Cíle studijního programu

Bioetika je interdisciplinárním oborem zabývajícím se reflexí etických, právních a sociálních aspektů biomedicíny a biotechnologií.

Tomu odpovídají 4 moduly doktorského studia Bioetiky: humanitní, medicínsko-přírodovědný, právní a sociální. V návaznosti na předchozí (magisterské) studium je student zařazen do odpovídajícího modulu.

Cílem studijního oboru Bioetika je připravovat samostatně pracující odborníky, kteří na základě svojí primární odbornosti zvládají reflexi etických, právních a sociálních aspektů biomedicíny a biotechnologií.

Studijní program Bioetika se svým zaměřením dominantně řadí do oblasti vzdělávání (dle nařízení vlády č. 275/2016 Sb. o oblastech vzdělávání ve vysokém školství) Všeobecné a zubní lékařství, díky svému širokému interdisciplinárnímu rozkročení však zasahuje do oblastí vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí, Filozofie, religionistika a teologie, Právo, Psychologie a Sociologie.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Bioetika je interdisciplinárním oborem zabývajícím se reflexí etických, právních a sociálních aspektů biomedicíny a biotechnologií.

  Tomu odpovídají 4 moduly doktorského studia Bioetiky: humanitní, medicínsko-přírodovědný, právní a sociální. V návaznosti na předchozí (magisterské) studium je student zařazen do odpovídajícího modulu.

  Cílem studijního oboru Bioetika je připravovat samostatně pracující odborníky, kteří na základě svojí primární odbornosti zvládají reflexi etických, právních a sociálních aspektů biomedicíny a biotechnologií.

  Studijní program Bioetika se svým zaměřením dominantně řadí do oblasti vzdělávání (dle nařízení vlády č. 275/2016 Sb. o oblastech vzdělávání ve vysokém školství) Všeobecné a zubní lékařství, díky svému širokému interdisciplinárnímu rozkročení však zasahuje do oblastí vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí, Filozofie, religionistika a teologie, Právo, Psychologie a Sociologie.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • identifikovat a analyzovat etické aspekty biomedicíny a biotechnologií
  • aplikovat jednotlivé metodologické přístupy pro řešení eticky relevantních situací biomedicíny a biotechnologií
  • se orientovat v zadaném tématu v rámci oboru Bioetika
  • kritické argumentace pro bioetické pozice
  • vyhodnotit současné trendy v oblasti svého disertačního projektu i celého oboru
  • utřídit a zhodnotit získané údaje, sepsat argumentačně podložený odborný text, prezentovat své poznatky a obhájit je na příslušném fóru
  • předávat získané poznání z oboru formou pedagogické činnosti, odborných přednášek a publikací
  • vést samostatně vědecko-výzkumné práce
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi doktorského studijního programu Bioetika jsou samostatně pracující odborníci, kteří na základě svojí primární odbornosti zvládají reflexi etických, právních a sociálních aspektů biomedicíny a biotechnologií.

  Budou schopni pokračovat v akademické kariéře s perspektivou navazujícího habilitačního a jmenovacího řízení v oboru.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Standardy dizertačních prací na LF MU jsou upraveny směrnicí děkana č. 5/2021

  "Pokyny k formálním náležitostem disertačních prací vypracovaných na Lékařské fakultě MU"

  https://www.med.muni.cz/do/med/uredni_deska/pravni_normy/smernice_dekana/2021/VYPRACOVANYCH_NA_LEKARSKE_FAKULTE_MU

Základní údaje

Zkratka
D-BIET
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

2
počet aktivních studentů

Lékařská fakulta
Program zajišťuje