Byznysem informovaně.

Představení studijního programu

Díky tomuto programu proniknete do základů nejčastějších právních institutů úzce navázaných na podnikatelskou a korporátní praxi. Získáte potřebné znalosti pro orientaci v institutech soukromého a veřejného práva, které se týkají podnikání v širším smyslu. Zorientujete se také ve sféře závazkového práva, soutěžního práva a veřejnoprávní regulace podnikatelské sféry.

Studium není primárně zaměřeno na komplexní řešení praktických a příliš složitých právních problémů. K těmto účelům slouží program Právo a právní věda. Díky získání základní orientace v českém právním prostředí však budete schopni nalézt možnou cestu k řešení rozličných problémů a vyhodnotit, zda si nastalá situace vyžádá odbornou pomoc advokáta, či nikoli.

Program je vhodný jak pro studenty z podnikatelské praxe, tak i pro širší veřejnost se zájmem o regulaci podnikatelských transakcí a jejich právního zakotvení, včetně přesahů do veřejného práva. Studium může být zajímavé a přínosné i pro čerstvé absolventy, kteří chtějí získat základní přehled o právu. Pokud jste studenti nebo absolventi ekonomických nebo společenskovědních oborů a chcete rozšířit své poznatky o ty právní, pak je toto studium vhodné právě pro vás.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Baví vás právní souvislosti podnikání a obchodování, ale jiné oblasti práva ne?

 • Zajímáte se o obchodování nebo o podnikání, nebo přímo podnikáte?

 • Podílíte se na uzavírání smluv nebo na vyjednávání obchodních smluv?

 • Chcete vědět více o soukromém právu a vyznat se ve složitém světě práva?

 • Vyhovuje vám kombinovaná forma studia, kdy výuka probíhá v rámci jednoho pracovního dne cca každých čtrnáct dní (zpravidla v pátek)?

Pokud odpovídáte ano, pak je tento program určen přesně pro vás.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studium v programu Obchodněprávní studia má studentům poskytnout orientaci v institutech soukromého a veřejného práva týkající se podnikání v širším smyslu, včetně souvisejících otázek obligačního práva, soutěžního práva a veřejnoprávní regulace. Studium programu má studentům umožnit proniknout do základů nejčastějších právních institutů úzce navázaných na podnikatelskou a korporátní praxi.

  Studium není primárně zaměřeno na komplexní řešení praktických právních problémů. Díky získání základní orientace v českém právním prostředí je však student schopen nalézt možnou cestu k řešení a vyhodnotit, zda si nastalá situace vyžádá odbornou pomoc advokáta či nikoli.

  Absolvování oboru je vhodné pro podnikatelskou praxi, ale i širší veřejnost se zájmem o regulaci podnikatelských transakcí a jejich institucionálního zakotvení včetně přesahů do veřejného práva. Studium však poslouží i čerstvým absolventům k získání základního přehledu o právu a může být doplňkovým studiem k oborům ekonomickým nebo jiným společenskovědním.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • orientace v právní regulaci podnikání
  • vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými formami regulace včetně souvisejících sankcí
  • rozumět právním a faktickým předpokladům podnikání
  • srovnat formy podnikání dle daných kritérií (riziko, ekonomická a organizační náročnost)
  • schopen řešit jednoduché právní otázky ve vazbě na podnikání a provoz obchodního závodu
  • rozhodnout, zda daný právní problém vyžaduje asistenci profesionála
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi si zvýšíte možnost uplatnění na trhu práce všude tam, kde bude vyžadována orientace v právní regulaci podnikatelských aktivit. Může jít o oblast soukromého práva, kde půjde o uzavírání smluv, odpovědnostní vztahy, jednání podnikatelů nebo nekalosoutěžní aspekty podnikání. Zorientujete se ale také ve veřejnoprávní regulaci podnikání – např. ve správně-právních aspektech podnikání, veřejných zakázkách, environmentální ochraně, finančněprávních aspektech a částečně i v trestním právu. Vaše možnosti uplatnění se tedy neomezí pouze na privátní sféru.

  Zároveň je důležité upozornit, že absolvování bakalářského studia neumožňuje přístup k samostatnému výkonu regulovaným profesím (např. advokát, soudce, notář, exekutor).

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Při kombinované formě studia není třeba absolvovat odbornou praxi, která je zpravidla určena studentům magisterského programu. Kombinované studium je koncipováno tak, aby studenti měli možnost načerpat celou řadu poznatků, které jejich činnost obohatí a umožní jim vnímat její právní rozměr.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Formální atributy bakalářských prací upravuje v podmínkách Právnické fakulty Směrnice děkana č. 7/2012 O studiu v bakalářských a magisterských studijních programech a ve Směrnici děkana č. 4/2013 O citaci dokumentů užívaných v pracích podávaných na PrF MU.

  Standardní rozsah práce je 35 stran. Bakalářská práce je zaměřena na řešení praktičtěji formulovaných diplomových úkolů, typicky na vytváření komentovaných smluvních vzorů, vzorů podání s analýzou sporných míst, analýzu konkrétních případů či vytváření návodů pro praxi bez nároku na komplexní řešení.

  Spisy často končí konkrétními doporučenými formulacemi textu smlouvy s uvážením výhody a nevýhod z pohledu smluvních stran, sofistikovanějšími návody vhodnými pro využití v praxi (např. emise konkrétního cenného papíru v jednotlivých krocích) nebo kazuisticky zaměřenou analýzou konkrétních případů s vysokou relevancí pro další praxi.

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program může pokračovat po úspěšném absolvování přijímacích zkoušek i v navazujícím magisterském programu Veřejná správa. V něm se však klade důraz na veřejnoprávní souvislosti a spíše než na podnikání a obchodování se soustředí na veřejnou správu obecně.

Základní údaje

Zkratka
OPS_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

4
počet aktivních studentů
27
počet závěrečných prací

Právnická fakulta
Program zajišťuje