„Psychologický výzkum jako cesta k porozumění.“

Doktorský program psychologie připravuje výzkumníky a vědecké pracovníky v oblasti psychologie, se zaměřením (specializací) na sociální, vývojovou, obecnou a pedagogickou psychologii a psychologii práce. Důraz je kladen na prohloubení teoretických poznatků v uvedených psychologických disciplínách, které mohou být využity ve vědeckém výzkumu i při řešení problémů profesionální praxe. Studenti se seznámí s nejnovějšími teoretickými přístupy, osvojí si kritický pohled na teoretické koncepty i na empirické výzkumy, seznámí se s metodami analýzy dat kvantitativní i kvalitativní povahy. Vypěstují si schopnosti a dovednosti potřebné pro samostatnou vědeckou psychologickou reflexi a současně i schopnost týmové výzkumné spolupráce, ať již oborově zaměřené či interdisciplinární.

Studijní plány

Obecná psychologie (kombinovaný)
kombinovaný, se specializací
Obecná psychologie (prezenční)
prezenční, se specializací
Pedagogická psychologie (kombinovaný)
kombinovaný, se specializací
Pedagogická psychologie (prezenční)
prezenční, se specializací
Psychologie práce (kombinovaný)
kombinovaný, se specializací
Psychologie práce (prezenční)
prezenční, se specializací
Sociální psychologie (kombinovaný)
kombinovaný, se specializací
Sociální psychologie (prezenční)
prezenční, se specializací
Vývojová psychologie (kombinovaný)
kombinovaný, se specializací
Vývojová psychologie (prezenční)
prezenční, se specializací

Studium

 • Cíle

  Doktorský program psychologie připravuje výzkumníky a vědecké pracovníky v oblasti psychologie, se zaměřením (specializací) na sociální, vývojovou, obecnou a pedagogickou psychologii a psychologii práce. Důraz je kladen na prohloubení teoretických poznatků v uvedených psychologických disciplínách, které mohou být využity ve vědeckém výzkumu i při řešení problémů profesionální praxe. Studenti se seznámí s nejnovějšími teoretickými přístupy, osvojí si kritický pohled na teoretické koncepty i na empirické výzkumy, seznámí se s metodami analýzy dat kvantitativní i kvalitativní povahy. Vypěstují si schopnosti a dovednosti potřebné pro samostatnou vědeckou psychologickou reflexi a současně i schopnost týmové výzkumné spolupráce, ať již oborově zaměřené či interdisciplinární.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatné vědecké práce v oboru
  • samostatné analytická práce vycházející z teoretických znalostí
  • interpretovat a vysvětlovat výzkumné poznatky
  • formulovat inovativní výzkumné problémy a navrhovat jejich řešení
  • osvojit si metody, techniky a dovednosti psychologického výzkumu
  • publikovat a komunikovat výsledky vědecké práce
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi mohou získanou kvalifikaci výzkumníka uplatnit na akademických pracovištích a ve výzkumných ústavech. Absolvování doktorského studia psychologie samo o sobě však není odbornou kvalifikací pro výkon profese psychologa, nenahrazuje v tomto smyslu nutnost absolvování magisterského studia psychologie.

 • Praxe

  Povinnou součástí studia a určitou formou praxe je tříměsíční zahraniční pobyt na akademickém pracovišti nebo na pracovišti, které se zabývá aplikovaným výzkumem. Další povinnou praxí je participace na výuce studentů psychologie a na výzkumných projektech katedry a dalších školících akademických pracovišť.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Doktorská disertační práce musí obsahovat původní výsledky, již uveřejněné nebo přijaté k uveřejnění. Standardní rozsah disertační práce je 180 000 - 2016 000 znaků (včetně mezer), zahrnující i poznámky pod čarou, titulní list, obsah, seznamu literatury a anotaci.

  Disertační práce je komplexně pojatou analýzou a/nebo komplexní řešení problému ze zvolené oblasti, případně komplexně pojatou analýzou dosavadních řešení (teoretická práce). Za disertační práci může být uznán i soubor již uveřejněných nebo do tisku přijatých prací k danému tématu (nejméně tři stati), opatřený uceleným úvodem a shrnujícím komentářem (general discussion). I v tomto případě platí uvedený požadavek na celkový rozsah práce. Při citování literatury a dalších zdrojů je třeba dodržet tzv. APA Style.

 • Další informace

Základní údaje

Název
Psychologie
Zkratka
D-PSY_
Kód
SS015
Typ
doktorský
Forma
prezenční a kombinovaná
St. doba studia (v letech)
4
Titul
Ph.D.
Vyučovací jazyk
čeština
Akreditace do
19. 11. 2028

Fakulta sociálních studií
Program zajišťuje