Myslete hluboce o jednoduchých věcech.

Představení studijního programu

Chcete studovat matematiku? Na Masarykově univerzitě k tomu máte nejlepší podmínky. V programu Matematika získáte ucelený teoretický základ v širokém spektru matematických disciplín. Pomůžeme vám získat hluboký vhled do jednotlivých částí oboru a důraz klademe i na rozvíjení logického a abstraktního myšlení.

Nejprve se seznámíte se základními odvětvími matematiky, jako jsou matematická analýza, algebra a geometrie, numerická matematika, pravděpodobnost a matematická statistika nebo finanční matematika. Poté si volbou specializací prohloubíte znalosti v oblastech, které vás zajímají. Vybírat můžete mezi specializacemi Finanční a pojistná matematika, Modelování a výpočty, Obecná matematika nebo Statistika a analýza dat.

Dále můžete absolvovat studijní plány Matematika hlavní a Matematika vedlejší s vhodnými kombinacemi sdružených studií bakalářského programu Ekonomie nebo programu Informatika.

Hlavním cílem programu je vás kvalitně připravit pro navazující magisterské studium matematiky na Masarykově univerzitě nebo jiné vysoké škole. Mimo to se však setkáte i s praktickými aplikacemi matematických metod a naučíte se své vědomosti používat pro řešení konkrétních problémů. Mezi cílové dovednosti studia patří i schopnost používat anglický jazyk jak pasivně, tak aktivně ve vlastní matematické odbornosti.
Už během studia se můžete zapojit do aktuálních tuzemských i zahraničních výzkumů, na kterých se podílejí i naši učitelé. Dále se můžete podílet na akcích typu Den otevřených dveří a Noc vědců, soutěžit se studenty z jiných vysokých škol nebo v rámci projektu Erasmus+ vyjet na zahraniční studijní pobyt.

Studium matematiky vytříbí vaše kritické myšlení a naučí vás přesnému vyjadřování a formování jasných úsudků. Schopnost racionálně analyzovat problémy, odhlédnout od jejich méně důležitých aspektů a přesně a logicky myslet pak najde uplatnění i v jiných než matematických oborech a v praktických zaměstnáních. Příkladem může být ekonomika, technika, finanční sféra, nebo třeba přírodní vědy.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Řešíte rádi problémy?

 • Chcete si rozvíjet abstraktní způsob myšlení?

 • Je pro vás matematika zábavou?

 • Přemýšlíte o světě kolem?

Souhlasně přikyvujete u všech bodů? Podejte si přihlášku!

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je poskytnout studentům ucelené vzdělání, které jim zajistí, aby v základních matematických disciplínách získali aktuální dovednosti a znalosti pro jejich zaměstnání nebo pro další vzdělávání, dále jim poskytne dovednosti a schopnosti usnadňující řešení problémů reálného světa a dovolí jim, aby efektivně komunikovali jak ústně tak písemně. Za tím účelem budeme průběžně rozvíjet navržený učební plán.

  Studium matematiky rozvíjí schopnost kriticky myslet a používat matematické myšlení v každodenním životě. Při studiu matematiky budou studenti seznámeni s řadou zajímavých a užitečných podnětů pro získání řady matematických kariérních příležitostí v oblasti obchodu, státního aparátu a průmyslu.

  Chceme oslovit matematicky schopné studenty a zajistit jim studijní promyšlený bakalářský program s kurzy, které se pohybují od základních po pokročilé, odrážející vědecké a výzkumné zájmy zaměstnanců.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • reprodukovat hlavní výsledky základních matematických disciplín,
  • identifikovat vzájemné interakce jednotlivých matematických oborů,
  • aplikovat obecné matematické výsledky v konkrétních praktických problémech,
  • interpretovat znalosti ze specializované odborné literatury nabyté samostudiem,
  • vytvořit souvislý odborný text,
  • formulovat ideje formálním matematickým jazykem.
 • Uplatnění absolventa

  Po absolvování bakalářského studia můžete působit v řadě různých oblastí. Uplatnění si najdete jako vývojář softwaru, meteorolog, statistik, pojistný matematik, asistent učitele na střední škole, finanční analytik nebo třeba konzultant při tvorbě webových stránek. Pokročilé matematické nástroje a znalosti ale využijete i na pozici inženýra, programátora nebo obchodního manažera.

  Studium matematiky vás zároveň naučí dělat pečlivá analytická rozhodnutí. Osvojíte si dovednosti, jako jsou nezávislé myšlení, modelování a analýza dat, počítačová gramotnost a organizační schopnosti. Přičemž právě tyto dovednosti vyhledávají organizace, které chtějí absolventy matematických a statistických oborů zaměstnat – ať to jsou univerzity a školy, banky a obchodní firmy, IT firmy či sociální mediální giganti, jako jsou Intel, Google nebo Facebook.

  Hlavním cílem tohoto studia je však připravit vás ke studiu navazujícího magisterského programu Matematika nebo Aplikovaná matematika. Po jeho absolvování budete plně připraveni pracovat jako matematici, kteří jsou na trhu práce velmi žádaní a mohou si tedy v nabídce zaměstnání vybírat podle svých představ.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Už v rámci bakalářského studia se setkáte s našimi spolupracujícími partnery z praxe. Patří mezi ně například firmy dataPartner s.r.o. a DTO CZ, které vás zasvětí do modelování, plánování a simulace výroby. Dále se jedná o finanční instituce, jako jsou HomeCredit a AirBank. V rámci předmětu Zpracování reálných dat pak spolupracujeme také s Masarykovým onkologickým ústavem a Fakultní nemocnicí Brno. Mezi naše další partnery se řadí například i společnost Kaufland.

  Spolupracovat s nimi budete při řešení úloh z praxe, na přednáškách a workshopech nebo v rámci výzkumu, například formou stáží. Zapojit se můžete třeba do zpracování a analýzy dat. Důležitou součástí stáží je pak také možnost využít získaná reálná data pro zpracování semestrálních a bakalářských prací.

  Mnoho studentů navíc po absolvování stáží získá nabídku zaměstnaní a v těchto společnostech zůstává. Ve spolupráci s partnery úspěšně pokračujeme a jejich okruh se postupně rozšiřuje.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Vypracování a obhajoba bakalářské práce je povinnou součástí studijního programu Matematika. Zpracováním bakalářské práce student prokazuje schopnost orientace v problematice dané tématem bakalářské práce, schopnost odborné práce pod vedením svého školitele a schopnost písemné i ústní prezentace.

  Pokyny pro vypracování bakalářské práce jsou upraveny Opatřením děkana 5/2014 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na PřF MU.

 • Návaznost na další studijní programy

  Už teď přemýšlíte, jaké budete mít možnosti po absolvování studia? Studijní program pokračuje i v navazujícím magisterském studiu. Volit můžete mezi dvěma magisterskými programy –Matematikou a Aplikovanou matematikou. Druhou možností je zvolit navazující magisterské studium jiného studijního programu dle vašich osobních potřeb.

Základní údaje

Zkratka
B-MAT
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

217
počet aktivních studentů
95
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje