Oko - do duše okno.

Představení studijního programu

Optika a optometrie je velice dynamický, perspektivní a zajímavý bakalářský studijní program. Ve své náplni kombinuje manuální i duševní činnost. Tradice a kvalita výuky na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity zajišťuje vysoký kredit a velmi dobrou pozici absolventů na trhu práce. 

Absolvováním studia získáte teoretické i praktické znalosti jak pro výkon živnosti oboru oční optika, tak i pro práci v nelékařském zdravotnickém povolání v oboru optometrie.

Studium se skládá z biologického a fyzikálního základu se všeobecným optickým zaměřením jako základní průprava pro studium optiky a optometrie. Hlavní náplní programu jsou lékařské, biologické a optometrické předměty, konkrétně zaměřené na znalosti z anatomie, fyziologie, farmakologie a oftalmologie. Dále jsou součástí studijního programu základy ekonomiky a právních předpisů

V průběhu studia se také seznámíte s použitím sofistikovaných přístrojů. Naučíte se výrobu optických pomůcek, získáte praktické dovednosti v očních optikách, budete provádět metrické úkony v optometrických zařízeních i aplikačních střediscích kontaktních čoček. Dále budete také pracovat s pacienty v ambulantních i lůžkových zařízeních očních klinik fakultních nemocnic

Nabízenou možností je také studium v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ nebo podílení se na studentských projektech a účast na studentských konferencích.

 Jako absolventi budete schopni:

 • vyšetřovat zrakové funkce, provádět metrická měření a stanovovat refrakční vady oka jako je krátkozrakost, dalekozrakost nebo astigmatizmus.

 • aplikovat kontaktní čočky včetně poučení a doporučení systémů péče

 • provádět péči o klienta bez odborného dohledu a s odborným dohledem u dětí do 15 let

 • pracovat s oftalmologickými přístroji 

 • doporučit odpovídající korekční pomůcky

 • zajistit poradenskou činnost o oblasti refrakčních vad

 • podle povahy očního onemocnění doporučit následnou návštěvu očního lékaře.

Je studium programu pro vás?

Pokud si nejste jisti, odpovězte si na tyto otázky:

 • Baví vás biologie člověka a fyzika, pracujete rádi s lidmi?

 • Máte rádi přesnost a precizní práci?

 • Chcete pracovat ve zdravotnictví, ale zároveň pomáhat i zdravým lidem?

 • Máte estetické cítění?

 • Chcete umět poradit s výběrem optických korekčních pomůcek, jako jsou například brýle?

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studijního programu je osvojení teoretických vědomostí a praktických dovedností pro výkon výše uvedeného povolání.

  Studijní program Optika a optometrie, resp. Optometrie si klade za cíl vzdělávat nelékařské zdravotnické pracovníky v souladu se zákonem o nelékařských zdravotnických povoláních (zákon č. 96/2004 Sb.). Absolventi tohoto bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském programu Optometrie.

  V průběhu studia je kladen akcent na propojení s příbuznými obory péče o zrak, zejména oftalmologií.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • provádět metrická měření oka, stanovit refrakci
  • doporučit adekvátní typ optické korekční pomůcky, tyto zhotovovat a opravovat
  • aplikovat kontaktní čočky, edukovat pacienta
  • podílet se na úseku prevence závažných očních onemocněních
  • používat optické, optometrické a oftalmologické přístroje a pomůcky
 • Uplatnění absolventa

  Studium vás připraví na práci očního optika a optometristy. Jako absolventi bakalářského studijního programu najdete uplatnění jako zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb nebo jako poskytovatelé zdravotních služeb na pozici optometristy. Budete moci pracovat v týmu, nebo i samostatně.

 • Regulovaná povolání
  • Optometrista
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praktická výuka probíhá během celého studia na očních klinikách, očních ambulancích, optometrických pracovištích a v očních optikách. Součástí jsou i exkurze do výroben brýlových či kontaktních čoček.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Bakalářská práce tvoří nedílnou součást studia programu Optika a optometrie. Její předložení v termínu a fundovaná obhajoba je jednou z podmínek pro úspěšné absolvování studia. Rozsah čistého textu práce bez úvodních stran s popisu vyobrazení a příloh je minimálně 30 stran. Jedna strana je tvořena 30ti řádky po 60ti znacích, tedy minimum bez formální části práce 54 000 znaků. Bakalářská práce nemá charakter samostatného empirického výzkumu (případnou výjimku musí schválit vedoucí KOO). Student by měl předvést schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent bakalářského prezenčního studijního programu Optika a optometrie může pokračovat ve studiu zejména v navazujícím magisterském programu Optometrie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

 • Další informace
  webová prezentace LF MU:

  http://www.med.muni.cz/

  přijímací řízení na LF MU:

  http://www.med.muni.cz/index.php?id=28

  studijní programy na LF MU:

  http://www.med.muni.cz/index.php?id=28

  informační systém LF MU:

  http://is.muni.cz/

  dokumenty:

  https://is.muni.cz/auth/do/med/zpravyprac/Optometrie/

Základní údaje

Zkratka
B-OPOP
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

54
počet aktivních studentů
65
počet závěrečných prací

Lékařská fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s