Představení studijního programu

Chcete se stát profesionálním trenérem? Na Masarykově univerzitě vás v teoretické i praktické rovině připravíme na práci kondičního trenéra. Po absolvování studia budete schopni plánovat, organizovat a řídit tréninkový proces u dětí, mládeže, rekreačních i výkonnostních sportovců. Stejně tak získáte odborné kompetence pro poradenskou a organizační činnost v oblasti pohybové aktivity běžné populace.

Jak bude studium probíhat?

Teoretické studium bezprostředně souvisí s přípravou na profesi trenéra. Zahrnuje oblast sportovního tréninku, lékařsko-biologickou oblast a pedagogicko-psychologickou oblast. Absolvování studijního programu OKT otevírá cestu k pochopení rozličných forem biologického působení kondičního tréninku, pohybových aktivit a regenerace na lidský organismus s přihlédnutím k možným specifikům, jakými jsou například věkové zvláštnosti, etapy sportovní přípravy nebo různé typy sportovních výkonů. 

Pochopíte, jak kondiční trénink, pohybové aktivity i regenerace působí na lidské tělo – s ohledem na věkové zvláštnosti, etapy sportovní přípravy nebo různé typy sportovních výkonů. Získáte znalosti nutné k pochopení fyziologických nebo patologických jevů, které s fyzickou a psychickou zátěží souvisí. Praktické formy studia zahrnují jak cvičení, kde se studenti seznámí se specifiky vybraných sportů, tak také s praxí pod dohledem renomovaných trenérů a pedagogů volného času.

V průběhu studia máte  příležitost získat zkušenosti na prestižních zahraničních univerzitách. Můžete se zapojit do výzkumných aktivit realizovaných na Masarykově univerzitě nebo získat zkušenosti jako dobrovolníci na světových pohárech v biatlonu, cyklistice a dalších sportech.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Je sport a aktivní trávení volného času vaším životním stylem?

 • Chcete umět plánovat, řídit a realizovat kondiční trénink nebo pohybový program?

 • Chcete se naučit vést sportovní tým nebo jednotlivce a pomáhat jim ke sportovním úspěchům?

 • Zajímáte se o zdravou výživu, chtěli byste proniknout do tajů psychologie sportu, baví vás vzdělávat a motivovat?

 • Láká vás vyzkoušet si získané vědomosti v praxi?

Odpovídáte ANO? Potom není o čem diskutovat, vaše přihláška již měla být vyplněna!

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem tříletého bakalářského studijního programu Osobní a kondiční trenér (OKT) je připravit kvalifikované odborníky v oblasti osobního a kondičního tréninku z hlediska plánování, organizace, řízení, realizace a poradenství pro výkonnostní a rekreační sportovce i běžnou populaci.

  Odbornost absolventů bude profilována prostřednictvím teoretických forem studia, realizace praktické výuky v prostředí různých sportů a pohybových aktivit (semináře, cvičení, kurzy) i prostřednictvím praxí v oblasti sportu.

  Teoretické studium se primárně týká okruhů, které bezprostředně souvisí s realizací trenérské profese. Jedná se o sportovní trénink, lékařsko-biologickou oblast a pedagogicko-psychologickou oblast. Absolvování studijního programu OKT otevírá studentům cestu k pochopení rozličných forem biologického působení kondičního tréninku, pohybových aktivit a regenerace na lidský organismus s přihlédnutím k možným specifikům, jakými jsou například ontogenetické zvláštnosti, etapy sportovní přípravy nebo různé typy sportovních výkonů. Studium dále vede k pochopení fyziologických a patologických jevů v souvislosti s fyzickou a psychickou zátěží nebo s oslabením organismu.

  Posláním tříletého bakalářského studia je připravit absolventy schopné adaptabilně reagovat na požadavky trhu práce v odbornostech Osobní trenér a Kondiční trenér. Za zásadní proto považujeme kompetence spojené s plánováním, tvorbou, realizací a analýzou adekvátních tréninkových a pohybových programů pro běžnou populaci, rekreační i výkonnostní sportovce. Výše zmíněné kompetence budou kvalifikovanými odborníky využívány napříč celým věkovým spektrem populace.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vyložit historii, pravidla teorií a základy biomedicíny, psychologie a pedagogiky aplikovaně na kondiční trénink, pohybovou aktivitu a tělesnou výchovu
  • uplatnit teoretická východiska v plánování, řízení a realizaci kondičního tréninku rekreačních a výkonnostních sportovců
  • diagnostikovat zdatnost, plánovat a vést pohybové programy zacílené na primární prevenci u běžné populace
  • aplikovat znalosti z pedagogiky, psychologie a teorie sportovního tréninku na konkrétní sport u různých věkových skupin
  • prezentovat, korigovat a logicky argumentovat techniku cviků
  • navrhnout základní doporučení v oblasti regenerace a výživy sportovců i běžné populace
  • osvojit si základní poznatky z oblasti metodiky výuky tělesné výchovy
  • kriticky hodnotit a aplikovat nové vědecké poznatky z oblasti kondičního tréninku u rekreačních a výkonnostních sportovců i běžné populace
  • definovat strukturu sportovního výkonu v daném sportu
 • Uplatnění absolventa

  Jako naši absolventi jste způsobilí obsadit pozice v oblasti kondičního a osobního tréninku na různých výkonnostních úrovních sportu.  Zároveň máte potřebné znalosti plně zajistit plánování a řízení pohybových aktivit široké veřejnosti, ať už vás cesta zavede do jakékoliv soukromé nebo státní instituce. Díky získaným jazykovým znalostem zvládnete uplatnit své vědomosti i za hranicemi ČR.

  Nejčastějšími pozicemi, které pak naši absolventi a absolventky obsazují, jsou:

  • kondiční a osobní trenér, který působí u individuálních sportovců, ve sportovních klubech, centrech a svazech, a to v soukromé i státní sféře;

  • trenér nebo instruktor působící v instituci, která realizuje komplexní pohybové programy cílené na zdatnost, výkonnost a zdravotní stav svých klientů.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V průběhu studia Vás čeká absolvování dvou předmětů praxí. Vyzkoušíte si práci se svěřeným klientem, skupinové vedení sportovních týmů, přípravu tréninkových plánů a jejich analýzu včetně vyhodnocení. Budete mít možnost získat zkušenosti od významných trenérských osobností z rozličných sportovních odvětví. Dále se naučíte provádět základní administrativní činnosti, bez kterých se žádný trenér neobejde.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Pokyny pro volbu tématu a vypracování bakalářské/magisterské práce jsou upraveny směrnicemi FSpS. Studentům jsou směrnice a pokyny ke státní zkoušce zveřejněny na fakultních www stránkách http://www.fsps.muni.cz/studenti/bc-nmgr-studium/statni-zaverecne-zkousky-931.html

 • Návaznost na další studijní programy

  Plánujete pokračovat ve vzdělání i po bakalářském studiu? Vyberte si jeden z navazujících magisterských programů. Buď Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie, ve kterém můžete zvolit mezi specializací Aplikovaná kineziologie a Kondiční trénink, nebo Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy. Další možností je pokračovat v jiném programu z oblasti vzdělávání Tělesná výchova a sport.

Základní údaje

Zkratka
B-OKT
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

148
počet aktivních studentů
78
počet závěrečných prací

Fakulta sportovních studií
Program zajišťuje