Péče o nestabilního nemocného vyžaduje stabilní znalosti

Cíle studijního programu

Program má za cíl připravovat kvalitní, samostatné vědecké a akademické odborníky ve třech základních podoborech specializace: anestezii, intenzivní medicíně a algeziologii, s přesahem do interdisciplinární spolupráce (např. klinická farmacie).

Absolventi by měli být schopni samostatně vědecky pracovat a rozvíjet výzkumné aktivity. Velice časté je propojení klinické praxe s bazálním či preklinickým výzkumem.

Vzhledem k charakteru oboru je spektrum témat výzkumu široké.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Přijímací zkouška proběhne v červnu 2024.
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Odborná přijímací zkouška se koná formou rozpravy k tématu disertační práce, které si uchazeč vybral. Zkušební komise při ní posuzuje odborný zájem, motivaci, znalost oboru a celkovou připravenost uchazeče k doktorskému studiu.

  Při hodnocení uchazeče bere zkušební komise v úvahu také materiály dodané jako přílohy přihlášky, odborný životopis, doplňující informace a zejména vyjádření navrženého školitele.

  Součástí přijímacích pohovorů je také ověření úrovně angličtiny uchazeče (posuzuje přijímací komise dle standardů oborů doktorského studia).

Studium

 • Cíle

  Program má za cíl připravovat kvalitní, samostatné vědecké a akademické odborníky ve třech základních podoborech specializace: anestezii, intenzivní medicíně a algeziologii, s přesahem do interdisciplinární spolupráce (např. klinická farmacie).

  Absolventi by měli být schopni samostatně vědecky pracovat a rozvíjet výzkumné aktivity. Velice časté je propojení klinické praxe s bazálním či preklinickým výzkumem.

  Vzhledem k charakteru oboru je spektrum témat výzkumu široké.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • formulovat hypotézy na základě studia state-of-art daného problému
  • zhodnotit etické aspekty plánovaného výzkumu, tvorba informovaného souhlasu pro účastníka výzkumu
  • vybrat relevantní metodiku výzkumu
  • naplánovat základní parametry studovaného souboru (power analýza)
  • shromažďovat a uchovávat data v souladu s platnou legislativou
  • zpracovávat data a tvořit manuscript
  • prezentovat data na mezinárodních fórech, komunikovat s odbornými časopisy v rámci recenzního řízení
  • provést kritickou analýzu odborného textu
  • předat vlastní zkušenosti v metodice výzkumu kolegům
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi doktorského studijního programu mohou získanou kvalifikaci uplatnit

  jako vedoucí pracovníci na klinických pracovištích, kde je výzkum součástí náplně práce (např. fakultní nemocnice, lékařské fakulty, výzkumné ústavy). V širším smyslu jsou připraveni provádět všechny činnosti spojené s vědeckou prací, tzn. zabývat se koncepčními otázkami, vědecko-organizační činností a také výukou, uplatnění tedy nachází i jako akademičtí pracovníci lékařské fakulty.

 • Praxe

  Studenti jsou pravidelně zapojování do experimentální práce jak laboratorního, tak i klinického charakteru, jak ve fakultní infrastruktuře, tak i v rámci infrastruktury sdílené se smluvními zdravotnickými zařízeními (FN u sv. Anny Brno, FN Brno, atd.).

  Doktorandi jsou rovněž zapojování do řešení grantových projektů a omezeně se podílejí i na výuce (v rozsahu max. 150 hodin/4 roky studia).

 • Standardy kvalifikačních prací

  Standardy dizertačních prací na LF MU jsou upraveny směrnicí děkana č. 5/2021

  "Pokyny k formálním náležitostem disertačních prací vypracovaných na Lékařské fakultě MU"

  https://www.med.muni.cz/do/med/uredni_deska/pravni_normy/smernice_dekana/2021/VYPRACOVANYCH_NA_LEKARSKE_FAKULTE_MU

Základní údaje

Zkratka
D-ANIM
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

32
počet aktivních studentů
7
počet závěrečných prací

Lékařská fakulta
Program zajišťuje