K tomu, aby člověk dobře viděl, nestačí mít otevřené jen oči.

Představení studijního programu

Chcete se stát ortoptistou? Ortoptika je perspektivní a zajímavý bakalářský studijní program, který se ve své náplni zaměřuje převážně na práci s dětmi, konkrétně na problémy se šilháním a tupozrakostí. Tradice a kvalita výuky na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity zajišťuje vysoký kredit a velmi dobrou pozici absolventů na trhu práce.

Budete se setkávat s dětmi i rodiči v různé fázi a s různým stupněm onemocnění zraku. Konkrétní uplatnění je tedy v ortoptické ambulanci, oční ambulanci, kde mimo jiné pracujete s optickými a oftalmologickými přístroji, zde také probíhá značná část praxí.

Katedra optometrie a ortoptiky LF MUNI je v současné době jediným pracovištěm v České republice, které zajišťuje vzdělávání ortoptistů, tedy osob, které zvládnou poskytnout vysoce specializovanou péči o děti s poruchou zraku. Pro správný výkon tohoto povolání se doporučují správné zrakové funkce.

Bakalářský studijní program Ortoptika vás připraví k výkonu povolání v ambulantních provozech oddělení nemocnic a poliklinik, samostatných ambulantních zdravotnických zařízeních státního i nestátního typu. Absolvování bakalářského studijního programu dává kvalifikaci k plnohodnotnému uplatnění v oblasti rehabilitace zrakových funkcí interprofesního zdravotnického týmu v rámci preventivní, diagnostické a rehabilitační péče v oboru ortoptiky.

Průběh studia

Studium probíhá jak formou přednášek a seminářů, tak i formou praktické výuky. Získáte dostatečné vědomosti v oblasti ortoptiky, pleoptiky, strabologie, optických korekčních pomůcek, oftalmologie, kontaktologie a dalších příbuzných oborů, včetně všeobecného zdravotnického vzdělání.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Jste rádi v kontaktu s dětmi a učíte je rádi novým věcem?

 • Máte rádi biologii, fyziku a další biomedicínské vědy?

 • Chcete být součástí týmu, který pečuje o zrakové funkce především dětského klienta?

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia bakalářského studijního programu Ortoptika je připravit absolventy pro povolání ortoptisty na ambulantních provozech oddělení nemocnic a poliklinik, samostatných ambulantních zdravotnických zařízeních státního i nestátního typu.

  Cílem studijního programu je osvojení teoretických vědomostí a praktických dovedností pro výkon příslušného povolání. Studijní program si klade za cíl vzdělávat nelékařské zdravotnické pracovníky v souladu se zákonem o nelékařských zdravotnických povoláních.

  Absolvování studijního programu dává (v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb.) kvalifikaci k plnohodnotnému uplatnění v oblasti segmentu rehabilitace zrakových funkcí interprofesního zdravotnického týmu v rámci preventivní, diagnostické a rehabilitační péče v oboru ortoptiky.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • provádět ortoptickou a pleoptickou léčbu na základě indikace očního lékaře, strabologa
  • pracovat v rámci preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační péče v programu ortoptika
  • podílet se na úseku prevence poruch vývoje binokulárního vidění
  • používat ortoptické, pleoptické a diploptické přístroje
  • edukovat dětského pacienta včetně jeho doprovodu
  • vykonávat činnosti podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 55/2011 Sb. a poskytuje specifickou ošetřovatelskou péči pacientům s oční poruchou
  • ve spolupráci s lékařem vykonávat činnosti při poskytování preventivní, léčebné, diagnostické a dispenzární péče s cílem dosažení co nejlepší zrakové ostrosti a navození jednoduchého binokulárního vidění u vrozených i získaných očních vad.
  • vykonávat bez odborného dohledu a bez indikace činnosti specifikované v § 11 vyhlášky č. 55/2011 Sb.
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi budete schopni:

  • provádět ortoptickou a pleoptickou léčbu na základě indikace nebo doporučení očního lékaře

  • pracovat v rámci preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační péče v programu ortoptika

  • vést cvičení v ortopticko – pleoptických cvičebnách

  • podílet se na úseku prevence poruch vývoje binokulárního vidění

  • používat ortoptické, pleoptické a diploptické přístroje

  • vzdělávat v péči o zdraví a zrak dětského pacienta.

 • Regulovaná povolání
  • Ortoptista
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praktická výuka probíhá během celého studia na očních klinikách, očních ambulancích, ortoptických a strabologických pracovištích. Součástí jsou i exkurze na další odborná pracoviště.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Bakalářská práce tvoří nedílnou součást studia programu Ortoptika. Její předložení v termínu a fundovaná obhajoba je jednou z podmínek pro úspěšné absolvování studia. Rozsah čistého textu práce bez úvodních stran s popisu vyobrazení a příloh je minimálně 30 stran. Jedna strana je tvořena 30ti řádky po 60ti znacích, tedy minimum bez formální části práce 54 000 znaků. Bakalářská práce nemá charakter samostatného empirického výzkumu (případnou výjimku musí schválit vedoucí KOO). Student by měl předvést schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku.

 • Návaznost na další studijní programy

  Po absolvování bakalářského prezenčního studijního programu Ortoptika můžete pokračovat zejména v navazujícím magisterském programu, například ekonomickém či biomedicínském, nebo v oborech s podobným zaměřením.

Základní údaje

Zkratka
B-ORTO
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

67
počet aktivních studentů
57
počet závěrečných prací

Lékařská fakulta
Program zajišťuje