Cíle studijního programu

Nový doktorský studijní program Biomedicínské vědy vznikl spojením původních samostatných studijních oborů Lékařska biologie, Anatomie, histologie a embryologie, a nového, doposud neakreditovaného, oboru Molekulární medicína, připraveného ve výzkumném centru CEITEC MU, do jednoho robustního studijního programu se třemi specializacemi (Morfologie buněk a tkání/Cell and Tissue Morphology, Biochemie a molekulární biologie/Biochemistry and Molecular Biology a Molekulární medicína/Molecular medicine).

Nově vzniklá specializace Molekulární medicína, která doposud nebyla součástí nabídky studijních programů na MU a vzniká jako zcela nové zaměření, organicky doplňuje existující biomedicínskou expertízu v rámci MU a bude stavět zejména na vzdělávání doktorských studentů v oblastech nejmodernějších biomedicínských technologií.

Koncepce studia klade důraz na rozšíření kompetencí budoucích absolventů v socio-manažerských, technologických a přenositelných dovednostech, které jim umožní vést svou navazující výzkumnou činnost efektivním a moderním způsobem a poskytne jim velmi dobrý přehled o etických i morálních aspektech výzkumu nezbytných pro bádání v oblasti biomedicíny a výzkumu a vývoji obecně. Absolventi se budou moci uplatnit jako špičkoví věděčtí pracovníci, schopní uspět v mezinárodní konkurenci.

Studijní program rovněž generuje výzkumníky nebo vysokoškolské učitele v domácím prostředí LF MU, část absolventů odchází do firemního prostředí souvisejícího s jejich odborným zaměřením. Nová koncepce studia absolventům dále významně rozšiřuje spektrum možností další kariéry v mimoakademické sféře (např. biotechnologické firmy).

V novém studijním programu Biomedicínské vědy dochází k posílení internacionalizace zvýšením náboru zahraničních uchazečů, vědecké a publikační činnosti doktorandů, vytváří se nové podmínky pro interdisciplinární řešení zadaných témat dizertačních prací a klade se důraz na posílení socio-manažerských a přenositelných dovedností.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do PGS programu - akad.rok 2024/2025 - (zahájení: podzim 2024) - Biomedicínské vědy
Termín podání do půlnoci 29. 2. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Program Biomedicínské vědy vznikl sloučením předchozích Ph.D. programů Lékařská biologie, Anatomie, histologie a embryologie a ve spolupráci s již existující Ph.D. školou CEITEC PhD School. Nový program se tak kromě dvou inovovaných specializací s názvy „Biochemie a Molekulární biologie“ a „Morfologie buněk a tkání“ rozšířil o úplně novou specializaci „Molekulární medicína“, která bude školena na CEITEC MU. V rámci přijímacího řízení jsou v prvním kole hodnoceny písemné podklady, zaslané prostřednictvím e-přihlášky. Do druhého kola (pohovor) jsou zváni pouze úspěšní uchazeči z prvního kola. Celkový počet bodů, které uchazeč může získat je 100. Pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je nutné dosáhnout alespoň 85 bodů. Dosažení 85 bodů ale neznamená automaticky přijetí do studia. Přijati jsou uchazeči s nejlepším hodnocením.

Studium

 • Cíle

  Nový doktorský studijní program Biomedicínské vědy vznikl spojením původních samostatných studijních oborů Lékařska biologie, Anatomie, histologie a embryologie, a nového, doposud neakreditovaného, oboru Molekulární medicína, připraveného ve výzkumném centru CEITEC MU, do jednoho robustního studijního programu se třemi specializacemi (Morfologie buněk a tkání/Cell and Tissue Morphology, Biochemie a molekulární biologie/Biochemistry and Molecular Biology a Molekulární medicína/Molecular medicine).

  Nově vzniklá specializace Molekulární medicína, která doposud nebyla součástí nabídky studijních programů na MU a vzniká jako zcela nové zaměření, organicky doplňuje existující biomedicínskou expertízu v rámci MU a bude stavět zejména na vzdělávání doktorských studentů v oblastech nejmodernějších biomedicínských technologií.

  Koncepce studia klade důraz na rozšíření kompetencí budoucích absolventů v socio-manažerských, technologických a přenositelných dovednostech, které jim umožní vést svou navazující výzkumnou činnost efektivním a moderním způsobem a poskytne jim velmi dobrý přehled o etických i morálních aspektech výzkumu nezbytných pro bádání v oblasti biomedicíny a výzkumu a vývoji obecně. Absolventi se budou moci uplatnit jako špičkoví věděčtí pracovníci, schopní uspět v mezinárodní konkurenci.

  Studijní program rovněž generuje výzkumníky nebo vysokoškolské učitele v domácím prostředí LF MU, část absolventů odchází do firemního prostředí souvisejícího s jejich odborným zaměřením. Nová koncepce studia absolventům dále významně rozšiřuje spektrum možností další kariéry v mimoakademické sféře (např. biotechnologické firmy).

  V novém studijním programu Biomedicínské vědy dochází k posílení internacionalizace zvýšením náboru zahraničních uchazečů, vědecké a publikační činnosti doktorandů, vytváří se nové podmínky pro interdisciplinární řešení zadaných témat dizertačních prací a klade se důraz na posílení socio-manažerských a přenositelných dovedností.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Mít dokonalý přehled o současné úrovni poznání ve svém specifickém oboru;
  • Orientovat se v příbuzných oborech, případně změnit relativně rychle svoje zaměření;
  • Ovládat široké teoretické a metodické základy vědecké práce;
  • Být metodicky, procesně i jazykově vybaven tak, že může ihned nastoupit na místo vědeckého postdoktorandského pracovníka ve špičkové zahraniční laboratoři bez nutnosti delší přípravy
  • Být velmi dobře poučen v oblasti ochrany duševního vlastnictví, etiky vědecké práce a konkrétních etických problémů své specializace
  • Odborně vést mladší kolegy;
  • Samostatně navrhovat a provádět výzkum ve všech fázích;
  • Interpretovat výsledky až do fáze orálního vystoupení na mezinárodní konferenci nebo přípravy publikace do špičkového mezinárodního vědeckého časopisu;
  • Připravit kompetitivní grantovou aplikaci;
  • Předávat získané zkušenosti a výsledky z oboru formou pedagogické činnosti, odborných přednášek a vědeckých publikací v odborném tisku
  • Využívat moderní technologie;
  • Dotahovat výsledky výzkumu do podoby praktických aplikací
 • Uplatnění absolventa

  V novém studijním programu Biomedicínské vědy dochází k posílení internacionalizace zvýšením náboru zahraničních uchazečů, vědecké a publikační činnosti doktorandů, vytváří se nové podmínky pro interdisciplinární řešení zadaných témat dizertačních prací a klade se důraz na posílení socio-manažerských a přenositelných dovedností. Tím se zvyšuje reálná šance absolventů na uplatnění ve špičkových vědeckých týmech po celém světe zejména v rámci:

  - Vědecko-výzkumných organizacích a akademických institucích (výzkumné ústavy, univerzity) se zaměřením na biomedicínský výzkum a vzdělávání, a to v prvních letech jako postdoktorální stážisti a následně jako vedoucí výzkumného týmu nebo programu, vedoucí sdílených laboratoří (tzv. core facilities), apod. Část absolventů se uplatňuje v těchto institucích také na lektorských pozicích;

  - Špičkových laboratořích aplikovaného výzkumu zaměřeného na vývoj nových biomedicínských metod zejména pro diagnostiku pro regenerativní medicínu a tkáňové inženýrství, pro testování nových léčiv a pro přípravu léčivých přípravků pro pokročilé terapie (ATMP) to to na pozicích vědeckých specialistů a vývojářů;

  - Komerční sféry v oblasti školení při marketingu přípravků pro regenerativní medicínu a tkáňové inženýrství a pro morfologickou diagnostiku;

  - A díky získaným znalostem z oblasti duševního vlastnictví a transferu technologií budou absolventi oboru dobře vybaveni i pro zakládání start-up a spin-of firem.

 • Praxe

  Praxe (nepočítaje v to samozřejmou laboratorní práci) není povinnou součástí studia.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Standardy dizertačních prací na LF MU jsou upraveny směrnicí děkana č. 5/2021

  "Pokyny k formálním náležitostem disertačních prací vypracovaných na Lékařské fakultě MU"

  https://www.med.muni.cz/do/med/uredni_deska/pravni_normy/smernice_dekana/2021/VYPRACOVANYCH_NA_LEKARSKE_FAKULTE_MU

Základní údaje

Zkratka
D-BIOM
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

45
počet aktivních studentů
21
počet závěrečných prací

Lékařská fakulta
Program zajišťuje