Představení studijního programu

Absolvováním studijního programu Intenzivní péče se stanete vysoce kvalifikovanými odborníky, oprávněnými k provádění specializovaných činností sestry pro intenzivní péči. Studium je určeno absolventům studijního oboru Všeobecná sestra i všeobecným sestrám, které již pracují nebo budou pracovat na anesteziologicko-resuscitačních odděleních, jednotkách intenzivní péče, dialyzačních střediscích nebo urgentních příjmech.

Čeká vás teoretická výuka probíhající formou přednášek, seminářů, která je zajišťována odborníky z daných klinických oborů. Přednášky a semináře jsou koncipovány tak, aby vám poskytly teoretické poznatky z jednotlivých klinických oborů. Na přednášky navazují další semináře a cvičení, kde prostřednictvím moderních výukových strategií využijete teoretické poznatky a aplikujete je do praxe.

Jednotlivé dovednosti budete trénovat v odborných učebnách na výcvikových trenažerech, simulátorech a modelech. V průběhu odborné ošetřovatelské praxe máte možnost pod přímým vedením lékařů nebo sester se specializací v oboru Intenzivní péče aplikovat znalosti do praxe.

Studium je dvouleté, ukončené titulem magistr. Výuka probíhá blokově, střídáním deseti týdnů teoretické výuky (v posledním semestru sedm týdnů) s odbornou praxí. V průběhu studia máte možnost absolvovat stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus +. Také se můžete zapojit do vědecko-výzkumné činnosti v oboru ošetřovatelství.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Zvládáte stresové situace?

 • Umíte se rychle rozhodovat?

 • Baví vás práce v týmu?

Pokud jste na některou z předchozích otázek odpověděli ano, je tento studijní program pro vás. Podmínkou k přijetí ke studiu v navazujícím studijním programu Intenzivní péče je úspěšné ukončení bakalářského studijního oboru Ošetřovatelství či studijního oboru Všeobecná sestra. Vzhledem k zákonným normám, které upravují získání specializované způsobilosti v oboru Intenzivní péče, lze přijímat pouze absolventy výše uvedených oborů.

Pro kombinovanou formu studia je nutné doložit výkon povolání v oboru Intenzivní péče po dobu minimálně 1 roku z období posledních šesti let, v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby, nebo po dobu minimálně 2 let v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby (do data přijímacího řízení).

Kombinovaná forma studia

Výuka kombinované formy studia je organizována do 1-2 blokových týdenních soustředění v průběhu každého semestru. Dále výuka probíhá dvakrát do měsíce, obvykle ve čtvrtky. Praxi na předepsaných klinických pracovištích lze absolvovat v průběhu semestru i zkouškového období na pracovištích akreditovaných pro daný obor.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Přijímací zkoušky se konají 20. června 2024 formou písemných testů. Jsou testovány znalosti z bakalářského studia Všeobecné ošetřovatelství. Test se skládá z 80 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná. Každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. Za nesprávnou odpověď se body neodčítají. Délka trvání testu je 90 minut. Maximální počet bodů je 80. Podmínkou pro podání e-přihlášky ke studiu je studium 3. ročníku bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství / Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra anebo jeho absolvování. Absolvent bakalářského studia Zdravotnické záchranářství splňuje podmínky pro podání e-přihlášky do navazujícího magisterského programu Intenzivní péče, pokud je současné absolventem VOŠ oboru Všeobecná zdravotní sestra. Samotný absolvent Bc ZACH podmínky pro podání e-přihlášky nesplňuje. Bakalářské studium musí být absolvováno do 20. 6. 2024, před vykonáním přijímací zkoušky do navazujícího studijního programu, nejpozději pak před zápisem do studia, tj. do 7. 7. 2024. Do 30. 4. 2024 musí uchazeč vložit do elektronické přihlášky kopii/scan diplomu z bakalářského studia, pokud je již absolventem příslušného bakalářského studia Všeobecné ošetřovatelství/Bc Všeobecná sestra, anebo zaslat na studijní oddělení originální úřední potvrzení ze studijního oddělení VŠ o právě studovaném bakalářském programu/oboru a termínu konání SZZ (tj., že bude do 20. 6. 2024, resp. nejpozději do 7. 7. 2024 absolventem uvedených bakalářských programů/oborů.) Uchazeč, který ukončil bakalářské studium do roku 2023 doplní/vloží do elektronické přihlášky kopii/scan bakalářského diplomu. V přijímacím řízení do prezenční formy studia nebudou žádná jiná kritéria zohledněna. Uchazeč, který si podává přihlášku ke studiu programu Intenzivní péče v kombinované formě studia, musí v době od 1. 1. 2024 do 30. 4. 2024 zaslat na Studijní oddělení LF, Kamenice 5, 625 00 Brno úřední potvrzení zaměstnavatele o absolvované praxi, formulář stáhněte na https://www.med.muni.cz/do/med/web_lf_mu/uchazeci/pokus_navazujici_magisterske_studium/prijimaci_rizeni/IPK_-_potvrzeni_praxe_od_zamestnavatele.doc. Uchazeči navržení pro přijetí musí před zápisovou schůzkou vložit do své e-přihlášky autorizovanou konverzi bakalářského diplomu (ČR a SR) anebo nostrifikace, doložky o uznání zahraničního bakalářského vzdělání v ČR, poté je povolen distanční zápis do studia tak, aby byl proveden do 7. 7. 2024. (Studenti a absolventi bakalářského studia na LF MU potvrzení o studiu pro potřeby e-přihlášky nevkládají, lze stáhnout z ISu. V případě návrhu na přijetí vkládají příslušný elektronický diplom vystavený na MU anebo u dřívějších studií bakalářského programu prostou kopii Bc. diplomu.)
 • Doporučená literatura ke zkouškám v tomto studijním programu
  Tématické okruhy: https://is.muni.cz/do/med/web_lf_mu/uchazeci/spolecne_dokumenty_bc_mgr_nmgr/materialy_k_prijimaci_zkousce/Tematicke_okruhy_a_doporucujici_literatura_k_prijimacim_zkouskam_pro_N-Mgr.pdf Písemný test shrnuje poznatky z I. - III. ročníku bakalářského studia příslušného oboru na LF MU.
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Sestavuje se pořadník podle počtu bodů získaných z testů z bakalářského studia. Kapacita programu Intenzivní péče v prezenční formě studia: 30 uchazečů; Kapacita programu Intenzivní péče v kombinované formě studia: 30 uchazečů
 • Informace o odložené volbě
  Odložená volba není na LF MU možná.

Studium

 • Cíle

  Cílem navazujícího magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví oboru Ošetřovatelská péče v  intenzivní péči je umožnit absolventům v souladu se zákonem č.96/2004 Sb o nelékařských povoláních ve znění pozdějších předpisů, připravit vysokoškolsky vzdělanou sestru, která získá úplné vysokoškolské vzdělání a specializovanou způsobilost v  intenzivní péči (ve znění nařízení vlády č. 31/2010 Sb. z 11. ledna 2010). Program akceptuje interdisciplinární a systémový přístup, profesionální komunikaci a realizaci preventivních i terapeutických intervencí.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Organizačně a metodicky vést ošetřovatelskou praxi a edukovat jedince, skupinu ve zdraví a nemoci
  • Poskytovat základní a rozšířenou podporu života u pacientů starších 10 let, u kterých dochází k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání bezprostředně hrozí
  • Poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči ve vybraných klinických oborech dle platné legislativy
  • Používat technické vybavení, pomůcky a farmaceutické přípravky v intenzivní medicíně
  • Provádět základní diagnostické a terapeutické výkonů v intenzivní medicíně a poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči u pacientů v anestezii
  • Poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči u pacientů v kritickém stavu
  • Poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči u pacientů starších 10 let, u kterých dochází k selhání základních životních funkcí nebo, kde toto selhání hrozí
  • Zná a rozumí metodologii ošetřovatelského a zdravotnického výzkumu včetně jeho aplikace do praxe
  • Samostatně vyhledávat, třídit a kriticky hodnotit teoretické a praktické informace relevantní pro komplexní řešení zdravotního problému v ošetřovatelství a navrhnout komplexní doporučení k jeho řešení
 • Uplatnění absolventa

  Studijní program připravuje absolventy – Všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí v oboru Intenzivní péče, v souladu s Vyhláškou č. 391/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.

  Všeobecná sestra po získání specializované způsobilosti v oboru Intenzivní péče vykonává činnosti podle § 4 a dále bez odborného dohledu a bez indikace poskytuje a organizuje ošetřovatelskou péči, včetně specializované ošetřovatelské péče v oboru specializace.

  Sestra v rámci anesteziologicko-resuscitační a intenzivní péče či akutního příjmu vykonává činnosti dle § 54 a § 55 při poskytování ošetřovatelské péče o pacienty starší
  deseti let, u kterých dochází k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání hrozí.

  Jako absolvent s uvedeným vzděláním, praktickými dovednostmi a teoretickými znalostmi budete připraveni být plnohodnotnými členy širšího týmu lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků, pracujících na anesteziologicko – resuscitačních odděleních, na jednotkách intenzivní péče, na akutních příjmech a podobně.

 • Regulovaná povolání
  • Všeobecná sestra
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V průběhu praxe budete mít možnost aplikovat teoretické poznatky do reálných klinických situací pod vedením odborníků z terénu.

  Praxe probíhá na pracovištích intenzivní medicíny a je organizována tak, aby navazovala na poznatky z teoretické výuky. V prezenčním studiu musíte absolvovat 760 hodin praxe, přičemž je vyžadována 100% docházka. Praxi budete plnit průběžně v blocích následujících po skončení teoretické výuky v prvním až čtvrtém semestru a v jednom bloku v průběhu letních prázdnin (po ukončení druhého semestru). V případě kombinované formy studia je nutno v průběhu studia absolvovat 280 hodin praxe. 

  Čeká vás praxe na jednotkách intenzivní péče, anesteziologicko-resuscitačních odděleních, dialyzačních odděleních, ambulancích bolesti, centrálních operačních sálech (úsek anestézie) a v přednemocniční péči.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Diplomová práce tvoří nedílnou součást studia navazujícího magisterského programu Intenzivní péče. Předložení diplomové práce v termínu a její úspěšná obhajoba je jednou z podmínek pro úspěšné absolvování studia. Minimální rozsah diplomové práce činí 70 stran bez příloh. Teoretická část tvoří 1/3 – 1/2 z celkového objemu práce, pokud téma navazuje na bakalářské, nemělo by být použito více jak 20 procent informací bakalářské práce. Téma diplomové práce musí být zaměřeno na oblast intenzivní péče. Diplomová práce se skládá z úvodu, teoretické části, cílů, hypotéz, metodiky, výsledků výzkumu a jejich analýzy, diskuze, závěru, seznamu použité literatury, seznamu zkratek, seznamu obrázků a grafů, seznamu příloh, příloh.

  Student by měl při zpracování své diplomové práce prokázat schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku, analyzovat výsledky svého výzkumu. Významným výstupem je diskuze hypotéz výzkumné části.

 • Návaznost na další studijní programy

  Jako absolventi magisterského studijního programu můžete pokračovat v doktorském studijním programu Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

Základní údaje

Zkratka
N-IP
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

60
odhadovaný počet přijatých
114
počet aktivních studentů
175
počet závěrečných prací

Lékařská fakulta
Program zajišťuje