EN

Vyšší justiční úředník

"Vzhůru k soukolí justice!"

Pokud se zajímáte o práci v justici či obecně v resortu ministerstva spravedlnosti, ale současně nemáte zájem studovat magisterský program Právo a právní věda, tak pro vás může tento program být ten pravý. Program je zaměřen ryze prakticky na přípravu pro výkon povolání vyššího soudního úředníka nebo vyššího úředníka státního zastupitelství. Získáte zde dostatečně kvalitní přípravu k tomu, abyste mohli napomáhat řádnému fungování justice.

Studium vám dá systematický obecný přehled o české a evropské právní úpravě. Získáte potřebné znalosti z oborů přímo souvisejících s oblastí justice – zejména z civilního práva procesního, soukromého práva, trestního práva a správního soudnictví.

Jako nedílná součást studia na vás čeká vzdělávání v procesních a soudně správních dovednostech. Seznámíte se především s uceleným přehledem právní úpravy jako celku a zvýšíte tak svou orientaci v systému práva. Jako budoucí odborníci pak proniknete i do tajů justice, k čemuž slouží specializované předměty.

Po absolvování tohoto programu budete znát zásady a pravidla civilního práva procesního, trestního práva procesního a správního soudnictví a budete je umět používat. Budete také schopni samostatně vypracovat úkony, jejichž vyřizováním mohou být podle zákona pověřeni vyšší soudní úředníci a vyšší úředníci státního zastupitelství. Budete ale moci působit i jako odborníci v jiných profesích.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Zajímáte se o justici?

 • Nemáte čas studovat pět let magisterský program denní formou?

 • Chcete vědět více o tom, jak se právo prakticky používá a chcete napomoci jeho řádnému výkonu?

Pokud odpovídáte ano, tak neváhejte a přihlaste se!

Studijní plány

Vyšší justiční úředník
kombinovaný, jednooborový
Vyšší justiční úředník
kombinovaný, celoživotní

Studium

 • Cíle

  Bakalářský studijní program Vyšší justiční úředník

  poskytuje základní stupeň vysokoškolského vzdělání v oblastech resortu ministerstva spravedlnosti, a to zejména v soudnictví a v soustavě státních zastupitelství. Studijní program je v souladu s § 45 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, orientován ryze prakticky na přípravu studentů především na výkon povolání vyššího soudního úředníka nebo vyššího úředníka státního zastupitelství. Jejich postavení a činnost upravuje zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů. V justici působí podle statistických údajů Ministerstva spravedlnosti z roku 2016 u okresních soudů 953 vyšších soudních úředníků, u krajských soudů 261 vyšších soudních úředníků a 7 jich vykonává svou činnost u vrchních soudů. Je zřejmé, že vyšších soudních úředníků je velký počet, stejně jako to, že s ohledem na úkony, které mohou v soudním řízení vykonávat (viz zejména § 11 a 12 citovaného zákona), je jejich kvalitní odborná příprava nezbytným předpokladem řádného fungování justice.

  Studijní program vyšší justiční úředník poskytuje studentům systematický obecný přehled o české a evropské právní úpravě, jakož i potřebné znalosti z oborů přímo souvisejících s oblastí justice, tj. zejména z civilního práva procesního, soukromého práva, trestního práva a správního soudnictví. Program si klade za cíl nejenom poskytnutí a ověření znalostí, ale rovněž získání dovedností nezbytných zejména pro výkon funkce vyššího soudního úředníka a vyššího úředníka státního zastupitelství. Nedílnou součástí studia je proto vzdělávání v procesních a soudně správních dovednostech. Tomu je podřízen i výběr předmětů. Základ tvoří předměty poskytující ucelený přehled právní úpravy jako celku. Tento je doplněn specializovanými předměty cílenými do oblasti justice. Studenti mají dále možnost výběru širokého spektra dalších předmětů z oblasti ekonomie, managementu atd.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit zásady a pravidla civilního práva procesního, trestního práva procesního a správního soudnictví
  • aplikovat zásady a pravidla civilního práva procesního, trestního práva procesního a správního soudnictví při řešení záležitostí, které spadají do působnosti vyššího soudního úředníka nebo vyššího úředníka státního zastupitelství
  • orientovat se v dalších disciplínách, především v soukromém právu, v trestním, správním a ústavním právu
  • samostatně vypracovat úkony, jejichž vyřizováním mohou být podle z. č. 121/2008 Sb. pověřeni vyšší soudní úředníci a vyšší úředníci státního zastupitelství
  • samostatně vykonávat úkony, které umožní uplatnit se absolventům jako pomocný odborný personál i v jiných právních profesích
  • využívat teoretické a metodologické znalosti zejména v oblastech organizace justice, civilního procesu, trestního procesu a správního soudnictví
 • Uplatnění absolventa

  Své znalosti a dovednosti zužitkujete především v rámci rezortu ministerstva spravedlnosti. Budete mít možnost uplatnit se ve funkci vyššího soudního úředníka, vyššího úředníka státního zastupitelství, soudního tajemníka nebo soudního vykonavatele. Získané poznatky však můžete využít také pro práci v týmu u osob provozujících soukromé právnické profese – např. u advokátů, notářů či exekutorů. 

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Vzhledem ke kombinované formě studia, která se dá zvládnout při zaměstnání, není studium programu spojeno s žádnou praxí. Samotná výuka probíhá v blocích, které jsou většinou v pátky a snaží se co nejvíce přizpůsobit požadavkům studentů

 • Cíle kvalifikačních prací

  Státní závěrečná zkouška ve studijním programu Vyšší justiční úředník musí v souladu se shora uvedenou charakteristikou programu a předpokládaným uplatněním absolventa prověřit, zda studenti získali nejen potřebné teoretické znalosti (k tomu slouží ústní část státní závěrečné zkoušky), ale též zda je dokáží uplatnit v praxi a zda si osvojili dovednosti nezbytné pro budoucí výkon povolání. Sepsání a obhajoba bakalářské práce by nebyla způsobilá dostatečně tento praktický aspekt prověřit. Proto se využívá možnosti dané § 45 odst. 3 zákona o vysokých školách a od bakalářské práce se upouští. Místo ní studenti je součástí státní závěrečné zkoušky sepsání a obhajoba diplomového úkolu.

  Diplomový úkol má prověřit schopnost (odbornou způsobilost) studenta vyřešit zadanou kauzu v rozsahu kompetencí vyššího soudního úředníka či vyššího úředníka státního zastupitelství. Vyšší soudní úředníci a vyšší úředníci státního zastupitelství mohou vykonávat úkony jak v civilním řízení soudním, tak i v trestním řízení. V souladu s tím je diplomový úkol rozdělen na dvě dílčí části, resp. dva úkoly:

  1. zpracování a obhajoba úkolu z civilního řízení soudního

  2. zpracování a obhajoba úkolu z trestního řízení.

  V informačním systému Masarykovy univerzity bude po sepsání diplomového úkolu zveřejněno:

  1. zadání diplomového úkolu

  2. vzorové řešení diplomového úkolu

  3. vyhodnocení konkrétního řešení diplomového úkolu každého studenta.

  Na základě těchto informací budou mít studenti přístup nejen k tomu, jak vypadala zadání a řešení diplomových úkolů v předchozích semestrech (což jim může významně napomoci při přípravě), ale též budou vědět, jak měl být diplomový úkol zpracován a zda tomu odpovídá jejich řešení. Díky tomu se studenti budou moci připravit k obhajobě diplomového úkolu v rámci ústní části státní závěrečné zkoušky.

 • Návaznost na další studijní programy

  Program může pokračovat i v navazujícím magisterském studiu Veřejná správa. V něm se však klade důraz na veřejnoprávní souvislosti a  soustředí se spíše na veřejnou správu obecně, než na justici. Tyto znalosti však ve své praxi můžete také velmi dobře využít. 

Základní údaje

Název
Vyšší justiční úředník
Zkratka
VYJU_
Kód
B0421A220001
Typ
bakalářský
Forma
kombinovaná
St. doba studia (v letech)
3
Titul
Bc.
Profil
akademický
Vyučovací jazyk
čeština
Akreditace do
4. 8. 2028

Právnická fakulta
Program zajišťuje