Ačkoli jsou neviditelní, nemůžeme bez nich žít.

Cíle studijního programu

Cílem programu je připravit špičkové odborníky v důležitých lékařských diagnostických oborech – patologii, soudním lékařství, klinické imunologii a klinické mikrobiologii. Absolventi budou připraveni především pro klinicky orientovaný laboratorní výzkum s uplatnění v diagnostických i výzkumných laboratořích, stejně jako v základním výzkumu, nebo ve výzkumu prakticky orientovaném v rámci komerční sféry zabývající se laboratorní diagnostikou. Program má 2 základní větve: První je patologická anatomie a soudní lékařství, druhou klinická mikrobiologie a klinická imunologie. Základními směry výzkumu jsou:

Patogeneze, diagnostika a léčba imunodeficitních chorob.

Patogeneze, diagnostika a léčba chorob z imunitní přecitlivělosti.

Mikrobiální biofilmy v medicíně, diagnostika, klinický význam a možnosti terapie.

Nové možnosti antimikrobiální terapie, využití bakteriofágů, rostlinných extraktů a dalších látek s antimikrobiálním účinkem.

Nové možnosti diagnostiky mikrobiálních agens, zejména využití metod kapilární elektroforézy a Ramanovské spektrometrie.

Studium onkogeneze vybraných nádorových onemocnění s využitím spektra metod molekulární patologie.

Prognostické a prediktivní markery nádorových onemocnění a možností jejich využití v managementu onkologických pacientů.

Forenzní alkohologie.

Střelná poranění.

Výhodou programu je propojení více medicínsko-diagnostických oborů, což umožňuje integrálně využívat spolupráci zapojených pracovišť jak ve smyslu metodologickém a mentorském, ale i vytvářením společných projektů až na úrovni grantových aplikací. Všechny obory mají těsnou návaznost na klinické obory, což umožňuje získávání zkušeností s medicínským uplatněním aplikovaného výzkumu. Studentům je umožněno účastnit se oborných školení ve zvoleném oboru, jejich výsledky jsou prezentovány formou aktivních sdělení na mezinárodních konferencích.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Přijímací zkouška proběhne v červnu 2024.
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Odborná přijímací zkouška se koná formou rozpravy k tématu disertační práce, které si uchazeč vybral. Zkušební komise při ní posuzuje odborný zájem, motivaci, znalost oboru a celkovou připravenost uchazeče k doktorskému studiu.

  Při hodnocení uchazeče bere zkušební komise v úvahu také materiály dodané jako přílohy přihlášky, odborný životopis, doplňující informace a zejména vyjádření navrženého školitele.

  Součástí přijímacích pohovorů je také ověření úrovně angličtiny uchazeče (posuzuje přijímací komise dle standardů oborů doktorského studia).

Studium

 • Cíle

  Cílem programu je připravit špičkové odborníky v důležitých lékařských diagnostických oborech – patologii, soudním lékařství, klinické imunologii a klinické mikrobiologii. Absolventi budou připraveni především pro klinicky orientovaný laboratorní výzkum s uplatnění v diagnostických i výzkumných laboratořích, stejně jako v základním výzkumu, nebo ve výzkumu prakticky orientovaném v rámci komerční sféry zabývající se laboratorní diagnostikou. Program má 2 základní větve: První je patologická anatomie a soudní lékařství, druhou klinická mikrobiologie a klinická imunologie. Základními směry výzkumu jsou:

  Patogeneze, diagnostika a léčba imunodeficitních chorob.

  Patogeneze, diagnostika a léčba chorob z imunitní přecitlivělosti.

  Mikrobiální biofilmy v medicíně, diagnostika, klinický význam a možnosti terapie.

  Nové možnosti antimikrobiální terapie, využití bakteriofágů, rostlinných extraktů a dalších látek s antimikrobiálním účinkem.

  Nové možnosti diagnostiky mikrobiálních agens, zejména využití metod kapilární elektroforézy a Ramanovské spektrometrie.

  Studium onkogeneze vybraných nádorových onemocnění s využitím spektra metod molekulární patologie.

  Prognostické a prediktivní markery nádorových onemocnění a možností jejich využití v managementu onkologických pacientů.

  Forenzní alkohologie.

  Střelná poranění.

  Výhodou programu je propojení více medicínsko-diagnostických oborů, což umožňuje integrálně využívat spolupráci zapojených pracovišť jak ve smyslu metodologickém a mentorském, ale i vytvářením společných projektů až na úrovni grantových aplikací. Všechny obory mají těsnou návaznost na klinické obory, což umožňuje získávání zkušeností s medicínským uplatněním aplikovaného výzkumu. Studentům je umožněno účastnit se oborných školení ve zvoleném oboru, jejich výsledky jsou prezentovány formou aktivních sdělení na mezinárodních konferencích.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • jednoznačně formulovat výzkumný problém a navrhnout způsoby jeho řešení,
  • plánovat průběh vědecko-výzkumné práce, aby bylo možné získat relevantní výsledky v odpovídajícím časovém horizontu za použití dostupných finančních a lidských zdrojů,
  • provádět základní statistickou analýzu v rozsahu nutném pro jeho stávající i předpokládanou budoucí výzkumnou práci,
  • prezentovat své výsledky ve formě přednášek, posterů i článků, a to jak na úrovni národní, tak i mezinárodní,
  • obhájit cíle a výstupy své výzkumné činnosti při současné respektování platných etických pravidel,
  • vyhledat potřebné a relevantní zdroje a sledovat trendy rozvoje vědění ve zvoleném oboru,
  • pracovat jako součást výzkumného týmu.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi doktorského studia programu Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie se uplatní zejména ve výzkumných, ale i diagnostických laboratořích zaměřených na obory jež jsou náplní studijního programu. Významná je možnost uplatnění v akademické sféře, stejně jako v oblasti komerčních subjetků medicínsko-laboratorního zaměření.

 • Praxe

  Výzkumná praxe probíhá především v laboratořích školicích pracovišť LF MU. Důraz je ale kladen i na možnost získávaní zkušeností v cizích laboratořích, a to jak v rámci ČR, tak v zahraničí. Kromě praxe laboratorní je podstatná i praxe v oblasti klinické interpretace získaných nálezů a v komunikaci s lékaři a dalšími zdravotníky využívajícímu získané výsledky v jejich vědecké ale i klinické činnosti.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Standardy dizertačních prací na LF MU jsou upraveny směrnicí děkana č. 5/2021

  "Pokyny k formálním náležitostem disertačních prací vypracovaných na Lékařské fakultě MU"

  https://www.med.muni.cz/do/med/uredni_deska/pravni_normy/smernice_dekana/2021/VYPRACOVANYCH_NA_LEKARSKE_FAKULTE_MU

Základní údaje

Zkratka
D-MIKRO
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

23
počet aktivních studentů
6
počet závěrečných prací

Lékařská fakulta
Program zajišťuje