Myslete hluboce o jednoduchých věcech.

Představení studijního programu

Zajímáte se o matematiku a chcete ji studovat? Na Masarykově univerzitě k tomu máte ty nejlepší podmínky.

Pokud jste absolventy bakalářského programu Matematika a máte díky němu teoretický základ v řadě matematických disciplín, toto navazující magisterské studium vám poskytne rozšíření všeobecného matematického základu v nosných matematických disciplínách (Algebra a Matematická analýza). Zároveň získáte hlubší ucelené vzdělání ve zvolených partiích moderní matematiky.

Tímto studiem si vybudujete a prohloubíte potřebné znalosti a schopnosti, které usnadní řešení problémů reálného světa a rozvíjení samostatné tvůrčí činnosti. Studium matematiky podpoří vaši schopnost kriticky myslet a používat matematické myšlení v každodenním životě i v širších souvislostech. 

Po absolvování tohoto programu získáte všechny potřebné předpoklady k tomu, abyste mohli získat řadu matematických kariérních příležitostí v oblasti obchodu, státního aparátu a průmyslu. 

Chceme oslovit matematicky schopné studenty a zajistit jim promyšlený magisterský studijní program. Součástí studia jsou kurzy, které se pohybují od základních po pokročilé a odráží výzkumné zájmy zaměstnanců, individuální zájmy studentů i aktuální potřeby pracovního trhu. Výuka probíhá obvykle v češtině nebo, dle okolností a potřeby, v anglickém jazyce. Mezi cílové dovednosti studia patří i schopnost používat anglický jazyk jak pasivně, tak aktivně ve vlastní matematické odbornosti, tj. základním požadavkem studia je znalost anglického jazyka na úrovni umožňující studium odborné literatury a sledování odborných přednášek v tomto jazyce.

Jako studenti přírodovědecké fakulty budete moci využívat krásné prostředí botanické zahradymoderní vybavení knihovny a studoven.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky: 

 • Řešíte rádi problémy?

 • Máte rozvinuté abstraktní myšlení?

 • Je pro vás matematika zábavou?

 • Přemýšlíte o světě kolem? 

Pokud ano, pak si k nám podejte přihlášku!

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je poskytnout studentům rozšíření všeobecného matematického základu v nosných matematických disciplínách (Algebra a Matematická analýza) a hlubší ucelené vzdělání ve zvolených partiích moderní matematiky. Průběžně aktualizovaný studijní plán zajistí, aby byli schopni samostatné tvůrčí činnosti, získali nové dovednosti podle potřeby v zaměstnání nebo v budoucím vzdělávání. Dále jim poskytne dovednosti a schopnosti, které usnadní řešení problémů reálného světa a dovolí jim, aby efektivně komunikovali jak ústně tak písemně.

  Studium matematiky rozvíjí schopnost kriticky myslet a používat matematické myšlení v každodenním životě. Při studiu matematiky budou studenti seznámeni s řadou zajímavých a užitečných podnětů pro získání řady matematických kariérních příležitostí v oblasti obchodu, státního aparátu a průmyslu.

  Chceme oslovit matematicky schopné studenty a zajistit jim studijní promyšlený magisterský program s kurzy, které se pohybují od základních po pokročilé a odráží výzkumné zájmy zaměstnanců, individuální zájmy studentů i potřeby pracovního trhu.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumět podstatě studovaných metod moderní matematiky, mít přehled o jejich vzájemném vztahu a aktivně je rozvíjet a kriticky používat
  • být v tvůrčím kontaktu se současnými vědeckými poznatky v rámci zvoleného užšího zaměření
  • analyzovat, strukturovat a řešit problémy složité a náročné povahy
  • abstraktního a koncepčního myšlení
  • mít hlubší znalosti oboru své diplomové práce
 • Uplatnění absolventa

  Po absolvování tohoto navazujícího magisterského studia budete plně připraveni pracovat v řadě různých oblastí. 

  Uplatnění si najdete jako vývojář softwaru, meteorolog, statistik, pojistný matematik, učitel na střední škole (v případě rozšíření studia o pedagogické dovednosti), finanční analytik nebo třeba konzultant při tvorbě webových stránek. Pokročilé matematické nástroje a znalosti ale využijete i na pozici inženýra, programátora nebo obchodního manažera. 

  Studium matematiky vás zároveň naučí dělat pečlivá analytická rozhodnutí. Osvojíte si dovednosti, jako jsou nezávislé myšlení, modelování a analýza dat, počítačová gramotnost a organizační schopnosti.  Přičemž právě tyto dovednosti vyhledávají organizace, které chtějí absolventy matematických a statistických oborů zaměstnat – ať to jsou univerzity a školy, banky a obchodní firmy, IT firmy či mediální giganti, jako jsou Intel, Google nebo Facebook.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V průběhu studia vás čeká celá řada možností poznat oborovou praxi. V rámci modelování, plánování a simulace výroby nabízí tuto možnost například firmy dataPartner a DTO. Spolupracovat s nimi budete při řešení úloh z praxe, na přednáškách a workshopech nebo v rámci výzkumu, například formou stáží.

  Důležitou součástí praxí je možnost využít získaná reálná data pro zpracování semestrálních a diplomových prací. Mnoho studentů navíc po absolvování stáží u spolupracujících společností získá nabídku zaměstnání a v těchto společnostech zůstává. Ve spolupráci s partnery úspěšně pokračujeme a jejich okruh se postupně rozšiřuje.

  Na praxi vás budou připravovat i speciální semináře vedené spolupracujícími pedagogy.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Vypracování a obhajoba magisterské práce je povinnou součástí studijního programu Matematika. Zpracováním magisterské práce student prokazuje schopnost orientace v problematice dané tématem magisterské práce, schopnost odborné práce pod vedením svého školitele a schopnost písemné i ústní prezentace.

  Standardní doba zadání diplomové práce je v 1. semestru magisterského studia. Zadáním magisterské práce se učitel, který téma vypsal, stává pro studenta, který si ho vybral, vedoucím magisterské práce. Ústav matematiky a statistiky písemné zadání magisterských prací registruje a archivuje. Student může kterémukoliv učiteli Ústavu matematiky a statistiky navrhnout téma své magisterské práce nebo se na tomto tématu dohodnout. V tomto případě navrhuje učitel téma magisterské práce pro konkrétního studenta.

  Pokyny pro vypracování magisterské práce jsou upraveny Opatřením děkana 5/2014 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na PřF MU.

 • Návaznost na další studijní programy

  Po absolvování tohoto programu můžete (po splnění podmínek přijetí) pokračovat ve studiu doktorského programu Matematika nebo i v jiném navazujícím doktorském studiu v oborech Matematika. A to jak na českých, tak i na zahraničních univerzitách. 

  V doktorském studiu se výuka náročných, převážně teoretických předmětů prolíná s vědeckou či výzkumnou prací studenta pod vedením profesora (docenta) daného oboru. Očekává se, že disertace přinese nové poznatky, resp. vyřeší některý náročný úkol praktického zaměření.

Základní údaje

Zkratka
N-MAT
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

11
počet aktivních studentů
4
počet závěrečných prací