Nespokojit se se symptomatickou terapií, ale zaměřit se na odstranění primární příčiny potíží.

Představení studijního programu

Bakalářské studium fyzioterapie je základním, vstupním, vysokoškolským vzděláním fyzioterapeuta. Je navrženo tak, abyste po úspěšném absolvování byli schopni provádět diagnostické, terapeutické a preventivní postupy a metody v rehabilitačním procesu pacienta.

Vzhledem k situování oboru fyzioterapie na Fakultě sportovních studií je studium zaměřeno také na všechny aspekty „zdravého sportování“, protože sport jako takový je jedním z nástrojů zdravého životního stylu v primární i sekundární prevenci civilizačních onemocnění. Budete schopni vytvořit fyzioterapeutický plán pro kompenzaci jednostranné sportovní zátěže, což zvyšuje kvalitu tréninkového procesu. Takovéto sportovní zaměření ve fyzioterapii je u nás jedinečným – na jiných fakultách totiž není běžnou součástí výuky.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

Přitahuje vás společensky prestižní práce vysokoškoláka ve zdravotnictví?

Rádi byste pomáhali nemocným a oslabeným?

Chcete hledat souvislosti mezi zdravím a nemocí a umět je ovlivňovat?

Chtěli byste bojovat proti civilizačním chorobám?

Cítíte se být schopni zvládnout náročný studijní program?

Přitahuje vás práce se sportující populací

Chtěli byste spolupracovat se sportovními týmy?

Chcete mít jistotu pracovního uplatnění po ukončení studia?

 

Potom vás rádi uvítáme mezi námi.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem tříletého bakalářského studijního programu Fyzioterapie je připravit vysokoškolsky kvalifikované odborníky pro výkon zdravotnického povolání fyzioterapeuta tak, aby absolvent mohl vykonávat činnost v rámci preventivní, diagnostické a léčebné péče v medicínské rehabilitaci a dalších oblastech ucelené rehabilitace.

  Absolvent tohoto studia bude připraven nejen na výkon práce na zdravotnických pracovištích poskytujících komplexní fyzioterapeutickou péči (nemocnice, rehabilitační ambulance, rehabilitační ústavy, ústavy sociální péče, lázeňská zařízení), ale uplatní se též v rámci fyzioterapeutické a regenerační péče sportovců na všech úrovních.

  Studium reflektuje nejnovější trendy a potřeby oboru fyzioterapie a medicínské rehabilitace, ale rovněž upevňuje profilování studia v problematice fyzioterapie ve sportu.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • znát základní teoretické a metodologické poznatky z oblasti rehabilitace a ostatních lékařských věd, o něž se rehabilitace opírá
  • vysvětlit souvislosti a vztahy mezi rehabilitací a dalšími poznatky lékařských věd
  • vhodně aplikovat různé přístupy rehabilitace v závislosti a na jednotlivých diagnózách
  • na základě poznatků vědecké metodologie navrhnou jednoduchý model výzkumu z oblasti rehabilitace
  • reflektovat hodnotová etická východiska a pozitivně motivovat pacientů v průběhu rehabilitace
  • metodologicky korektně a s využitím relevantních poznatků argumentovat ve prospěch zvolených postupů léčebné rehabilitace u pacienta s konkrétní diagnózou
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi bakalářského studijního programu fyzioterapie FSpS MU budete profilováni k práci fyzioterapeuta ve zdravotnických zařízeních poskytujících komplexní rehabilitační péči. Budete schopni klinicky vyšetřit pohybový aparát jedince, stanovit klíčový problém a na základě získaných teoretických i praktických znalostí navrhnout a aplikovat rehabilitační plán.

  Stejně tak budete připraveni stát se fyzioterapeutem ve sportovních týmech, klubech a organizacích. Budete schopni pro ně vytvořit preventivní či terapeutický pohybový program, který povede ke snížení negativních dopadů jednotlivých sportů na pohybový systém pro výkonnostní i rekreační sportovce všech věkových skupin, zdravé i hendikepované populace.

 • Regulovaná povolání
  • Fyzioterapeut
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praktická výuka probíhá formou průběžných praxí, které během jednotlivých semestrů absolvujete ve zdravotnických zařízeních. Dlouhodobé 3-4 týdenní odborné praxe realizované ve smluvních zdravotnických a lázeňských zařízeních po celé ČR i v zahraničí si můžete zvolit sami dle svého profesního zájmu, stejně tak sportovní klub.

  Vaše znalosti a zkušenosti z praxe pak budete aplikovat během praktické výuky, kdy budete mít možnost seznámit se i s provozem a prací fyzioterapeuta na odborných pracovištích a aktivně se účastnit diagnosticko-terapeutických postupů u pacientů.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Pokyny pro volbu tématu (Přehledné a komplexní zpracování současné úrovně poznatků ve vztahu k zadanému tématu práce, diagnóze. Diagnostika a terapie pacienta se zadanou diagnózou včetně zpracování a obhajoby případové studie a vypracování bakalářské/magisterské práce jsou upraveny směrnicemi FSpS. Studentům jsou směrnice a pokyny ke státní zkoušce zveřejněny na fakultních www stránkách http://www.fsps.muni.cz/studenti/bc-nmgr-studium/statni-zaverecne-zkousky-931.html

 • Návaznost na další studijní programy

  Po úspěšném ukončení bakalářského studia a udělení akademického titulu Bc. budete připraveni vykonávat odbornou profesi fyzioterapeuta.

  V případě zájmu dále rozšířit svoji specializaci můžete dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Základní údaje

Zkratka
B-F
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

95
počet aktivních studentů
28
počet závěrečných prací

Fakulta sportovních studií
Program zajišťuje