Představení studijního programu

Máte rádi sport? Sportujete nebo se rádi angažujete v různých odvětvích sportu? Chcete nejen sportovat, ale ke sportu i vychovávat, organizovat ho a propagovat? Připojte se k nám a studujte některou ze sportovních specializací, které nabízíme. Vaše studium na fakultě sportovních studií může být také prvním krokem pro budoucí dráhu učitele, trenéra, sportovního manažera, rozhodčího, odborníka na výživu a regeneraci či specialisty pro oblast bezpečnostních složek.

Kromě tradičních sportovních profesí vás připravíme i pro kariéru vědce. Že nevíte, co by vědec pohledával na sportovce? Přijďte k nám na Den otevřených dveří nebo se podívejte na náš web. Rádi vás přesvědčíme, že i na Fakultě sportovních studií se vědecky pracuje na významných objevech. Naše pedagogy a studenty můžete také najít na stránkách odborných knih a jako autory článků ve významných časopisech.

Připravili jsme pro vás nový typ bakalářského studia, jehož cílem je udělat z vás kvalitně vzdělané odborníky. Můžete se pak směle postavit jakékoliv výzvě spojené se sportovní aktivitou široké veřejnosti. V průběhu studia získáte teoretické i praktické znalosti potřebné k organizování sportovních aktivit. Zvládnete vzdělávat zájemce v optimalizaci životního stylu, základech sportovní přípravy a budete se orientovat i ve společenskovědních a lékařsko-biologických disciplínách. Studijní program nabízí všestrannou sportovní přípravu s možností výběru mnoha specializací.

Jaké jsou hlavní výhody studia?

Hlavní výhodou nově připravovaného studia je všestranná sportovní příprava, kterou doplní studentem vybraná specializace. Prostřednictvím specializace bude vaše studium zacíleno do oblasti, která Vás skutečně zajímá.

Jak studium probíhá?

Nuda? Tu u nás budete hledat marně. Významu teoretické přípravy jsme si vědomi, ale jelikož sportujeme na hřištích, v tělocvičnách i v přírodě, budete mimo učebny trávit tolik času, jako žádní jiní studenti Masarykovy univerzity. Každý student absolvuje lyžařské, snowboardové nebo outdoor kurzy. Máte ambice rozšířit si obzory? Žádný problém, díky spřáteleným univerzitám v Evropě i ve světě můžete získat zkušenosti při studiu v zahraničí.

A čím se studenti baví ve volných chvílích?

Mimo zavedené spolky nabízející nepřeberné množství vyžití vzniká na naší fakultě zbrusu nový spolek. Najde se v něm místo pro každého, kdo má zájem zvyšovat svou kvalifikaci prostřednictvím praxí v dobrovolnické i manažerské činnosti. Zkrátka, jestli jste sportovně zaměření lidé a ve sportu vidíte svou budoucnost na jakékoliv kvalifikované úrovni, jste u nás správně. Přihlaste se ke studiu, vyberte si ten správný směr své budoucí kariéry a připravte se ke startu. Budeme se těšit.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Zajímáte se o dění ve sportu? Nebo aktivně sami sportujete?

 • Lákají vás témata jako sportovní trénink, pohybová aktivita dětí, sportovní management, či výživa ve sportu?

 • Rádi byste uspěli na trhu práce v oblasti sportu a tělovýchovy?

 • Zajímají vás teoretická východiska, která stojí za nejlepšími světovými výkony?

Souhlasně přikyvujete u všech bodů? Podejte si přihlášku!

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2024/2025
Termín podání do půlnoci 29. 2. 2024

Studium

 • Cíle

  Posláním tříletého bakalářského studia Tělesná výchova a sport (TVS) je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky pro sportovní edukaci běžné populace všech věkových kategorií v jejich volnočasových sportovních aktivitách. Studující tohoto oboru získají praktickou a didaktickou orientaci v problematice organizování sportovních aktivit, osvěty v oblasti optimalizace životního stylu a základy sportovní přípravy spolu se základy společenskovědních a lékařsko-biologických disciplín.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • předávat dovednosti ve sportu a na akcích sportovního charakteru;
  • vyložit historii, pravidla teorii a základy biomedicíny, psychologie a pedagogiky aplikovaně na školní tělesnou výchovu a vybrané sporty;
  • aplikovat znalosti z pedagogiky a teorie sportovního tréninku na konkrétní sport různých věkových skupin;
  • osvojit si základní poznatky o metodice výuky školní tělesné výchovy;
  • definovat pohybovou strukturu v daném sportu.
  • MAN: aplikovat znalosti z managementu, marketingu, ekonomie a účetnictví, při zajišťování chodu sportovních organizací a sportovních zařízení, tzv. programový management.
  • MAN: Porozumět systému organizace sportu v ČR, aplikovat poznatky o veřejné správě a financích na problematiku sportovního prostředí.
  • RVS: vytvářet a realizovat v rámci regenerace individuální pohybové a stravovací (dietní) programy zaměřené na optimalizaci zotavení pohybového, transportního a metabolického systému po sportovním tréninku,
  • RVS: vytvářet a realizovat v rámci regenerace individuální pohybové a stravovací (dietní) programy zaměřené na základní opatření v rámci primární prevence chronických neinfekčních onemocnění u široké populace.
  • SEBS: přirozeně (bez přemýšlení) aplikovat praktické dovednosti v modelových sebeobranných situacích, spojovat dílčí pohyby, měnit strukturu pohybu tak, aby vyřešil daný pohybový problém;
  • SEBS: akceptovat morální východiska sebeobrany, jednoznačně rozlišuje mezi společenskými a osobními potřebami;
  • T: aplikovat poznatky z teorie sportovního tréninku na konkrétní sport a konkrétní věkovou a výkonnostní úroveň
  • R: řídit utkání vybrané kolektivní hry
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi a absolventky bakalářského studia připravující se na budoucí povolaní pedagogů budete způsobilí tvořivě a samostatně pracovat ve školních klubech, školních družinách, domovech mládeže, podílet se na organizaci sportovních aktivit v občanských sdruženích, fitcentrech, soukromých sportovních klubech a v dalších institucích státního i soukromého sektoru.

  Jako manažeři a manažerky sportu naleznete uplatnění na pozici středního managementu ve sportovních klubech, sportovních svazech, rekreačních a volnočasových sportovních zařízeních, cestovních agenturách a institucích veřejné správy.

  Pokud zvolíte specializaci Regenerace a výživa ve sportu, bude vaším možným pracovištěm centrum, které se věnuje regeneraci organismu po sportovním zatížení nebo prevenci a péči o zdraví. Takovými centry jsou nejčastěji sportovní kluby a sportovní svazy, zdravotně zaměřená pohybová, regenerační a rekreační centra, lázeňská centra, zařízení cestovního ruchu nebo pracoviště s koncepcí podpory zdraví.

  Pokud bude vaší specializací Speciální edukace bezpečnostních složek, získáte předpoklady pro široké uplatnění v civilních bezpečnostních službách, justiční stráži, nápravně-výchovných zařízeních, ochraně veřejných i soukromých objektů, ale i u Policie ČR, obecní policie a v dalších bezpečnostních složkách.

  Jako trenéři a trenérky najdete uplatnění ve sportovních klubech a vzdělávacích institucích, které se orientují na individuální i kolektivní sporty s vyššími výkonnostními cíli. Neztratíte se ale ani v zařízeních naplňujících volný čas pohybovými aktivitami.

  Rozhodčí jsou znalostně vybaveni jak na řízení utkání ve vybrané kolektivní hře, tak i na působení ve sportovních organizacích nebo institucích nabízejících sportovní služby, a to zejména na středním manažerském stupni řízení.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Pedagogické praxe jsou nedílnou součástí studijního programu Tělesná výchova a sport a jsou součástí všech studijních plánů v rozsahu 75 hodin. Seznámíte se v nich s různými pracovními aktivitami odborníků na tělovýchovu a nacvičíte si pedagogické činnosti v hlavních oblastech jejich potenciálního uplatnění. Prohloubíte si znalosti v teoreticképraktické problematice organizace sportovních aktivit. Ověříte si získané vzdělávací a výchovné schopnosti. A poté, co si vyberete specializaci, dostanete příležitost aplikovat znalosti a dovednosti v reálném tělovýchovném a sportovním prostředí. Rozsah specializačních praxí ve specializacích se pohybuje mezi 50 a 175 hodinami dle výběru specializace.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Pokyny pro volbu tématu a vypracování bakalářské/magisterské práce jsou upraveny směrnicemi FSpS. Studentům jsou směrnice a pokyny ke státní zkoušce zveřejněny na fakultních www stránkách http://www.fsps.muni.cz/studenti/bc-nmgr-studium/statni-zaverecne-zkousky-931.html

 • Návaznost na další studijní programy

  Kam dál po získání bakalářského titulu? Doporučujeme navazující magisterské studium v programu, ve kterém se můžete dále specializovat na dané oblasti, jako např. Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek, Management sportu nebo Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie, či zvolit odlišnou dráhu pedagoga v programu Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy.

Základní údaje

Zkratka
B-TVS
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

375
odhadovaný počet přijatých
794
počet aktivních studentů
287
počet závěrečných prací

Fakulta sportovních studií
Program zajišťuje
Ve spolupráci s