Fyzioterapie je kombinované a koordinované využití lékařských, sociálních a pracovních prostředků pro výcvik nebo znovuzískání co možná nejvyššího stupně funkční schopnosti.

Představení studijního programu

Chcete pomáhat lidem s jejich bolestmi nebo pohybovými poruchami? Na Masarykově univerzitě získáte potřebné znalosti a zkušenosti. Studiem programu Fyzioterapie si osvojíte teoretické a praktické dovednosti, které budete k výkonu povolání fyzioterapeuta potřebovat. Stanete se kvalifikovaným odborníkem a budete oprávněni provádět fyzioterapeutické úkony. Konkrétně budete schopni vykonávat léčebně – preventivní péči, léčebnou rehabilitaci a další složky ucelené rehabilitace. Pracovat můžete na odpovídajících pracovištích ve státním i soukromém sektoru.

Budete tak schopni pomáhat nemocným, ale i zdravým lidem, například s krátkodobým omezením pohybu. Budete jim pomáhat, aby se stali soběstačnými a mohli se vrátit do běžného života. Vzhledem k možnostem uplatnění fyzioterapeutů se jedná o práci s lidmi všech věkových kategorií. Při práci se budete setkávat jak s novorozenci, tak s lidmi v pozdním věku života. 

Po dokončení bakalářského studia budete jako fyzioterapeut umět poskytovat diagnostickou, preventivní a léčebnou péči.

Jak studium probíhá?

Studium probíhá teoreticky a také prakticky. Praktická klinická výuka probíhá v odborných učebnách a přímo ve zdravotnických zařízeních. Předepsané části studia probíhají v podobě souvislé odborné praxe, která se koná na smluvně zajištěných pracovištích a v souladu se studijním plánem. Tříleté bakalářské studium je ukončeno bakalářskou prací. Součástí práce je kazuistika – fyzioterapeutický postup u konkrétního pacienta s určitou diagnózou.

Je studium programu pro vás?

Pokud se ptáte, zda jste vhodnými uchazeči o studium v programu Fyzioterapie, pokuste se zodpovědět si následující otázky:

 • Baví vás anatomie člověka a fyzika?

 • Chcete v rámci své profese pomáhat druhým lidem, často i se zdravotní poruchou funkcí a zdravotním znevýhodněním?

 • Jste připraveni, že vaše práce bude psychicky i fyzicky náročná?

 • Jste aktivní a umíte naslouchat druhým, zvláště pacientům?

 • Nevadí vám pracovat s lidmi všech věkových kategorií?

 • Dokážete se racionálně rozhodovat a nacházet řešení problému?

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studijního programu je osvojení teoretických vědomostí a praktických dovedností pro výkon příslušného zdravotnického povolání a vychovat pro zdravotnickou praxi kvalifikovaného odborníka - bakaláře, který bude oprávněn vykonávat činnosti fyzioterapeuta na úseku léčebně-preventivní péče v rámci léčebné rehabilitace a dalších složek ucelené rehabilitace, na odpovídajících pracovištích ve státním i soukromém sektoru, a to v rozsahu kompetencí vymezených v profilu absolventa.

  Absolvent bakalářského studijního programu je kvalifikován samostatně pracovat v oboru léčebné rehabilitace. Pro tuto způsobilost byly vytvořeny během studia dostatečné odborné předpoklady v rámci teoretické i praktické složky vzdělávání. Bude schopen sledovat vývojové trendy v oboru a celoživotně se vzdělávat.

  Fyzioterapeut (bakalář) poskytuje diagnostickou, preventivní a léčebnou péči v oblasti patofyziologie klinických poruch a poruch pohybového aparátu člověka na úseku léčebně preventivní péče ve zdravotnických zařízeních, lázeňských zařízeních, ústavech sociální péče, rehabilitačních ústavech včetně specializovaných pracovišť. Podle diagnózy a doporučení lékaře, na základě vlastních vyšetření a potřeb pacientů stanovuje optimální varianty a kombinace postupů tak, aby bylo dosaženo požadovaného cíle udaného v ordinaci.

  Vzdělávání ve studijním programu Fyzioterapie se uskutečňuje v souladu se všemi platnými právními předpisy (vyhláška č. 39/2005 Sb., vyhláška č. 55/2011 Sb., zákon č. 96/2004 Sb. a zákon č. 372/2011 Sb.)

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • zná základní teoretické a metodologické poznatky z oblasti rehabilitace a dalších lékařských věd, o něž se rehabilitace opírá
  • je schopen vysvětlit souvislosti a vztahy mezi rehabilitací a dalšími poznatky lékařských věd
  • dovede vhodně aplikovat různé přístupy rehabilitace v závislosti a na jednotlivých diagnózách
  • umí na základě poznatků vědecké metodologie navrhnou jednoduchý model výzkumu z oblasti rehabilitace
  • je schopen reflektovat hodnotová etická východiska a pozitivně motivovat pacientů v průběhu rehabilitace
  • je schopen metodologicky korektně a s využitím relevantních poznatků argumentovat ve prospěch zvolených postupů léčebné rehabilitace u pacienta s konkrétní diagnózou
 • Uplatnění absolventa

  Uplatnit se můžete ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, ústavech sociální péče nebo rehabilitačních ústavech včetně specializovaných pracovišť a ambulantní péče státní i soukromé. Dle diagnózy a doporučení lékaře a na základě vlastních vyšetření a potřeb pacientů dokážete jako fyzioterapeut stanovit optimální varianty a kombinace postupů tak, abyste pacientovi dokázal pomoci od bolestí a zdravotních problémů. Mimo zdravotnictví můžete najít uplatnění i ve wellness centrech a sportovních zařízeních.

 • Regulovaná povolání
  • Fyzioterapeut
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe v průběhu studia probíhá ve zdravotnických zařízeních. Především budete navštěvovat brněnské nemocnice, Fakultní nemocnici Brno, Fakultní nemocnici u sv. Anny, Vojenskou nemocnici nebo Nemocnici Milosrdných bratří. Praktické znalosti budete nabývat i v Psychiatrické nemocnici v Brně, v Centru Kociánka, ParaCentru Fenix nebo Domově pro seniory Věstonická v Brně. Praxe je zaměřena na procvičení činností, které si osvojíte v rámci teoretické přípravy a je založena na přímé komunikaci a rehabilitaci s nemocnými i zdravými jedinci.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah bakalářské práce je 72 000 až 90 000 znaků, včetně titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Bakalářská práce obsahuje teoretický úvod, poznatky o patogenezi onemocnění, farmakologické a nefarmakologické léčby onemocnění a kazuistiku s vlastními fyzioterapeutickými postupy u dané diagnózy pacienta.

  Studující mohou pracovat s již publikovanými texty a měli by předvést schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku.

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program pokračuje i v navazujícím magisterském studiu Fyzioterapie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Dvouleté magisterské studium vám prohloubí teoretické i praktické znalosti fyzioterapie získané v bakalářském studiu. Připraví vás k práci v týmech, ve kterých budete schopni koordinace péče o nemocné a kooperace během ní a to jak u pacientů s akutním, tak i chronickým onemocněním v rámci komplexního rehabilitačního procesu.

Základní údaje

Zkratka
B-FYZI
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

93
počet aktivních studentů
115
počet závěrečných prací

Lékařská fakulta
Program zajišťuje