Logopedie – obor speciální pedagogiky s největším interdisciplinárním přesahem.

Představení studijního programu

Tento program vás připraví na budoucí profesi logopedického asistenta. Budete umět ve své činnosti pod vedením zkušeného speciálního pedagoga-logopeda využívat speciálněpedagogické přístupy k podpoře osob s narušenou komunikační schopností. Zaměřovat se budete na podporu dětí, žáků i dospělých osob. Přitom budete spolupracovat s jejich rodiči, rodinnými příslušníky, či učiteli.  

Díky teoretické přípravě se budete orientovat v terminologii speciálněpedagogické, pedagogické, psychologické a v základních tématech vybraných medicínských oborů – ORL a foniatrie, neurologie, pediatrie, oftalmologie či psychiatrie. Teoretické poznatky budete moci aplikovat a ověřovat v terénu v rámci speciálněpedagogické praxe.  

Budete se moci zapojit do činnosti studentské oborové rady, která spolupracuje s vedením, zprostředkovává mu své podněty a podílí se na předávání informací mezi vyučujícími a studenty. Aktivní můžete být také na poli výzkumném. Ve spolupráci s vyučujícími můžete prostřednictvím projektů hlouběji nahlédnout do terénu a pozorovat tak procesy ve speciálněpedagogické praxi. 

Budete si moci také rozšiřovat jazykové vědomosti prostřednictvím kurzů či využitím příležitosti studijního pobytu v zahraničí. Během studia budete mít také řadu možností aktivního sportovního vyžití

Uplatnění najdete na pozicích asistentských pracovníků především ve školství i v sociálních službách, kde budete v osobním kontaktu s dětmi, žáky nebo dospělými s narušenou komunikační schopností, jejich učiteli či rodinnými příslušníky. 

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Chcete pracovat s lidmi se speciálními potřebami?

 • Máte zájem o přímou práci s dítětem, žákem, či dospělým se závažnými formami komunikačních obtíží, jeho učiteli a rodiči?

 • Přáli byste si dozvědět se více o speciálněpedagogických logopedických souvislostech v teorii i praxi? 

 • Jste připraveni na osvojování si pedagogické i medicínské terminologie?

 • Toužíte pracovat jako logopedický asistent?

 • Chcete pokračovat ve studiu i do budoucna a působit jako logoped?

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Současné pojetí výchovy, vzdělávání a podpory dětí/žákyň/žáků/dospělých osob se speciálními (vzdělávacími) potřebami reflektuje trendy inkluzivního přístupu, a to v komplexním mezioborovém pojetí. Poradenství, diagnostika, intervence, výchova a vzdělávání jsou zajišťovány speciálními pedagogy, a to nejen v oblasti školské, ale i v rezortech ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí.

  Cílem bakalářského studijního programu Logopedie je připravit absolventky a absolventy tak, aby pod vedením speciálního pedagoga/logopeda uměli v praxi využívat postupy pro práci s cílovou skupinou dětí/žákyň a žáků/osob s narušenou komunikační schopností (speciálními vzdělávacími potřebami), a aby se orientovali v intervenčních přístupech a v možnostech podpory napříč věkovými kategoriemi v rezortu školství, práce a sociálních věcí.

  Strukturou a obsahem přednášek, seminářů a praxí reflektuje studijní program požadavky zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, a patří mezi studijní programy, jejichž absolvováním lze získat kvalifikaci pedagogických pracovníků, kteří jsou v nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, zařazeni pod oblasti vzdělávání neučitelská pedagogika, učitelství a psychologie.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • aktivně využít všeobecné vědomosti a dovednosti speciální pedagogiky se zaměřením na logopedii a surdopedii
  • aktivně využít odborné znalosti a dovednosti speciální pedagogiky, včetně dílčích částí medicínských oborů
  • ovládat edukační, výchovné a komunikační vědomosti, dovednosti a techniky na asistentské úrovni, volit vhodné přístupy, pomůcky a materiály v rámci rozvoje komunikačních dovedností.
  • aplikovat přístupy k podpoře dětí/žákyň/žáků/dospělých osob se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)
  • pracovat s dětmi/žákyněmi/žáky se SVP i dospělými se zdravotním postižením se zaměřením na logopedii a surdopedii na úrovni asistenta pedagoga (tzv. logopedický asistent) včetně orientace v diagnostice a znalosti základních postupů diagnostiky NKS
  • metodologicky navrhnout a zpracovat případovou studii dítěte/žákyně/žáka se SVP nebo dospělého člověka se zdravotním postižením, reflektovat praxi a osvojit si základní informace o kvalitativním a kvantitativním speciálněpedagogickém výzkumu
  • kriticky uvažovat o využití pedagogických a psychologických poznatků v praxi asistenta pedagoga (tzv. logopedického asistenta), číst běžné pedagogické a psychologické texty pro pedagogy a tvořivě jim rozumět.
 • Uplatnění absolventa

  Po absolvování studia budete připraveni na komunikaci a spolupráci s rodiči dětí a žáků s narušenou komunikační schopností a jejich učiteli v proudu běžného i speciálního školství. Zvládnete podporu osob s komunikačními obtížemi, rozpoznání jejich potřeb a potenciálu za účelem zvýšení kvality jejich života.  

  Uplatnění naleznete v pomáhajících profesích, v zařízeních spadajících do rezortu školství, i sociálních služeb. V nich budete schopni pracovat pod odborným vedením logopeda s dosaženým magisterským stupněm vzdělání se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie.

 • Regulovaná povolání
  • Asistent pedagoga
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Ve druhém ročníku budete mít příležitost nahlédnout do speciálněpedagogického terénu prostřednictvím čtyřicetihodinové souvislé praxe. Ve třetím ročníku se zaměříte na diagnostiku komunikačních schopností a absolvujete měsíční speciálněpedagogickou diagnostickou praxi, na kterou budete moci navázat souvislou čtyřtýdenní intervenční praxí v posledním semestru studia.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Student/ka prokáže schopnost orientovat se v aktuálních otázkách oboru speciální pedagogika a logopedie, umí jasně a srozumitelně vymezit téma své práce (výzkumu), popsat výchozí stav poznání a navrhnout adekvátní metody řešení, jasně a logicky vytvořit název práce.

  Student/ka dovede pracovat s adekvátními primárními a sekundárními studijními prameny, citovat je dle platných norem a v souladu s etikou vědecké práce. Je schopen/a vést diskusi a polemizovat s autory, vyvozovat vlastní závěry a doporučení.

  Student/ka umí navrhnout vlastní kvantitativní nebo kvalitativní výzkumné šetření, včetně jasného vymezení cílů a volby adekvátních výzkumných metod ve vztahu k charakteru zkoumaného jevu, pracovat s příslušnou metodou, včetně dovednosti analyzovat kvantitativní a kvalitativní data (údaje) a vhodným způsobem je interpretovat a vyvozovat závěry.

  Student/ka prostřednictvím tvorby vlastního textu prokáže kompetence stylistické, je schopen/schopna vytvořit odborný text, udržuje logickou linii kompozice práce bez gramatických chyb.

  Student/ka prokáže schopnost dobře klást otázky a řešit problémy nekonvenčním způsobem, formulovat nové myšlenky a závěry práce, které by přinesly alespoň dílčí nové poznatky o zkoumaném jevu, nebo by obohatily (nové) metodologické (v oblasti výzkumu) nebo metodické postupy (v oblasti edukace), a to ve vztahu k jasně definovaným a vymezeným cílovým skupinám (žáci ZŠ, studenti SŠ, skupiny se specifickými vzdělávacími potřebami atd.).

  Oborové standardy závěrečných prací realizovaných na KSIP PED MUNI jsou zpracovány podle Pokynu děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV).

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program pokračuje i v navazujícím magisterském studiu, v rámci něhož lze poté dosáhnout magisterského stupně vzdělání se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie.

Základní údaje

Zkratka
B-LOG
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

151
počet aktivních studentů
84
počet závěrečných prací

Pedagogická fakulta
Program zajišťuje