„Připravit Ph.D. studenta na praktický vědecký život.“

Doktorský studijní program Vnitřní lékařství vznikl sloučením tří původně samostatných doktorských studijních oborů do jednoho studijního programu se třemi specializacemi (Dermatovenerologie, Kardiologie a Vnitřní lékařství).

Cílem studijního programu je zejména interdisciplinární spolupráce formou přesahů mezi jednotlivými specializacemi i  směrem k dalším specializacím doktorských studijních programů uskutečňovaných na LF MU, jako patofyziologie, chemie, či farmakologie. Díky posílení mezinárodní spolupráci se zahraničními pracovišti, důrazu kladenému na vědeckou a publikační činnost, především větší důraz na publikace v anglickém jazyce v časopisech s IF, budou absolventi tohoto studijního programu schopni prosadit se v nejnáročnějších konkurenčních podmínkách na národní i mezinárodní úrovni.

Cílem bude maximální zkvalitnění práce Ph.D. studentů s maximální snahou o úspěšnou obhajobu. Absolventi by měli být připraveni především na další vědecké kariéry v akademických institucích.

Studijní plány

Dermatovenerologie
prezenční, se specializací
Dermatovenerologie (kombinovaný)
kombinovaný, se specializací
Kardiologie
prezenční, se specializací
Kardiologie (kombinovaný)
kombinovaný, se specializací
Vnitřní nemoci
prezenční, se specializací
Vnitřní nemoci (kombinovaný)
kombinovaný, se specializací

Studium

 • Cíle

  Doktorský studijní program Vnitřní lékařství vznikl sloučením tří původně samostatných doktorských studijních oborů do jednoho studijního programu se třemi specializacemi (Dermatovenerologie, Kardiologie a Vnitřní lékařství).

  Cílem studijního programu je zejména interdisciplinární spolupráce formou přesahů mezi jednotlivými specializacemi i  směrem k dalším specializacím doktorských studijních programů uskutečňovaných na LF MU, jako patofyziologie, chemie, či farmakologie. Díky posílení mezinárodní spolupráci se zahraničními pracovišti, důrazu kladenému na vědeckou a publikační činnost, především větší důraz na publikace v anglickém jazyce v časopisech s IF, budou absolventi tohoto studijního programu schopni prosadit se v nejnáročnějších konkurenčních podmínkách na národní i mezinárodní úrovni.

  Cílem bude maximální zkvalitnění práce Ph.D. studentů s maximální snahou o úspěšnou obhajobu. Absolventi by měli být připraveni především na další vědecké kariéry v akademických institucích.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • rozumí teoriím, konceptům a metodám, které reprezentují aktuální trendy v oblasti jeho tématu disertační práce a v širším kontextu i obecně v oboru vnitřního lékařství
  • připravit kompetitivní grantovou žádost na výzkumný projekt
  • připravit návrh vlastního výzkumného projektu, realizovat jej ve spolupráci s dalšími členy týmu
  • připravit vědecký článek a publikovat v mezinárodním vědeckém časopise
  • nastoupit na místo vědeckého postdoktorandského pracovníka v ČR i v zahraničí
  • znát a respektovat principy etiky vědecké práce a konkrétních etických problémů ve své specializaci
  • odborně vést studenty ve vědecké přípravě
  • základní lékařské péče o pacienty ve svém oboru, preskripce léků, indikace vyšetření
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent bude schopen vědecky pracovat ve svém oboru, prezentovat vlastní výsledky a bude schopen učit další studenty.

  Díky posílení mezinárodní spolupráci se zahraničními pracovišti, důrazu kladenému na vědeckou a publikační činnost, především větší důraz na publikace v anglickém jazyce v časopisech s IF, budou absolventi tohoto studijního programu schopni prosadit se v nejnáročnějších konkurenčních podmínkách na národní i mezinárodní úrovni.

  Absolventi by měli být připraveni především na další vědecké kariéry v akademických institucích.

 • Praxe

  Praxe je získávána jednak prací ve výzkumné skupině, ve které student působí, dále v rámci sdílené infrastruktury a v případě klinických specializací v partnerských zdravotnických zařízeních (Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice U sv. Anny).

 • Standardy kvalifikačních prací

  Standardy dizertačních prací na LF MU jsou upraveny směrnicí děkana č. 3/2013

  "Pokyny k formálním náležitostem disertačních prací vypracovaných na Lékařské fakultě MU"

  https://is.muni.cz/do/med/uredni_deska/pravni_normy/smernice_dekana/2013/3-2013-smerniceLFMU_disertacni_prace_final.pdf

 • Další informace
  Maximální snaha bude o kvalitní vědecké práce.

Základní údaje

Název
Vnitřní lékařství
Zkratka
D-VNIT_
Kód
P0912D350013
Typ
doktorský
Forma
prezenční a kombinovaná
St. doba studia (v letech)
4
Titul
Ph.D.
Vyučovací jazyk
čeština
Akreditace do
10. 12. 2028

Lékařská fakulta
Program zajišťuje