Slepý je ten, kdo nechce vidět.

Představení studijního programu

Při studiu magisterského navazujícího programu Optometrie si prohloubíte teoretické vědomosti a praktické dovednosti, které jste získali při předchozím studiu bakalářského studijního programu Optika a optometrie. Ty jsou zároveň nezbytné pro výkon příslušného zdravotnického povolání. Také si osvojíte základy vědecké práce a seznámíte se se základy pedagogiky, psychologie a didaktiky.

Znalosti absolventa navazujícího magisterského studijního oboru Optometrie jsou komplexní po teoretické i praktické stránce tak, aby byl v praxi při výkonu práce optometristy schopen podle diagnózy a doporučení lékaře samostatně uplatnit vhodné vyšetřovací postupy a vybrat vhodné korekční pomůcky jak na optometrických pracovištích, tak i v provozovnách oční optiky, na privátních i státních očních klinikách nebo v refrakčních centrech.

Při studiu navazujícího magisterského programu si prohloubíte klinické vědomosti z oblastí interny, chirurgie, ortopedie, traumatologie, gynekologie a porodnictví, pediatrie, psychiatrie a onkologie, které vám umožní studovat v odborných disciplínách a zvládnout speciální metody očního lékařství a optometrie.

Také si rozšíříte znalosti protetické péče u nemocných po ztrátě oka či po exenteraci očnice. Předměty zaměřené na ošetřovatelství a veřejné zdravotnictví vám doplní potřebné znalosti pro specializovaný kontakt s nemocným v rámci systému zdravotní péče.

Během studia se zdokonalíte v metodách vědecko-výzkumné a pedagogické práce tak, abyste mohli dále pokračovat ve vědecko-výzkumné kariéře.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Jste absolventem bakalářského studia optometrie?

 • Baví vás biologie člověka a fyzika, pracujete rádi s lidmi?

 • Máte rádi přesnost a precizní práci?  

 • Chcete pracovat ve zdravotnictví, ale zároveň pomáhat i zdravým lidem?

 • Máte estetické cítění?

 • Máte zájem věnovat se vědeckovýzkumné práci, prohlubovat své znalosti v oboru a podílet se na jeho dalším rozvoji?

 • Chcete umět poradit s výběrem optických korekčních pomůcek, jako jsou například brýle nebo kontaktní čočky?

Pokud jste nejméně na jednu otázku odpověděli kladně, je studium v tomto studijním programu pro vás.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia navazujícího magisterského studijního programu Optometrie je prohloubení teoretických vědomostí a praktických dovedností v optometrii a příbuzných oborech s cílem posílit schopnost pracovat v interprofesním týmu a využívat aktuální moderní techniku i osvojení základů vědecké práce v oboru. Cílem je též posílení vybraných edukačních, respektive pedagogických dovedností.

  Absolvent se v rámci kompetencí definovaných profilem absolventa uplatňuje na kvalifikovaných pozicích specializovaných státních i soukromých pracovišť zaměřených na problematiku zraku, případně se podílí na vědeckém výzkumu a odborných studiích. Je tak schopen rozvíjet obor optometrie v plném rozsahu.

  Pro dosažení tohoto cíle je dle volby školy a konkrétního profilu absolventa náplň studia zaměřena na teoretické i klinické znalosti vybraných biomedicínských nebo souvisejících technických a společensko-vědních oborů. Dále studium obsahuje teoretické i praktické odborné předměty zaměřené na vybrané oblasti optometrie či souvisejících oborů cílených na aktuální tématiku. Magistr optometrie zná principy složitých optických a oftalmologických přístrojů, dovede uplatnit předpisy požadavků na zrakové funkce, aplikuje v praxi strukturu péče o zrakově postižené a její organizace.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • stanovit refrakci oka včetně binokulárního vyvážení
  • doporučit adekvátní typ optické korekční pomůcky, včetně slabozrakých klientů
  • aplikovat speciální kontaktní čočky, edukovat pacienta
  • podílet se na úseku prevence závažných očních onemocněních
  • provádět metrická měření oka, pracovat s optometrickými a oftalmologickými přístroji, nález konzultovat s oftalmologem
  • plnohodnotně pracovat v interpersonálním týmu klinické, dětské, sportovní optometrie
  • věnovat se odborné pedagogické a edukační činnosti a výzkumu
 • Uplatnění absolventa

  Znalosti, které studiem získáte, jsou komplexní po teoretické i praktické stránce. Díky tomu budete v praxi při výkonu práce optometristy schopni podle diagnózy a doporučení lékaře samostatně uplatnit vhodné vyšetřovací postupy a vybrat vhodné korekční pomůcky. A to například na optometrických pracovištích, v provozovnách oční optiky, na privátních i státních očních klinikách nebo v refrakčních centrech.

  Uplatnění tedy najdete zejména u poskytovatelů zdravotních služeb na pozici optometristy, ve specializované ambulanci či oční optice, případně jako konzultanti firem dodávající optické a oftalmologické přístroje.

  Můžete se rovněž podílet na výuce odborných předmětů na středních, vyšších a vysokých školách zdravotnického zaměření. Po absolvování studia budete moci pracovat v týmu i samostatně.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V rámci studia vás čeká klinická a pedagogická praxe. 

  Klinická část probíhá na oční ambulanci Fakultní nemocnice u sv. Anny, v optických laboratořích a aplikačních střediscích kontaktních čoček, v privátních očních optikách a ve specializovaných ambulancích. Pro osvojení obsluhy složitých optických a oftalmologických přístrojů je součástí i praxe na Ústavu fyziky pevné fáze a na Katedře optiky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. 

  Pedagogická část probíhající na základních a středních školách má za cíl vás připravit na výuku odborných předmětů na odborných školách zdravotnického zaměření.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Diplomová práce tvoří nedílnou součást studia navazujícího magisterského programu Optometrie. Její předložení v termínu a fundovaná obhajoba je jednou z podmínek pro úspěšné absolvování studia. Minimální rozsah čistého textu diplomové práce činí 60 stran bez vyobrazení, tabulek, grafů a úvodních stran, tedy minimum vlastní práce bez formálních stránek je tvořeno nejméně 108 000 znaky. Teoretická část tvoří 1/2 – 3/4 z celkového objemu práce, pokud téma navazuje na bakalářské, nemělo by být použito více jak 20 procent informací bakalářské práce.

  Členění diplomové práce by mělo obsahovat :

  1. úvod

  2. teoretická část – jednotlivé kapitoly a podkapitoly

  3. výzkumná část

  3.1. Úvod do výzkumné části

  3.1.1. cíl výzkumu

  3.1.2. pracovní hypotéza

  3.2. metodika výzkumu

  3.2.1. vyšetřované osoby

  3.2.2. použité přístroje a pomůcky

  3.3. výsledky

  3.4. souhrn, diskuze výsledků, rozbor, porovnání s jinými studiemi, případně kazuistiky

  4. závěr práce

  5. přílohy

  6. seznam použité literatury

  Ostatní formální náležitosti jsou shodné se zpracováním bakalářské práce, rovněž citace bibliografických zdrojů, rozsah anotace. K vyhodnocení a zpracování matematicko-statistických údajů může být využito spolupráce s odborníky v matematické statistice.

  Student by měl předvést schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku. Významným výstupem je diskuze hypotéz výzkumné části.

 • Návaznost na další studijní programy

  Po absolvování magisterského studijního programu Optometrie můžete dále pokračovat v doktorských studijních programech, na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity (například studijní program Zobrazovací metody a lékařská fyzika, specializace Lékařská fyzika).

Základní údaje

Zkratka
N-OPTO
Typ
magisterský navazující
Profil
profesní
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

25
počet aktivních studentů
44
počet závěrečných prací