude pohybovat mezi 168/192:240 (s předpokladem, že kreditové ohodnocení disertační práce bude děleno na kredity za teoretickou a výzkumnou část.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Disertační práce musí splňovat nejvyšší standardy kladené na tento typ prací: samostatnost; obsahuje jasně popsané výzkumné metody, jasné a diskutované výsledky. Standardní délka disertační práce se pohybuje mezi 180 000 až 216 000 znaků (včetně mezer). Musí bez výhrad dostát etickým pravidlům výzkumu.

  V disertační práci student na konci studia předkládá komplexní analýzu a/nebo komplexní řešení vybraného problému; event. - v případě teoretické práce nebo metaanylýzy - komplexní a kritickou analýzu stávajících postupů/řešení. Přednostně je doporučována disertační práce v podobě provázaného souboru nejméně tří publikovaných nebo k publikaci připravených (přijatých) studií. Formu provázání těchto studií většinou naplňuje Předmluva a závěrečná diskuse. Publikované nebo k publikaci přijaté studie také mohou vyústit do podoby disertační práce jakožto vědecké monografie. Všechny odkazy na literaturu se řídí stanrady dle publikačního manuálu APA.

Základní údaje

Zkratka
D-KP_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

10
počet aktivních studentů
4
počet závěrečných prací

Fakulta sociálních studií
Program zajišťuje