Symbolem zdravotnické záchranné služby je hvězda života, jejíž výklad plně charakterizuje práci zdravotnického záchranáře. Každý z paprsků reprezentuje jednu ze šesti funkcí záchranného řetězce: rozpoznání stavu, oznámení, výjezd, péče na místě, péče během transportu a předání k definitivní péči. Had a Aeskulapova hůl jsou tradiční symboly medicíny a lékařského stavu.

Představení studijního programu

Máte pozitivní vztah k lidem všech věkových kategorií, láká vás pomáhat při ohrožení zdraví a zachraňovat životy? Studijní program Zdravotnické záchranářství připravuje profesionály pro práci nejen u zdravotnické záchranné služby, ale i u dalších složek integrovaného záchranného systému a vedle toho i pro práci ve zdravotnických zařízeních na odděleních intenzivní péče, resuscitační péče a urgentního příjmu.

Pokud se rozhodnete program studovat, budete schopni u pacienta identifikovat jeho zdravotní problémy, zvážit jejich naléhavost, zajistit si jej na dobu transportu a předat jej kolegům na urgentním příjmu ve zdravotnickém zařízení. Vedle této náročné zdravotnické činnosti budete umět ovládat složitou zdravotnickou techniku tak, aby pro Vás i pacienta byla oporou při snaze o zachování zdraví či života.

Mezi základní požadavky na osobnost záchranáře je zahrnována znalost, zkušenost, zručnost, rychlost a rozhodnost.

Během studia budete postupně získávat a dále prohlubovat své teoretické znalosti i praktické dovednosti z oblasti zdravotnictví a urgentní medicíny. Naučíte se rychlému rozhodování, ale i schopnosti analyzovat informace a následně je vyhodnocovat. Studium je z velké části zaměřeno na praktickou výuku. Významnou podmínkou výkonu tohoto povolání je fyzická zdatnost a odolnost, které si budete během studia prohlubovat pod vedením vyučujících Fakulty sportovních studií.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Disponujete dobrou psychickou a fyzickou odolností?

 • Máte schopnost empatie a pozitivní vztah k lidem všech věkových kategorií? 

 • Máte dostatek trpělivosti a umíte se ovládat?

 • Chcete pracovat s technikou, ale baví vás i administrativní činnost?

 • Jste schopen dobře analyzovat získané informace a na jejich základě si dělat závěry?

 • Máte schopnost rychlého rozhodování, bez ohledu na okolnosti a prostředí

 • Máte dostatek odpovědnosti a dokážete ji unést? 

Pokud jste na většinu otázek odpověděli kladně, neváhejte a přihlaste se do programu Zdravotnický záchranář.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studijního programu Zdravotnické záchranářství je připravit absolventa k poskytování specializované péče v oblastech urgentní medicíny a přednemocniční péče, k níž má oprávnění vyplývající ze současné legislativy. Absolvent studia je oprávněn na základě vlastního posouzení a rozhodnutí, v souladu s diagnózou a pokynem lékaře, nebo jiného způsobilého odborníka, zabezpečovat specifickou ošetřovatelskou péči jedincům, rodinám nebo skupinám pacientů v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené zákonem č.96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, a zákonem č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě.

  Je připraven podílet se aktivně na ochraně veřejného zdraví a vést jednotlivce i skupiny obyvatel k péči o zdraví, včetně předání znalostí a schopností poskytnutí první pomoci. Absolvent disponuje teoretickými a praktickými vědomostmi a dovednostmi z klinických a humanitních oborů a dovedností, získaných v průběhu odborné praxe, nezbytnými pro výkon preventivní, léčebné a edukační činnosti. Dokáže zajistit potřeby pacienta jak v rámci přednemocniční, tak i nemocniční neodkladné péče. Je schopen se aktivně a samostatně podílet na diagnostické a léčebné péči. Má předpoklady pro spolupráci s ostatními zdravotnickými pracovníky, s členy složek integrovaného záchranného systému, a pro další osobní profesní růst.

  Absolvent je připraven k dodržování zdravotnické etiky a standardů ošetřovatelské péče, k respektování osobnosti a práv pacienta. Absolventi jsou rovněž v souladu s § 29 zákona č. 96/2004 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) připraveni k výkonu povolání zdravotnického asistenta. Obor je v souladu se současnými studijními programy zemí EU.

  Uchazeč o studium musí prokázat zdravotní a fyzickou způsobilost (více podmínky přijetí na http://www.med.muni.cz/index.php?id=1366).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Bez odborného dohledu a bez indikace lékařem v rámci přednemocniční neodkladné péče, včetně letecké záchranné služby, anesteziologicko-resuscitační péče a v rámci urgentního příjmu provádět specifickou ošetřovatelskou péči.
  • Monitorovat a hodnotit vitální funkce, včetně snímání elektrokardiografického záznamu, průběžného sledování a hodnocení poruch rytmu, vyšetření a monitorování pulzním oxymetrem.
  • Zahájit a provádět kardiopulmonální resuscitaci s použitím ručních křísících vaků, včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem po provedení záznamu elektrokardiogramu.
  • Zajistit periferní žilní vstup, aplikovat krystaloidní roztoky a provádět nitrožilní aplikaci roztoků glukózy u pacienta s ověřenou hypoglykémií.
  • Provádět orientační laboratorní vyšetření a orientačně jej posoudit, obsluhovat a udržovat vybavení všech kategorií dopravních prostředků, řídit pozemní dopravní prostředky, a to i v obtížných podmínkách jízdy s využitím výstražných zařízení.
  • Provádět první ošetření ran, stavět krvácení, zajišťovat nebo provádět bezpečné vyproštění, polohování, imobilizaci, transport pacientů a zajištit bezpečnost pacienta během transportu.
  • Vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při řešení následků hromadných neštěstí v rámci integrovaného záchranného systému, zajišťovat v případě potřeby péči o tělo zemřelého.
  • Přebírat, kontrolovat a ukládat léčivé přípravky, zajišťovat jejich dostatečnou zásobu, přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky a prádlo, zabezpečovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu.
  • Provádět neodkladné výkony v rámci probíhajícího porodu, přijímat, evidovat a vyhodnocovat tísňové výzvy z hlediska závažnosti zdravotního stavu pacienta, starat se o jejich řešení za použití telekomunikační techniky.
  • Provádět telefonní instruktáž k poskytování první pomoci a poskytovat další potřebné rady za použití vhodného psychologického přístupu.
  • Zajišťovat dýchací cesty dostupnými pomůckami, zavádět a udržovat inhalační kyslíkovou terapii, zajišťovat přístrojovou ventilaci s parametry určenými lékařem, pečovat o dýchací cesty pacientů i při umělé plicní ventilaci.
  • Podávat léčivé přípravky včetně krevních derivátů, asistovat při zahájení aplikace transfuzních přípravků a ošetřovat pacienta v průběhu aplikace, ukončovat ji.
  • Provádět katetrizaci močového měchýře dospělých a dívek nad 10 let, odebírat biologický materiál na vyšetření, asistovat při porodu a provádět první ošetření novorozence, zajistit intraoseální vstup.
 • Uplatnění absolventa

  Studijní program vám poskytne kvalifikaci umožňující práci nejen u zdravotnické záchranné služby. Absolventi nacházejí uplatnění také u hasičských záchranných sborů a dalších složek Integrovaného záchranného systému. Ve zdravotnických zařízeních můžete pracovat na jednotkách intenzivní péče, na anesteziologicko-resuscitačních odděleních nebo na urgentních příjmech.

  Úspěšným absolvováním programu získáte, v souladu s platnou legislativou, oprávnění k výkonu povolání praktické sestry, ošetřovatele, řidiče zdravotnické dopravní služby a sanitáře. Jako absolvent programu Zdravotnický záchranář budete mít možnost registrace nebo získání zákonem předepsané licence k výkonu povolání ve státech EU. Naši absolventi úspěšně pracují v zahraničí, např. v Anglii, Německu a Rakousku.

  Významnou možností uplatnění i vlastní realizace zdravotnického záchranáře je poskytování vzdělávacích aktivit, zejména v oblasti první pomoci, jak jednotlivcům, tak i skupinám, zaměstnavatelům a školám.

 • Regulovaná povolání
  • Zdravotnický záchranář
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V průběhu studia vás čeká široká teoreticko-praktická výuka, která vás připraví na profesi zdravotnického záchranáře po stránce odborné, fyzické i psychosociální. Teoretická výuka bude doprovázena odbornou praxí probíhající ve zdravotnických zařízeních a u zdravotnické záchranné služby. Je organizována, s výjimkou prvního ročníku, do několikatýdenních bloků jak v průběhu semestrální výuky, tak v době prázdnin, kam je směrována praxe u zdravotnické záchranné služby. Od druhého ročníku je studentům umožněno absolvovat praxi ve zdravotnickém zařízení i u zdravotnické záchranné služby v místě bydliště. Na pracovištích vás čeká kolektiv akademických pracovníků a školitelů, který je připraven vám v praxi poskytnout odbornou podporu i informace potřebné k výkonu této náročné profese.

  Vedle zdravotnických zařízení se blíže seznámíte zejména s prací členů hasičského záchranného sboru formou stáže ve školním a výcvikovém středisku MV ČR, se sídlem v Brně.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah bakalářské práce je 30 - 90 stran textu, včetně titulních stránek, obsahu, anotace a zdrojů. Prací student prokazuje schopnost orientace v zásadách tvorby odborného textu, respektování etických a právních norem, schopnost formulovat problém, cíl a předpokládaný výsledek pro průzkumné šetření. Je schopen správné formulace cílů pro práci teoreticko-praktickou či případovou studii, umí vyhledat a pracovat s vhodnými prameny informací, orientuje se v metodách získávání dat, získané poznatky je schopen vhodnými metodami vyhodnotit, komentovat a prezentovat, umí formulovat závěry šetření, je schopen polemiky s výsledky jiných autorů.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi programu mají možnost navázat studiem v magisterských programech, jako je veřejné zdravotnictví, ochrana obyvatelstva (Krizové řízení a ochrana obyvatelstva, Civilní nouzové plánování, Civilní nouzová připravenost), ekonomie a management (Management zdravotnictví, Bezpečnostní a krizový management, Management veřejné správy, Plánování a řízení krizových situací) nebo specializace v pedagogice (Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy). V rámci postgraduální kurzů lze po splnění požadavků studovat specializaci Záchranář pro urgentní medicínu, případně dílčí kurzy Evropské resuscitační rady (ALS, EPALS, apod.) Dostupnost výše zmíněného vzdělávání je závislá na aktuálně akreditovaných studijních programech a kurzech v České republice.

 • Další informace
  Studium blíže představují webové stránky katedry:

  https://kopa.med.muni.cz/

Základní údaje

Zkratka
B-ZACH
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

59
počet aktivních studentů
58
počet závěrečných prací

Lékařská fakulta
Program zajišťuje