Představení studijního programu

Program je koncipován tak, abyste získali veškeré znalosti souběžně s vaším zaměstnáním či podnikáním. Je vhodný také pro studenty na rodičovské dovolené nebo jako další studium vedle jiného studijního programu.

Porozumíte právním aspektům vnitrostátního a mezinárodního obchodu na podkladu základní znalosti práva. Budete schopni uplatnit znalosti konkrétní právní úpravy na vnitrostátní i mezinárodní obchodní vztahy v průmyslu, službách i obchodu. Naučíte se vytvářet dokumentaci týkající se vnitrostátního a mezinárodního obchodu či napomáhat jednání v právních otázkách.

Jako absolventi můžete působit na pozicích poradců a asistentů pro právní, správní a organizační otázky v podnicích - zvláště těch, které se orientují na mezinárodní obchod. Jako právní specialisté získáte znalosti, dovednosti a způsobilosti, které jsou díky specializaci daného programu rozvíjeny vysoce nad rámec například běžného magisterského studia.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Pohybujete se v mezinárodněprávní oblasti, ale potřebujete získat právní základ a prohloubit si či rozšířit kvalifikaci?

 • Chcete vědět více o právní regulaci s významem pro mezinárodní obchod, kterou můžete v praxi uplatnit ve své profesi?

 • Zajímáte se o mezinárodní obchod a chcete vědět více o jeho právních souvislostech, které jsou v rámci programu detailně rozvíjeny?

 • Chcete si osvojit znalosti a dovednosti v oblasti soukromoprávní i veřejnoprávní regulace, mezinárodního obchodu, služeb a souvisejících jevů – například mezinárodní profesní migrace a investice?

 • Podnikáte v oblasti, ve které jsou nezbytné obchodní kontakty se zahraničními partnery?

 • Vyhovuje vám kombinovaná forma studia, kdy výuka probíhá v rámci jednoho pracovního dne cca každých čtrnáct dní (zpravidla v pátek)?

Pokud odpovídáte ano, tak je tento program přesně pro vás.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studium bakalářského studijního programu Mezinárodněprávní obchodní studia v distanční formě otevírá studentům možnost osvojit si znalosti a dovednosti v oblasti soukromoprávní a veřejnoprávní regulace mezinárodního obchodu zboží a služeb a souvisejících jevů (mezinárodní profesní migrace a investice)

  Distanční forma činí toto studium dostupné pro studenty studující při zaměstnání či podnikání, popř. jako vedlejší studijní program vedle jiného studijního programu.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit základní instituty vnitrostátního práva a role práva mezinárodního a evropského obecně.
  • uplatnit znalosti konkrétních úprav na vnitrostátní stejně jako mezinárodní obchodní vztahy v průmyslu, službách a obchodu.
  • vnímat dopady veřejnoprávních regulací na výrobu zboží, obchod zboží a poskytování služeb, včetně skutečnosti rozmanitých právních úprav v jednotlivých státech.
  • vytvářet dokumentaci týkající se vnitrostátního a mezinárodního obchodu.
  • napomáhat jednání v záležitostech vnitrostátního a mezinárodního obchodu v právních otázkách
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolvent se budete moci uplatnit kdekoli tam, kde bude potřeba řešení právních problémů v obchodních společnostech a dalších korporacích, které vyrábějí zboží, obchodují s ním či poskytují služby. Vyznáte se také v mezinárodních a evropských aspektech regulace obchodu, což vynikne v případě hospodářských činností překračujících české hranice. A to dnes není výjimkou. Zároveň je důležité upozornit, že absolvování bakalářského studia neumožňuje přístup k regulovaným profesím (např. advokát, soudce, notář, exekutor).

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Při kombinované formě studia není třeba absolvovat odbornou praxi, která je zpravidla určena studentům magisterského programu.

  Kombinované studium je koncipováno tak, aby studenti měli možnost načerpat celou řadu poznatků, které jejich činnost obohatí a umožní jim vnímat její právní rozměr.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah bakalářské práce je 35 normostran včetně poznámek pod čarou a seznamu literatury. Bakalářská práce má charakter základního rozboru právních aspektů určité problematiky mezinárodního obchodu a souvisejících témat.

  Při vypracování bakalářské práce by si měl student osvojit, resp. posílit schopnost práce s prameny českého, mezinárodního a evropského práva, s relevantní odbornou literaturou a dokumentací praxe.

  Podstatnou část zdrojů by měly tvořit zdroje v anglickém jazyce, popřípadě dalších cizích jazycích.

  V případě studentů s nadprůměrnou znalostí angličtiny se vítá zájem psát tuto práci anglicky.

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program může pokračovat po úspěšném absolvování přijímacích zkoušek i v navazujícím magisterském programu Veřejná správa. V něm se však klade důraz na veřejnoprávní souvislosti a veřejnou správu obecně spíše než na mezinárodní obchod.

Základní údaje

Zkratka
MPS_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

84
počet aktivních studentů
22
počet závěrečných prací

Právnická fakulta
Program zajišťuje