„Myslete hluboce o jednoduchých věcech.“

Cílem studia je poskytnout studentům rozšíření všeobecného matematického základu v nosných matematických disciplínách (Algebra a Matematická analýza) a hlubší ucelené vzdělání ve zvolených partiích moderní matematiky. Průběžně aktualizovaný studijní plán zajistí, aby byli schopni samostatné tvůrčí činnosti, získali nové dovednosti podle potřeby v zaměstnání nebo v budoucím vzdělávání. Dále jim poskytne dovednosti a schopnosti, které usnadní řešení problémů reálného světa a dovolí jim, aby efektivně komunikovali jak ústně tak písemně.

Studium matematiky rozvíjí schopnost kriticky myslet a používat matematické myšlení v každodenním životě. Při studiu matematiky budou studenti seznámeni s řadou zajímavých a užitečných podnětů pro získání řady matematických kariérních příležitostí v oblasti obchodu, státního aparátu a průmyslu.

Chceme oslovit matematicky schopné studenty a zajistit jim studijní promyšlený magisterský program s kurzy, které se pohybují od základních po pokročilé a odráží výzkumné zájmy zaměstnanců, individuální zájmy studentů i potřeby pracovního trhu.

Studijní plány

Matematika (jednooborový)
prezenční, jednooborový

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je poskytnout studentům rozšíření všeobecného matematického základu v nosných matematických disciplínách (Algebra a Matematická analýza) a hlubší ucelené vzdělání ve zvolených partiích moderní matematiky. Průběžně aktualizovaný studijní plán zajistí, aby byli schopni samostatné tvůrčí činnosti, získali nové dovednosti podle potřeby v zaměstnání nebo v budoucím vzdělávání. Dále jim poskytne dovednosti a schopnosti, které usnadní řešení problémů reálného světa a dovolí jim, aby efektivně komunikovali jak ústně tak písemně.

  Studium matematiky rozvíjí schopnost kriticky myslet a používat matematické myšlení v každodenním životě. Při studiu matematiky budou studenti seznámeni s řadou zajímavých a užitečných podnětů pro získání řady matematických kariérních příležitostí v oblasti obchodu, státního aparátu a průmyslu.

  Chceme oslovit matematicky schopné studenty a zajistit jim studijní promyšlený magisterský program s kurzy, které se pohybují od základních po pokročilé a odráží výzkumné zájmy zaměstnanců, individuální zájmy studentů i potřeby pracovního trhu.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumět podstatě studovaných metod moderní matematiky, mít přehled o jejich vzájemném vztahu a aktivně je rozvíjet a kriticky používat;
  • být v tvůrčím kontaktu se současnými vědeckými poznatky v rámci zvoleného užšího zaměření;
  • analyzovat, strukturovat a řešit problémy složité a náročné povahy;
  • abstraktního a koncepčního myšlení;
  • mít hlubší znalosti oboru své diplomové práce.
 • Uplatnění absolventa

  Díky velmi vysoké adaptabilitě získané studiem a schopnosti podílet se tvořivě na řešení problémů z celé řady oblastí moderní matematiky je uplatnění absolventů značně univerzální a není omezeno na pracoviště s čistě badatelským zaměřením.

  Absolvent se dobře uplatní všude tam, kde lze využít matematické představivosti a schopnosti abstraktního a koncepčního myšlení; zejména v základním výzkumu, ve výuce na vysokých školách, při vytváření matematických modelů v technických a přírodovědných oborech, při tvorbě softwaru, v ústavech a podnicích, kde je třeba spojovat teoretické poznatky s konkrétními praktickými postupy.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Vypracování a obhajoba magisterské práce je povinnou součástí studijního programu Matematika. Zpracováním magisterské práce student prokazuje schopnost orientace v problematice dané tématem magisterské práce, schopnost odborné práce pod vedením svého školitele a schopnost písemné i ústní prezentace.

  Standardní doba zadání diplomové práce je v 1. semestru magisterského studia. Zadáním magisterské práce se učitel, který téma vypsal, stává pro studenta, který si ho vybral, vedoucím magisterské práce. Ústav matematiky a statistiky písemné zadání magisterských prací registruje a archivuje. Student může kterémukoliv učiteli Ústavu matematiky a statistiky navrhnout téma své magisterské práce nebo se na tomto tématu dohodnout. V tomto případě navrhuje učitel téma magisterské práce pro konkrétního studenta.

  Pokyny pro vypracování magisterské práce jsou upraveny Opatřením děkana 5/2014 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na PřF MU.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent magisterského studijního programu Matematika může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném doktorském studiu.

 • Další informace

Základní údaje

Název
Matematika
Zkratka
N-MAT
Kód
N0541A170004
Typ
magisterský navazující
Forma
St. doba studia (v letech)
2
Titul
Mgr.
Profil
akademický
Vyučovací jazyk
čeština
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Akreditace do
4. 8. 2028

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje
doc. RNDr. Jan Paseka, CSc.
Garant programu