Mobilis in mobili (Jules Verne)

Cíle studijního programu

Doktorský studijní program Kinantropologie je určen k přípravě vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti kinantropologie a je zaměřen na rozvoj samostatné tvůrčí činnosti v oblasti výzkumu a vývoje v oboru kinantropologie. Cílem studia je prohloubit teoretické znalosti získané úspěšně absolvovaným studiem v magisterském studijním programu na vysokých školách nebo jejich součástech, poskytujících úplné vysokoškolské vzdělání, a získat schopnosti, vhodné k vědecké práci v oboru kinantropologie, a to jak samostatné, tak v rámci některého z výzkumných týmů fakulty.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do doktorských studijních programů
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2022

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Skladba přijímací zkoušky 1. PŘIJÍMACÍ POHOVOR Obhajoba předloženého projektu disertační práce - prověření: kvality projektu disertační práce, orientace a znalosti v oboru kinantropologie, připravenosti uchazeče k vědecké práci (schopnost studia odborné literatury, vymezit vědecké problémy, formulovat vědecké otázky a hypotézy, hledat způsoby řešení těchto otázek a ověřování hypotéz, organizovat výzkumné projekty. 2. ZKOUŠKA Z ANGLICKÉHO JAZYKA porozumění textu konverzace o předloženém projektu disertační práce porozumění odbornému anglickému textu Obě části přijímací řízení se uskuteční v jednom dni, pozvánku harmonogramu přijímací zkoušky obdrží uchazeči s platnou přihláškou a uhrazeným administrativním poplatkem v průběhu měsíce května. Bližší infomrace: https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/doktorske-studium/prijimaci-rizeni
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Hodnotící kritéria přijímacího řízení: Zhodnocení kvality projektu disertační práce (0-4 body) Předpoklady k vědecké práci (0-6 bodů) Orientace a znalosti v oboru Kinantropologie (0-4 bodů) Návaznost projektu disertační práce na výzkumný projekt: přímá návaznost na výzkumný projektu řešený/k řešení schválený (2 body) návaznost na výzkumný směr dané katedry (1 bod) nemá návaznost (0 bodů) Kompetence v anglickém jazyce (0-3 bodů) Porozumění odbornému anglickému textu (0-4 body) Publikační historie (0-2 body) - dle komplexního posouzení předložených publikačních výstupů komisí. Body se nesčítají, je bodován pouze jeden nejvýznamnější výsledek. Celkový možný počet bodů: 25 Pro splnění kritérií přijímacího řízení musí uchazeč dosáhnout minimálně 15 bodů. Počet uchazečů přijímaných v Akademickém roce 2022/23 je: 10. Více informací: https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/doktorske-studium/prijimaci-rizeni

Studium

 • Cíle

  Doktorský studijní program Kinantropologie je určen k přípravě vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti kinantropologie a je zaměřen na rozvoj samostatné tvůrčí činnosti v oblasti výzkumu a vývoje v oboru kinantropologie. Cílem studia je prohloubit teoretické znalosti získané úspěšně absolvovaným studiem v magisterském studijním programu na vysokých školách nebo jejich součástech, poskytujících úplné vysokoškolské vzdělání, a získat schopnosti, vhodné k vědecké práci v oboru kinantropologie, a to jak samostatné, tak v rámci některého z výzkumných týmů fakulty.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumět teoriím, konceptům a metodám, které reprezentují aktuální trendy v kinantropologii na mezinárodní úrovni
  • navrhovat a používat pokročilé výzkumné postupy umožňující rozšiřovat poznání v oboru kinantropologie původním výzkumem
  • samostatně uskutečňovat výzkum v oblasti kinantropologie, řídit sběr dat a jejich přípravu ke statistickému zpracování a interpretaci
  • při výzkumu spolupracovat se zahraničním pracovištěm; prezentovat poznatky a vlastní analytickou práci vycházející z ovládnutí teorie; předávat získané poznatky v publikacích a publikovat v zahraničí výsledky výzkumu
  • plánovat rozsáhlé činnosti tvůrčí povahy a získávat a plánovat zdroje pro jejich uskutečnění
  • přednášet o dílčích výsledcích výzkumné činnosti na zahraničních i tuzemských konferencích a dalších událostech; přiměřenou formou popularizovat nebo v rámci jiné tvůrčí činnosti využít poznatky ze studia a výzkumu
  • přenést do výuky studentů v bakalářském a magisterském studiu dílčí výsledky svých výzkumů, přednášet témata z oblasti své disertace; zvládat pedagogickou činnost včetně schopnosti vést semináře v angličtině
 • Uplatnění absolventa

  Při dosažení cílů studia se zvýší uplatnitelnost absolventa studia kinantropologie na trhu práce a podpoří se jeho další profesní rozvoj. Po ukončení studia je absolvent připraven vést výzkum a proces ověřování nových výzkumných postupů v kinantropologii. Absolvent – se získaným titulem PhD., s osvojenou vědecko-výzkumnou erudicí, s doloženou publikační a jinou tvůrčí činností – je snáze zaměstnatelný v akademické a výzkumné sféře, Absolventi doktorského studia tak najdou své profesní místo jako učitelé a vědečtí pracovníci v oboru kinantropologie na vysokých školách.

 • Praxe

  Praxe není povinnou součástí studia. Studenti v prezenční formě studia mají za povinnost absolvovat stáž v zahraničí v minimálně délce trvání 30 dnů.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Disertační práce musí splňovat nejvyšší standardy kladené na tento typ prací: samostatnost; obsahuje jasně popsané výzkumné metody, jasné a diskutované výsledky. Standardní délka disertační práce se pohybuje mezi 120 až 180 normostranami (216 000 až 324 000 znaků včetně mezer). Práce musí bez výhrad dostát etickým pravidlům výzkumu. V disertační práci student na konci studia předkládá komplexní analýzu a/nebo komplexní řešení vybraného problému, v případě teoretické práce komplexní a kritickou analýzu stávajících postupů/řešení. Disertační práce může být předložena ve formě ucelené práce nebo v podobě provázaného souboru nejméně tří publikovaných nebo k publikaci připravených (přijatých) studií. Publikované nebo k publikaci přijaté studie také mohou vyústit do podoby disertační práce jakožto vědecké monografie. Všechny odkazy na literaturu se řídí standardy dle publikačního manuálu APA.

Základní údaje

Zkratka
D-K
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

10
odhadovaný počet přijatých
67
počet aktivních studentů
2
počet závěrečných prací

Fakulta sportovních studií
Program zajišťuje