Ačkoli jsou neviditelní, nemůžeme bez nich žít.

Cíle studijního programu

Cílem programu je připravit špičkové odborníky v důležitých lékařských diagnostických oborech – patologii, soudním lékařství, klinické imunologii a klinické mikrobiologii. Absolventi budou připraveni především pro klinicky orientovaný laboratorní výzkum s uplatnění v diagnostických i výzkumných laboratořích, stejně jako v základním výzkumu, nebo ve výzkumu prakticky orientovaném v rámci komerční sféry zabývající se laboratorní diagnostikou. Program má 2 základní větve: První je patologická anatomie a soudní lékařství, druhou klinická mikrobiologie a klinická imunologie. Základními směry výzkumu jsou:

Patogeneze, diagnostika a léčba imunodeficitních chorob.

Patogeneze, diagnostika a léčba chorob z imunitní přecitlivělosti.

Mikrobiální biofilmy v medicíně, diagnostika, klinický význam a možnosti terapie.

Nové možnosti antimikrobiální terapie, využití bakteriofágů, rostlinných extraktů a dalších látek s antimikrobiálním účinkem.

Nové možnosti diagnostiky mikrobiálních agens, zejména využití metod kapilární elektroforézy a Ramanovské spektrometrie.

Studium onkogeneze vybraných nádorových onemocnění s využitím spektra metod molekulární patologie.

Prognostické a prediktivní markery nádorových onemocnění a možností jejich využití v managementu onkologických pacientů.

Forenzní alkohologie.

Střelná poranění.

Výhodou programu je propojení více medicínsko-diagnostických oborů, což umožňuje integrálně využívat spolupráci zapojených pracovišť jak ve smyslu metodologickém a mentorském, ale i vytvářením společných projektů až na úrovni grantových aplikací. Všechny obory mají těsnou návaznost na klinické obory, což umožňuje získávání zkušeností s medicínským uplatněním aplikovaného výzkumu. Studentům je umožněno účastnit se oborných školení ve zvoleném oboru, jejich výsledky jsou prezentovány formou aktivních sdělení na mezinárodních konferencích.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem programu je připravit špičkové odborníky v důležitých lékařských diagnostických oborech – patologii, soudním lékařství, klinické imunologii a klinické mikrobiologii. Absolventi budou připraveni především pro klinicky orientovaný laboratorní výzkum s uplatnění v diagnostických i výzkumných laboratořích, stejně jako v základním výzkumu, nebo ve výzkumu prakticky orientovaném v rámci komerční sféry zabývající se laboratorní diagnostikou. Program má 2 základní větve: První je patologická anatomie a soudní lékařství, druhou klinická mikrobiologie a klinická imunologie. Základními směry výzkumu jsou:

  Patogeneze, diagnostika a léčba imunodeficitních chorob.

  Patogeneze, diagnostika a léčba chorob z imunitní přecitlivělosti.

  Mikrobiální biofilmy v medicíně, diagnostika, klinický význam a možnosti terapie.

  Nové možnosti antimikrobiální terapie, využití bakteriofágů, rostlinných extraktů a dalších látek s antimikrobiálním účinkem.

  Nové možnosti diagnostiky mikrobiálních agens, zejména využití metod kapilární elektroforézy a Ramanovské spektrometrie.

  Studium onkogeneze vybraných nádorových onemocnění s využitím spektra metod molekulární patologie.

  Prognostické a prediktivní markery nádorových onemocnění a možností jejich využití v managementu onkologických pacientů.

  Forenzní alkohologie.

  Střelná poranění.

  Výhodou programu je propojení více medicínsko-diagnostických oborů, což umožňuje integrálně využívat spolupráci zapojených pracovišť jak ve smyslu metodologickém a mentorském, ale i vytvářením společných projektů až na úrovni grantových aplikací. Všechny obory mají těsnou návaznost na klinické obory, což umožňuje získávání zkušeností s medicínským uplatněním aplikovaného výzkumu. Studentům je umožněno účastnit se oborných školení ve zvoleném oboru, jejich výsledky jsou prezentovány formou aktivních sdělení na mezinárodních konferencích.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • jednoznačně formulovat výzkumný problém a navrhnout způsoby jeho řešení,
  • plánovat průběh vědecko-výzkumné práce, aby bylo možné získat relevantní výsledky v odpovídajícím časovém horizontu za použití dostupných finančních a lidských zdrojů,
  • provádět základní statistickou analýzu v rozsahu nutném pro jeho stávající i předpokládanou budoucí výzkumnou práci,
  • prezentovat své výsledky ve formě přednášek, posterů i článků, a to jak na úrovni národní, tak i mezinárodní,
  • obhájit cíle a výstupy své výzkumné činnosti při současné respektování platných etických pravidel,
  • vyhledat potřebné a relevantní zdroje a sledovat trendy rozvoje vědění ve zvoleném oboru,
  • pracovat jako součást výzkumného týmu.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi doktorského studia programu Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie se uplatní zejména ve výzkumných, ale i diagnostických laboratořích zaměřených na obory jež jsou náplní studijního programu. Významná je možnost uplatnění v akademické sféře, stejně jako v oblasti komerčních subjetků medicínsko-laboratorního zaměření.

 • Praxe

  Výzkumná praxe probíhá především v laboratořích školicích pracovišť LF MU. Důraz je ale kladen i na možnost získávaní zkušeností v cizích laboratořích, a to jak v rámci ČR, tak v zahraničí. Kromě praxe laboratorní je podstatná i praxe v oblasti klinické interpretace získaných nálezů a v komunikaci s lékaři a dalšími zdravotníky využívajícímu získané výsledky v jejich vědecké ale i klinické činnosti.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Standardy dizertačních prací na LF MU jsou upraveny směrnicí děkana č. 5/2021

  "Pokyny k formálním náležitostem disertačních prací vypracovaných na Lékařské fakultě MU"

  https://www.med.muni.cz/do/med/uredni_deska/pravni_normy/smernice_dekana/2021/VYPRACOVANYCH_NA_LEKARSKE_FAKULTE_MU

Základní údaje

Zkratka
D-MIKRO
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

20
počet aktivních studentů
7
počet závěrečných prací

Lékařská fakulta
Program zajišťuje