Dutina ústní je zrcadlem celkového zdraví.

Představení studijního programu

Co si představit pod názvem Dentální hygiena? Absolvováním studijního programu získáte kvalifikaci zdravotnického pracovníka, který samostatně i ve spolupráci se zubním lékařem vykonává činnosti v preventivní, léčebné a edukační péči o pacienty v oblasti ústní hygieny. Hlavními znalostmi studijního programu dentální hygiena jsou prevence, parodontologie a orální hygiena. Všeobecná a odborná medicínská příprava vám umožní pochopit souvislosti mezi péčí o ústní hygienu, biomedicínskými a sociálními vědami.

Budete schopni udržet, podpořit a chránit zdraví člověka. Vzdělávat a motivovat jednotlivce i skupiny ke zdravému způsobu života, zejména pomáhat lidem předcházet vzniku chorob dutiny ústní. Získáte také potřebné znalosti v oblasti organizace a řízení provozu zdravotnického zařízení sloužícího k poskytování péče v oblasti ústní hygieny. Budete schopni spolupracovat na vědecké a výzkumné činnosti a ve vybraných oblastech ji také provádět.

Jak studium probíhá?

V první polovině studia budete mít předměty, které vám dají potřebný teoretický a preklinický základ. Už od prvního ročníku je součástí studia odborná praxe. Praktická výuka je i součástí některých předmětů, jako je Orální hygiena, Parodontologie, Zubní lékařství I. a II. nebo Preventivní zubní lékařství. Celkový počet hodin odborné praktické výuky studentů tak činí 1691 hodin. Studium programu vás tak připraví na samostatnou pracovní činnost hned po jeho absolvování.

Máte také možnost aktivního zapojení do praktické odborné výuky. Třetí ročník pod supervizí předává některé své znalosti a dovednosti studentům prvního ročníku. Jako studenti dentální hygieny se můžete podílet i na výzkumu, a to v rámci projektů Stomatologické kliniky, případně jiných pracovišť.

Nad rámec výuky můžete získat certifikáty pro práci s vybranými hygienickými pomůckami. Formou brigád budete mít možnost pomáhat na konferencích a doprovodných výstavách. Dále se můžete spolu se studenty zubního lékařství aktivně zapojovat do veřejně prospěšných projektů.

Je studium programu pro vás?

Chcete se stát dentálním hygienistou? Pak si odpovězte na následující otázky:

 • Disponujete dobrou schopností komunikovat s lidmi a umíte je přesvědčit pro dobrou věc?

 • Máte pochopení pro emoce druhých a empatické cítění?

 • Baví vás pozorovat a analyzovat zjištěné informace, nacházet souvislosti a dělat z nich závěry?

 • Dokážete pracovat v týmu, ale i samostatně?

 • Umíte převzít zodpovědnost za své jednání a obhájit si svá rozhodnutí?

 • Zajímá vás zdravotnická problematika, zejména otázky podpory zdraví zubů a dutiny ústní?

 • Dovedete odolat psychické zátěži i statické námaze?

Odpověděli jste převážně kladně? Pak vás rádi přivítáme v řadách studentů tohoto programu.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Dentální hygienistka/hygienista je kvalifikovaný zdravotnický pracovník, který samostatně ve spolupráci se zubním lékařem vykonává činnosti v preventivní, léčebné a edukační péči o pacienty v oblasti ústní hygieny. Hlavní znalosti studijního oboru dentální hygiena jsou prevence, parodontologie a orální hygiena. Studijní program Dentální hygiena na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity si klade za cíl vychovat zdravotnické pracovníky – bakaláře, kteří ovládají principy ústní hygieny a jsou schopni je ve svém povolání prakticky aplikovat. Všeobecná a odborná medicínská příprava jim umožní, aby chápali souvislosti mezi péčí o ústní hygienu, biomedicínskými a sociálními vědami a tyto znalosti dokázali využít při výkonu práce v oboru ústní hygieny. Mají být schopni udržet, podpořit a chránit zdraví člověka, předcházet vzniku chorob dutiny ústní, vzdělávat a motivovat jednotlivce i skupiny ke zdravému způsobu života, zejména v oblasti orálního zdraví. Absolventi budou rovněž schopni organizovat a řídit provoz zdravotnického zařízení sloužícího k poskytování péče v oblasti ústní hygieny, spolupracovat a ve vybraných oblastech samostatně provádět vědecko-výzkumnou činnost, soustavně udržovat a zlepšovat své profesionální znalosti a dovednosti.

  Absolvent studijního programu Dentální hygiena ovládá principy dentální hygieny a je schopný je ve svém povolání prakticky aplikovat. Je všeobecně a odborně natolik připravený, aby chápal souvislosti mezi péčí o dentální hygienu, biomedicínskými a sociálními vědami a tyto znalosti dokázal využít při výkonu práce v oboru dentální hygieny. Absolvent má teoretické znalosti z oborů, které popisují orgány a systémy zdravého a nemocného člověka s důrazem na problematiku dutiny ústní ve zdraví i nemoci a tkání a orgánů topograficky souvisejících.

  V případě, že by odbornou způsobilost získal muž, je oprávněn používat označení odbornosti dentální hygienista.

  Vzdělávání ve studijním programu Dentální hygiena se uskutečňuje v souladu se všemi platnými právními předpisy (vyhláška č. 39/2005 Sb., vyhláška č. 55/2011 Sb., zákon č. 96/2004 Sb. a zákon č. 372/2011 Sb.)

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Porozumět struktuře, funkci a dysfunkci lidského těla se zaměřením na orofaciální oblast a chápat principy diagnostických, terapeutických a preventivních postupů užívaných v zubním lékařství.
  • Provádět veškeré činnosti zdravotnického pracovníka s odbornou způsobilostí podle paragrafu 3 vyhlášky 55/2011v aktuálním znění z r.2017.
  • Bez odborného dohledu vychovávat a instruovat pacienty k pravidelné a systematické preventivní péči o ústní hygienu, stanovit individuální úroveň ústní hygieny, provádět nácvik postupů a technik ústní hygieny a kontrolovat jejich účinnost.
  • Provádět kolektivní zdravotně-výchovnou činnost zaměřenou na prevenci zubního kazu, parodontopatií, ortodontickch anomálií a na racionální výživu.
  • Provádět ve spolupráci se zubním lékařem výzkum v oblasti zubního lékařství zaměřený zejména na ústní hygienu.
  • Provádět vstupní a kontrolní vyšetření ústní dutiny včetně získání anamnézy, zhodnocení stavu parodontu a měkkých tkání i orientačního zhodnocení stavu chrupu a jeho kazivosti.
  • Provádět otisky chrupu a zhotovovat studijní modely.
  • Odstraňovat zubní plak a supragingivální zubní kámen, leštit povrch zubů profylaktickými materiály. Odstraňovat pigmentace profylaktickými materiály i speciálními přístroji a provádět odstraňování retenčních míst plaku a povrchovou úpravu výplní.
  • Provádět odborné čištění zubů, bělení a drobné estetické úpravy, ošetření citlivého dentinu a aplikovat profylaktické materiály.
  • Na základě individuálního léčebného plánu stanoveného zubním lékařem stanovit individuální léčebný plán dentální hygieny a na jeho základě provádět konzervativní nechirurgickou terapii iniciální, udržovací a podpůrnou.
  • Odstraňovat subgingivální zubní kámen, ohlazovat kořeny zubů a provádět uzavřenou kyretáž a aplikovat lokální léčivé přípravky supra- i subgingiválně.
  • Provádět práci zubní instrumentářky podle paragrafu 40 vyhlášky 55/2011 v aktuálním znění z roku 2017.
  • Pod odborným dohledem aplikovat povrchovou anestezii, provádět bělení zubů, měnit gumové příslušenství u fixních ortodontických aparátů a pod přímým dohledem pečetit fisury
  • Ovládat zásady provozu ordinace dentální hygieny a spolupracovat se zubním lékařem.
 • Uplatnění absolventa

  Po absolvování programu Dentální hygiena najdete široké uplatnění v privátní sféře i mimo ni. Uplatníte se na stomatologických pracovištích nemocnic, klinických pracovištích a v zubních ordinacích. S použitím nejmodernějších přístrojů a technologií budete schopni odstranit zubní povlak a kámen nebo diagnostikovat zubní kaz. Naučíte se také participovat na některých výkonech zubního lékaře, asistovat při chirurgických výkonech v dutině ústní a pod přímým dohledem vykonávat část ošetření. Pod dohledem můžete také provádět preventivní vyplnění jamek a rýh pryskyřičnými materiály, aplikovat zubní šperky nebo bělit zuby. Získáte automaticky kompetence zubní instrumentářky. Pracovat můžete i ve výzkumu nebo výrobě a propagaci stomatologických materiálů a výrobků.

 • Regulovaná povolání
  • Dentální hygienistka
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Povinnou součástí studia programu je odborná praxe provázená supervizí v celkovém rozsahu 746 hodin.

  Praxe je součástí všech šesti semestrů studia v následující podobě:

  • v 1. - 3. semestru - práce v odborné učebně a na výukovém sále Stomatologické kliniky

  • v 4. - 6. semestru - kromě praxe v odborné učebně a na výukovém sále Stomatologické kliniky Fakulntí nemocnice u sv. Anny v Brně už budete pracovat na vybraných pracovištích

  • po 1. a 2. ročníku studia - 2 třítýdenní prázdninové praxe na vybraných pracovištích, kde vás zapojí do týmové péče o pacienta

  Součástí odborné praxe je také edukační působení v kolektivních zařízeních, jako jou mateřské školy, základní školy, domovy pro seniory nebo na vybraných odděleních nemocnic.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah bakalářské práce je 72000 - 90000 znaků včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Nemá charakter samostatného empirického výzkumu (výjimku schvaluje vedoucí práce). Studenti mohou pracovat s již publikovanými texty a daty přístupnými pro sekundární analýzu. Měli by předvést schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku.

 • Návaznost na další studijní programy

  Navazující studium pro program Dentální hygieny není. Jako absolventi můžete navázat na jiný studijní program s pedagogickým či přírodovědným zaměřením.

Základní údaje

Zkratka
B-DEHY
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

41
počet aktivních studentů
59
počet závěrečných prací

Lékařská fakulta
Program zajišťuje