Mobilis in mobili (Jules Verne)

Cíle studijního programu

Doktorský studijní program Sportovní vědy je určen k přípravě vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti kinantropologie a je zaměřen na rozvoj samostatné tvůrčí činnosti v oblasti výzkumu a vývoje v oboru kinantropologie. Cílem studia je prohloubit teoretické znalosti získané úspěšně absolvovaným studiem v magisterském studijním programu na vysokých školách nebo jejich součástech, poskytujících úplné vysokoškolské vzdělání, a získat schopnosti, vhodné k vědecké práci v oboru kinantropologie, a to jak samostatné, tak v rámci některého z výzkumných týmů fakulty.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Doktorský studijní program Sportovní vědy je určen k přípravě vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti kinantropologie a je zaměřen na rozvoj samostatné tvůrčí činnosti v oblasti výzkumu a vývoje v oboru kinantropologie. Cílem studia je prohloubit teoretické znalosti získané úspěšně absolvovaným studiem v magisterském studijním programu na vysokých školách nebo jejich součástech, poskytujících úplné vysokoškolské vzdělání, a získat schopnosti, vhodné k vědecké práci v oboru kinantropologie, a to jak samostatné, tak v rámci některého z výzkumných týmů fakulty.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumět teoriím, konceptům a metodám, které reprezentují aktuální trendy v kinantropologii na mezinárodní úrovni
  • navrhovat a používat pokročilé výzkumné postupy umožňující rozšiřovat poznání v oboru kinantropologie původním výzkumem
  • samostatně uskutečňovat výzkum v oblasti kinantropologie, řídit sběr dat a jejich přípravu ke statistickému zpracování a interpretaci
  • při výzkumu spolupracovat se zahraničním pracovištěm; prezentovat poznatky a vlastní analytickou práci vycházející z ovládnutí teorie; předávat získané poznatky v publikacích a publikovat v zahraničí výsledky výzkumu
  • plánovat rozsáhlé činnosti tvůrčí povahy a získávat a plánovat zdroje pro jejich uskutečnění
  • přednášet o dílčích výsledcích výzkumné činnosti na zahraničních i tuzemských konferencích a dalších událostech; přiměřenou formou popularizovat nebo v rámci jiné tvůrčí činnosti využít poznatky ze studia a výzkumu
  • přenést do výuky studentů v bakalářském a magisterském studiu dílčí výsledky svých výzkumů, přednášet témata z oblasti své disertace; zvládat pedagogickou činnost včetně schopnosti vést semináře v angličtině
 • Uplatnění absolventa

  Při dosažení cílů studia se zvýší uplatnitelnost absolventa studia kinantropologie na trhu práce a podpoří se jeho další profesní rozvoj. Po ukončení studia je absolvent připraven vést výzkum a proces ověřování nových výzkumných postupů v kinantropologii. Absolvent – se získaným titulem PhD., s osvojenou vědecko-výzkumnou erudicí, s doloženou publikační a jinou tvůrčí činností – je snáze zaměstnatelný v akademické a výzkumné sféře, Absolventi doktorského studia tak najdou své profesní místo jako učitelé a vědečtí pracovníci v oboru kinantropologie na vysokých školách.

 • Praxe

  Praxe není povinnou součástí studia.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Disertační práce musí splňovat nejvyšší standardy kladené na tento typ prací: samostatnost; obsahuje jasně popsané výzkumné metody, jasné a diskutované výsledky. Standardní délka disertační práce se pohybuje mezi 120 až 180 normostranami (216 000 až 324 000 znaků včetně mezer). Práce musí bez výhrad dostát etickým pravidlům výzkumu. V disertační práci student na konci studia předkládá komplexní analýzu a/nebo komplexní řešení vybraného problému, v případě teoretické práce komplexní a kritickou analýzu stávajících postupů/řešení. Disertační práce může být předložena ve formě ucelené práce nebo v podobě provázaného souboru nejméně tří publikovaných nebo k publikaci připravených (přijatých) studií. Publikované nebo k publikaci přijaté studie také mohou vyústit do podoby disertační práce jakožto vědecké monografie. Všechny odkazy na literaturu se řídí standardy dle publikačního manuálu APA.

Základní údaje

Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
1000 €

1
počet aktivních studentů

Fakulta sportovních studií
Program zajišťuje