Představení studijního programu

Jedná se o mezifakultní studijní program, na kterém se podílí odborníci vyučující na Fakultě sportovních studií a Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Fakulta sportovních studií vám poskytne nejnovější poznatky a vědomosti z oblasti managementu, marketingu, ekonomiky, sociologie a psychologie sportu. Ekonomicko-správní fakulta vám pak předá znalosti z oblasti teorie ekonomie, obecného managementu, veřejné správy a jejího financování, účetnictví a daní.

Cílem tohoto programu je prohloubení vašich všeobecných, odborných a teoretických znalostí z předchozího bakalářského studia. Zlepšíte si svoji orientaci v daňovém systému a účetnictví, marketingu sportovních akcí a institucí, psychologii sportu a koučování a v mnohém dalším. Tyto znalosti pak využijete ve sportovních organizacích, včetně organizací veřejné správy vytvářející podmínky pro provozování sportu.

Je studium programu pro vás?

 • Byli jste, nebo stále jste aktivní v některém sportovním odvětví?

 • Znáte dobře sportovní prostředí, ve kterém se pohybujete, a to i po stránce organizační?

 • Cítíte v sobě touhu organizovat a vést ostatní sportující přátele ve sportovních aktivitách nebo připravit a uspořádat pro ostatní sportovní akci?

 • Věříte si, že byste dokázali spravovat svěřené sportovní zařízení, které znáte a v němž se pohybujete, lépe než stávající vedení?

Pokud alespoň na některé otázky odpovídáte ano, tak neváhejte a přihlaste se!

Kombinovaná forma studia

Kombinovaná forma je kombinací prezenčního a distančního studia. Výuka probíhá každý pátek formou přednášek a seminářů po celý den dle pevně daného rozvrhu. Výuka předmětů ekonomicko-správní fakulty probíhá obvykle v soboty. Obsahově odpovídá kombinovaná forma studia náplni formy prezenční. Praxe a kurzy mají stejnou hodinovou dotaci jako v prezenční formě studia.

Studijní plány

Přijímací řízení
CŽV - magisterské navazující studium v akreditovaných studijních programech 2024/2025
Termín podání do půlnoci 19. 8. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Přijímací zkouška je složena z písemného testu .
  Zaměření testu:
  • Marketing a management se zaměřením na sport
  • Ekonomika organizací, finanční řízení podniku a veřejné ekonomie
  • Základy společenských věd
  • Teorie tělesné výchovy a sportu
  • Lékařsko-biologické vědy
 • Doporučená literatura ke zkouškám v tomto studijním programu
  https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/nmgr-studium/literatura-426.html
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  Kritérium pro úspěch (musí být splněny všechny uvedené body)

  • Uchazeč vloží do 9.6.2019 do e-přihlášky posudek o zdravotní způsobilosti od tělovýchovného lékaře
  • Uchazeč vykoná všechny předepsané části přijímacího řízení
  • Uchazeč ze zahraničí (mimo Slovenska) doloží certifikát o zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 do 9. 6. 2019
   Splní-li tyto podmínky větší počet uchazečů, rozhodne po součtu bodů pořadí nejlepších.

  Předepsané přijímací zkoušky:

  1. Písemný test

Studium

 • Cíle

  Hlavním cílem studijního programu je poskytnout studentům, na základě znalostí získaných v předchozím bakalářském studiu a při prohloubení všeobecných, odborných a teoretických znalostí, rozsáhlou kvalifikaci v managementu sportu při plánování, analýzách, hodnocení vývoje sportovního prostředí. Vše je zajištěno v blocích předmětů ekonomicko-správních, sportovně manažersko-ekonomických a marketingových, výzkumně-metodologických a eticko-historických se zřetelem na mezinárodní sportovní prostředí. Kultivuje analytické schopnosti studentů, které lze využívat v managementu sportovních klubů, sportovních akcí a sportovních zařízení. Studium vede k poznání a pochopení širších socioekonomických souvislostí vyskytujících se ve sportovním prostředí. Součástí profilu absolventa jsou i praktické znalosti nabyté absolvováním případových studií a povinných praxí ve sportovních klubech a volnočasově zaměřených organizacích. Systematický výcvik ve výzkumných metodách při využívání moderních statistických a manažerských metod pro projektování připraví studenty, k samostatné aplikované výzkumné činnosti, pro navazující doktorské studium a pro zastávání řídících funkcích ve všech organizacích a firmách nabízejících sportovní pohybové aktivity občanům.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Spravovat ekonomiku, účetnictví a daně sportovní organizace
  • Zpracovat a vyhodnotit marketingový plán sportovní organizace a sportovní akce
  • Zpracovat a vyhodnotit business plány
  • Připravit, zpracovat a vyhodnotit projekty sportovních akcí
  • Komunikovat s médii a využívat je v komunikaci s veřejností
  • Ovládá základní metodologii výzkumné práce
  • Má základní poznatky pro vedení týmů spolupracovníků
  • Zná základní struktury orgánů EU v oblasti sportu včetně mezinárodních sportovních organizací a jejich historii
  • Posoudit správnou etiku sportovního prostředí včetně negativních jevů
  • Orientovat se v problematice organizování sportovních aktivit handicapovaných sportovců
  • Používat poznatky z psychologie ve sportu
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi se uplatníte na vyšších manažerských pozicích ve sportovních klubech typu zapsaného spolku nebo profesionálního sportovního klubu. Dále budete připraveni k manažerským a ekonomickým činnostem ve sportovních uniích, svazech nebo asociacích. Najdete uplatnění například jako manažeři v rekreačních a v regionálních volnočasových zařízeních, v institucích všech stupňů veřejné správy, ve fit-centrech i v komunální rekreaci. Pracovat můžete i v administrativě EU a v mezinárodních sportovních organizacích. Můžete si založit i vlastní sportovní agentury a firmy zaměřené na sportovní aktivity nebo výrobu sportovního nářadí a náčiní.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V rámci studia absolvujete dvě oborové povinné praxe. Ty budou probíhat ve sportovní organizaci, klubu, spolku, organizacích veřejné správy vytvářejících podmínky pro provozování sportu, případně v jiných podobných institucích. Dostanete zde mimo jiné možnost připravovat, organizovat a realizovat sportovní akci. Pokud vám je vlastní osobní iniciativa, pak budete mít možnost v předmětech Management sportovní akce a Projektový management ve sportu organizovat sportovní akce ve vámi preferovaných sportovních odvětvích na fakultní i mezifakultní úrovni.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Pokyny pro volbu tématu a vypracování bakalářské/magisterské práce jsou upraveny směrnicemi FSpS. Studentům jsou směrnice a pokyny ke státní zkoušce zveřejněny na fakultních www stránkách http://www.fsps.muni.cz/studenti/bc-nmgr-studium/statni-zaverecne-zkousky-931.html

 • Návaznost na další studijní programy

  Po absolvování navazujícího magisterského programu Management sportu můžete dále studovat v doktorském studijním programu Kinantropologie, který je zaměřen na rozvoj samostatné tvůrčí činnosti v oblasti výzkumu a vývoje v oboru Kinantropologie. Cílem studia je prohloubit teoretické znalosti získané studiem v magisterském studijním programu a získat schopnost vědecké práce v tomto oboru, a to jak samostatné práce, tak v rámci některého z výzkumných týmů fakulty.

Základní údaje

Zkratka
N-MS
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

50
odhadovaný počet přijatých
77
počet aktivních studentů
129
počet závěrečných prací

Fakulta sportovních studií
Program zajišťuje
Ve spolupráci s