„Slepý je ten, kdo nechce vidět.“

Cílem studia navazujícího magisterského studijního programu Optometrie je prohloubení teoretických vědomostí a praktických dovedností v optometrii a příbuzných oborech s cílem posílit schopnost pracovat v interprofesním týmu a využívat aktuální moderní techniku i osvojení základů vědecké práce v oboru. Cílem je též posílení vybraných edukačních, respektive pedagogických dovedností.

Absolvent se v rámci kompetencí definovaných profilem absolventa uplatňuje na kvalifikovaných pozicích specializovaných státních i soukromých pracovišť zaměřených na problematiku zraku, případně se podílí na vědeckém výzkumu a odborných studiích. Je tak schopen rozvíjet obor optometrie v plném rozsahu.

Pro dosažení tohoto cíle je dle volby školy a konkrétního profilu absolventa náplň studia zaměřena na teoretické i klinické znalosti vybraných biomedicínských nebo souvisejících technických a společensko-vědních oborů. Dále studium obsahuje teoretické i praktické odborné předměty zaměřené na vybrané oblasti optometrie či souvisejících oborů cílených na aktuální tématiku. Magistr optometrie zná principy složitých optických a oftalmologických přístrojů, dovede uplatnit předpisy požadavků na zrakové funkce, aplikuje v praxi strukturu péče o zrakově postižené a její organizace.

Studijní plány

Optometrie
prezenční, jednooborový

Studium

 • Cíle

  Cílem studia navazujícího magisterského studijního programu Optometrie je prohloubení teoretických vědomostí a praktických dovedností v optometrii a příbuzných oborech s cílem posílit schopnost pracovat v interprofesním týmu a využívat aktuální moderní techniku i osvojení základů vědecké práce v oboru. Cílem je též posílení vybraných edukačních, respektive pedagogických dovedností.

  Absolvent se v rámci kompetencí definovaných profilem absolventa uplatňuje na kvalifikovaných pozicích specializovaných státních i soukromých pracovišť zaměřených na problematiku zraku, případně se podílí na vědeckém výzkumu a odborných studiích. Je tak schopen rozvíjet obor optometrie v plném rozsahu.

  Pro dosažení tohoto cíle je dle volby školy a konkrétního profilu absolventa náplň studia zaměřena na teoretické i klinické znalosti vybraných biomedicínských nebo souvisejících technických a společensko-vědních oborů. Dále studium obsahuje teoretické i praktické odborné předměty zaměřené na vybrané oblasti optometrie či souvisejících oborů cílených na aktuální tématiku. Magistr optometrie zná principy složitých optických a oftalmologických přístrojů, dovede uplatnit předpisy požadavků na zrakové funkce, aplikuje v praxi strukturu péče o zrakově postižené a její organizace.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • stanovit refrakci oka včetně binokulárního vyvážení
  • doporučit adekvátní typ optické korekční pomůcky, včetně slabozrakých klientů
  • aplikovat speciální kontaktní čočky, edukovat pacienta
  • podílet se na úseku prevence závažných očních onemocněních
  • provádět metrická měření oka, pracovat s optometrickými a oftalmologickými přístroji, nález konzultovat s oftalmologem
  • plnohodnotně pracovat v interpersonálním týmu klinické, dětské, sportovní optometrie
  • vykonávat odbornou pedagogickou činnost, výzkum
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi navazujícího magisterského studijního programu optometrie se uplatní jako zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb nebo jako poskytovatelé zdravotních služeb v oblasti péče o zrak, zejména ve specializovaných pracovištích či klinikách. Kromě klinické praxe nachází absolvent též uplatnění ve vědecky a výzkumně zaměřené práci v oboru či v činnosti pedagogické. Tyto činnosti jsou zpravidla soustředěny na vysokoškolská pracoviště či příbuzného zaměření.

  Konkrétně může absolvent pracovat samostatně jako odborník v oboru oční optika a optometrie v optometrických ambulancích, v očních optikách, na očních odděleních, v rehabilitačních centrech a dalších zařízeních především v oblasti optických korekčních pomůcek, při jejich výběru a doporučení, ve výuce odborných předmětů na středních i vysokých školách. Je vítaným odborníkem při uplatnění zejména ve specializovaných centrech. Absolvent zná zákonná ustanovení, týkajících se všech forem zrakového postižení. Orientuje se i v související problematice, např. oko-doprava, oko-sport a další, jako je problematika zrakově postižených a nevidomých.

 • Regulovaná povolání
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V rámci celkové hodinové dotace kontaktní výuky programu student absolvuje minimálně 10 procent seminářů a 25 procent odborné praxe.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Diplomová práce tvoří nedílnou součást studia navazujícího magisterského programu Optometrie. Její předložení v termínu a fundovaná obhajoba je jednou z podmínek pro úspěšné absolvování studia. Minimální rozsah čistého textu diplomové práce činí 60 stran bez vyobrazení, tabulek, grafů a úvodních stran, tedy minimum vlastní práce bez formálních stránek je tvořeno nejméně 108 000 znaky. Teoretická část tvoří 1/2 – 3/4 z celkového objemu práce, pokud téma navazuje na bakalářské, nemělo by být použito více jak 20 procent informací bakalářské práce.

  Členění diplomové práce by mělo obsahovat :

  1. úvod

  2. teoretická část – jednotlivé kapitoly a podkapitoly

  3. výzkumná část

  3.1. Úvod do výzkumné části

  3.1.1. cíl výzkumu

  3.1.2. pracovní hypotéza

  3.2. metodika výzkumu

  3.2.1. vyšetřované osoby

  3.2.2. použité přístroje a pomůcky

  3.3. výsledky

  3.4. souhrn, diskuze výsledků, rozbor, porovnání s jinými studiemi, případně kazuistiky

  4. závěr práce

  5. přílohy

  6. seznam použité literatury

  Ostatní formální náležitosti jsou shodné se zpracováním bakalářské práce, rovněž citace bibliografických zdrojů, rozsah anotace. K vyhodnocení a zpracování matematicko-statistických údajů může být využito spolupráce s odborníky v matematické statistice.

  Student by měl předvést schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku. Významným výstupem je diskuze hypotéz výzkumné části.

 • Návaznost na další studijní programy

  Student magisterského studia může, po splnění podmínek pro přijetí, pokračovat v doktorském studijním programu příbuzného oboru.

 • Další informace
  webová prezentace LF MU:

  http://www.med.muni.cz/

  přijímací řízení na LF MU:

  http://www.med.muni.cz/index.php?id=28

  studijní programy na LF MU:

  http://www.med.muni.cz/index.php?id=28

  informační systém LF MU:

  http://is.muni.cz/

  dokumenty:

  https://is.muni.cz/auth/do/med/zpravyprac/Optometrie/

Základní údaje

Název
Optometrie
Zkratka
N-OPTO
Kód
N0914P360002
Typ
magisterský navazující
Forma
prezenční
St. doba studia (v letech)
2
Titul
Mgr.
Profil
profesní
Vyučovací jazyk
čeština
Akreditace do
15. 10. 2024

Lékařská fakulta
Program zajišťuje