Nechť výživa je ti lékem

Představení studijního programu

Chcete být skutečným odborníkem na výživu a ne jen pouhým výživovým „guru“ s třídenním kurzem? Výživovým poradcem může být bez ohledu na vzdělání každý. Pokud se ale stanete nutričním terapeutem, bude z vás plnohodnotný zdravotnický pracovník.

V průběhu studia si projdete teoretickým základem společným pro všechny zdravotníky. Ten zahrnuje například anatomii, fyziologii a patologickou fyziologii nebo farmakologii. Dále získáte vědomosti o potravinách, jejich výrobě, mikrobiologii a technologii přípravy pokrmů. Stěžejními předměty však budou ty týkající se výživy člověka, a to jak výživy v prevenci různých onemocnění, tak výživy léčebné či klinické.

Studium ale není jen o sezení na židli. Část studia strávíte v biochemických a mikrobiologických laboratořích a také na klinikách či v ambulancích. Součástí studijního programu Nutriční terapie je také výuka výživy na brněnských základních školách v rámci oborové didaktiky. Pokud budete toužit po seberealizaci, je tu pro vás také Studentská asociace nutričních terapeutů (SANT). Ta se kromě podpory studentů zaměřuje také na pořádání osvětových akcí pro veřejnost, kterých se můžete aktivně zúčastnit.

Jako nutriční terapeuti budete rozumět výživě člověka ze všech úhlů pohledu. Budete se orientovat v potravinách a technologii jejich výroby. Budete znát fyziologii a biochemii v pozadí výživy a budete přesně vědět, jakou úpravu stravy vyžadují jednotlivá onemocnění. Kromě toho se ale budete orientovat také v mikrobiologii potravin, potravinářské chemii, nutriční toxikologii a dalších příbuzných oborech.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Chcete se stát zdravotníkem a pracovat s pacienty v nemocnici či klienty v soukromé ambulanci? 

 • Jsou pro vás výživa a potraviny nejen prostředkem k přežití, ale zároveň i koníčkem a vášní? 

 • Jste připraveni na to, že i studium nelékařských oborů na lékařské fakultě vyžaduje patřičné úsilí?

Pokud jste na výše uvedené otázky odpověděli kladně, neváhejte a podejte si přihlášku do studijního programu Nutriční terapie.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2023/2024
Termín podání do půlnoci 28. 2. 2023

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Zkoušky se konají formou písemných testů 22. 6. 2023. Jsou testovány znalosti z biologie a chemie. Testy se skládají ze 40 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná, každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. Délka trvání každého testu je 50 minut. Maximální počet bodů 80. Rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám na středních školách.
 • Doporučená literatura ke zkouškám v tomto studijním programu
  Učebnice chemie a biologie pro gymnázia, přehledy středoškolské látky uvedených předmětů např. Přehled biologie (Rosypal, S. a kol., Scientia, Praha 1994 a dále), Přehled středoškolské chemie (Vacík a kol. 1990, 1998 a dále. Přehled doporučené literatury a tématické okruhy k přijímacím zkouškám je uveden na https://www.med.muni.cz/uchazeci/bakalarske-studium: Materiály k přijímací zkoušce Tématické okruhy požadavků https://www.med.muni.cz/do/med/web_lf_mu/uchazeci/spolecne_dokumenty_bc_mgr_nmgr/materialy_k_prijimaci_zkousce/Tematicke_okruhy_pozadavku_k_prijimacim_zkouskam_na_magisterske_a_bakalarske_programy_LF_MU.pdf Doporučená literatura https://www.med.muni.cz/do/med/web_lf_mu/uchazeci/spolecne_dokumenty_bc_mgr_nmgr/materialy_k_prijimaci_zkousce/Doporucena_literatura_k_prijimacim_zkouskam_-_Bc._a_Mgr._programy.pdf Modelové otázky https://www.lekarskeknihy.cz/produkt/109251-modelove-testove-otazky-k-prijimacim-zkouskam-na-lf-mu/
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Na základě bodového ohodnocení výsledku písemných přijímacích testů jsou uchazeči seřazeni do pořadníku. Pro přijetí je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne stanovený počet přijatých. Předběžně uváděný počet přijatých je pouze orientační, konečný počet závisí na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných při přijímací zkoušce. Zápis do studia je podmíněn úspěšným vykonáním maturitní zkoušky v souladu §§ 77 a násl. zákona č. 561/2004 Sb. (tj. státní maturita). Maturitní zkouška musí být složena do termínu zápisu, tj. do 11. 7. 2023. Po obdržení návrhu na přijetí je nutno vložit autorizovanou konverzi maturitního vysvědčení (ČR a SR) do e-přihlášky. Absolventi zahraničních středních škol vkládají nostrifikaci, tedy doložku o uznání zahraničního vzdělání v České republice.
 • Informace o odložené volbě
  Na LF MU není možná.

Studium

 • Cíle

  V souladu se zákonem 96/2004 Sb., vyhláškou č. 55/2011 Sb., vyhláškou č. 39/2005 Sb. a zákonem č. 372/2011 jsou cíle studia programu Nutriční terapie zaměřeny na přípravu pracovníků odborně způsobilých k výkonu povolání Nutričního terapeuta.

  Komplexním cílem studijního oboru je vzdělání a výchova odborníků, kteří: budou působit v oblasti preventivní péče (primární, sekundární, terciární) se zaměřením na správnou výživu a klinickou výživu (nutriční ambulance, poradny);

  budou připravovat a realizovat výchovně vzdělávací programy či jiné formy osvěty k otázkám správné výživy, potravin, pohybu a stravování, a to nejen se zaměřením na děti a mládež, ale také na dospělou populaci, osoby ve vyšším věku;

  budou vykonávat odbornou, komplexní nutriční péči opřenou o standardy zdravotnického či sociálního zařízení, ve kterém bude prováděn proces nutriční péče – nutriční anamnéza, nutriční diagnóza, nutriční intervence a nutriční monitoring

  (hodnocení stavu výživy ve všech dostupných úrovních, jídelní plány, nutriční propočty stravy, individuální a rozepsané diety, kvalita a množství podávané stravy);

  budou vykonávat diagnostické postupy (antropometrie, laboratorní hodnoty, kalorimetrie, bioimpendance a jiné specifické postupy ve spolupráci s lékaři);

  budou provádět ve spolupráci s lékaři indikaci a rozpis enterální nutriční podpory a enterální výživy; budou schopni edukovat pacienty a osoby, které o ně pečují;

  budou uplatňovat znalosti o interakci výživy a léčiv při výkonu nutriční péče;

  budou schopni pracovat na výzkumných úkolech, odborně je zpracovávat, hodnotit a interpretovat dosažné výsledky;

  budou schopni mezioborové a týmové spolupráce;budou zachovávat zdravotnickou etiku;budou se schopni nadále vzdělávat.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Zpracovat a vyhodnotit nutriční anamnézu (v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb.)
  • Provádět vyšetření nutná ke zjištění stavu výživy
  • Rozhodovat o plánu nutriční péče a jeho realizaci
  • Znát principy teoretických konceptů a základních metod nutričních intervencí a rozumět jejich využití v praxi při výkonu samostatné odborné činnosti
  • Sledovat a hodnotit výsledky nutriční intervence
  • Kontrolovat a organizovat přípravu stravy v souladu s poznatky správné a léčebné výživy
  • Zdůvodnit výběr a aplikace preventivních strategií a metod vzhledem ke zdravotnímu stavu klienta nebo populace v kontextu nalezených důkazů a s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám a tím tak aktivně podporovat zdraví a prevenci onemocnění
  • Provádět poradenství a edukaci jedinců, rodin a skupin v oblasti správné a léčebné výživy
  • S využitím odborných znalostí a dovedností jako člen multidisciplinárního týmu být schopen řešit praktické problémy svého profesního oboru
  • Bez odborného dohledu vykonávat další činnosti specifikované v § 14 vyhlášky č. 55/2011 Sb.
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi své znalosti můžete využít:

  • V nemocnicích na odděleních léčebné výživy

  • V ambulantní péči, kde můžete vhodnými nutričními intervencemi výrazně pomoci například onkologicky nemocným, obézním, diabetikům nebo pacientům po těžkých zákrocích

  • Pro otevření vlastní poradny nebo ambulance pro veřejnost

  • Při přípravě dietní stravy ve školních jídelnách

  • Ve Státním zdravotním ústavu, krajských hygienických stanicích nebo na Ministerstvu zdravotnictví

  • Při tvorbě projektů pro základní školy či osvětových kampaní pro veřejnost

  • Ve výzkumu týkajícím se výživy člověka na různých pracovištích v České republice

  • V potravinářských podnicích, které s pomocí nutričních terapeutů mohou například vyvíjet nové výrobky

 • Regulovaná povolání
  • Nutriční terapeut
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Během studia budete v nemocnici jako doma. Hned po prvním roce studia vás čeká týden v nemocničním stravovacím provozu. Na vlastní kůži si vyzkoušíte, co je pro stravovací provoz reálné a co po něm jako budoucí nutriční terapeuti můžete chtít. Strávíte také týden v jídelně některého ze školských zařízení.

  Od druhého ročníku už začnete chodit na praxe v průběhu semestru. Čekají vás zážitky jak z ambulancí, jako např. z obezitologických, diabetologických či gastroenterologických, tak z klinické péče přímo u lůžka pacienta. Vyzkoušíte si odběr nutriční anamnézy, zhodnocení výživového stavu pacienta, ale také už budete zkoušet navrhovat úpravu stravy či doplnění o umělou výživu.

  Poznáte proces nutriční péče v několika zdravotnických zařízeních. V létě po druhém ročníku zahrnuje studijní plán 4 týdny souvislé praxe ve zdravotnických a lázeňských zařízeních, nebo soukromých ambulancích nutričních terapeutů dle vašeho výběru. Naši studenti tak praxi absolvovali například v IKEM, Thomayerově nemocnici nebo Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku. V těchto a dalších institucích se během této doby stanete platnou součástí zdravotnického týmu a své dosud nabyté znalosti tak naplno využijete v praxi.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Bakalářská práce je písemnou součástí státní závěrečné zkoušky. Doporučený rozsah je minimálně 50 normostran. Student v ní prokazuje své schopnosti řešit a zpracovat pod vedením svého školitele určité odborné téma. Práce má charakter vědeckého sdělení a musí proto zachovat určitou strukturu přizpůsobenou řešenému problému. Bakalářská práce slouží jako doklad a podklad ke státní závěrečné zkoušce a bude hodnocena oponenty.

  Cílem kvalifikační práce je, aby student prokázal své schopnosti:

  - řešit a zpracovat určité odborné téma;

  - aplikovat teoretické vědomosti získané studiem při řešení konkrétních problémů praxe nutričního terapeuta;

  - využívat poznatky z různých studijních předmětů a hodnotit vzájemné souvislosti;

  - orientovat se v odborné literatuře a pracovat s ní;

  - samostatně řešit teoretické a praktické odborné problémy.

 • Návaznost na další studijní programy

  Na bakalářské studium v programu Nutriční terapie navazuje magisterské studium v oboru Nutriční specialista. Po jeho absolvování získáte specializovanou způsobilost jak ve výživě dětí, tak i dospělých.

Základní údaje

Zkratka
B-NUT
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

30
odhadovaný počet přijatých
60
počet aktivních studentů
50
počet závěrečných prací

Lékařská fakulta
Program zajišťuje