Finanční právo s lidskou tváří!

Cíle studijního programu

Program pokrývá oblast finančního práva, zejména právní regulace veřejných financí, měny a veřejnoprávního dohledu nad finančním trhem, a to jak z pohledu vnitrostátního, tak i z pohledu mezinárodního a unijního. Nezbytným základem pro hluboké pochopení teorie i právní úpravy finančního práva je také odpovídající orientace v ekonomických disciplínách, jako širším vědeckém základu. Cílem studia je vytvořit hluboký teoretický základ oboru, rozvinout schopnost jeho aplikace v praxi, dosáhnout přehledu o světových a evropských trendech v oboru. Hlavním cílem studia je postupně připravit studenta pro samostatnou tvůrčí vědeckou práci a jeho začlenění do vědeckovýzkumných týmů.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Program pokrývá oblast finančního práva, zejména právní regulace veřejných financí, měny a veřejnoprávního dohledu nad finančním trhem, a to jak z pohledu vnitrostátního, tak i z pohledu mezinárodního a unijního. Nezbytným základem pro hluboké pochopení teorie i právní úpravy finančního práva je také odpovídající orientace v ekonomických disciplínách, jako širším vědeckém základu. Cílem studia je vytvořit hluboký teoretický základ oboru, rozvinout schopnost jeho aplikace v praxi, dosáhnout přehledu o světových a evropských trendech v oboru. Hlavním cílem studia je postupně připravit studenta pro samostatnou tvůrčí vědeckou práci a jeho začlenění do vědeckovýzkumných týmů.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit principy fungování finanční činnosti státu a veřejné samosprávy a zásady její právní regulace;
  • interpretovat a aplikovat normy dané oblasti finančního práva a finančního práva jako celku;
  • samostatných úvah o finančním právu de lege lata, a to zejména v reakci na tvorbu a realizaci finanční politiky státu;
  • mezinárodní komunikace s odbornými pracovišti a vytváření mezinárodních vědeckovýzkumných týmů v oblastech finančního práva;
  • fundované publikační činnosti v národním i mezinárodním měřítku v problematice finančního práva;
  • didakticky působit v oblastech finančního práva.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi jsou profilováni k profesi vědeckovýzkumného pracovníka a k profesím, kde se očekává samostatné tvůrčí myšlení v oblastech finančního práva, a to včetně legislativní práce, aplikační praxe ve finanční správě, metodického řízení a didaktiky v právu.

 • Praxe

  Praxe není povinnou součástí studia oboru.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Disertační práce je původním vědeckým dílem obsahujícím výsledky výzkumu provedeného na základě schváleného studijního plánu. Z obsahového hlediska musí text prokazovat vysokou úroveň zvládnutí předmětného zadání včetně jeho teoretických a metodologických souvislostí. Text musí dále prokazovat schopnost doktoranda pracovat s relevantní tuzemskou a zahraniční odbornou literaturou a samostatně formulovat a argumentovat komplexní odborné názory. K tomu, aby byl text způsobilý obhajoby, je třeba, aby byl vcelku nebo po částech standardním způsobem publikován.

  Standardní rozsah práce je 150 - 300 normostran včetně titulní strany, českého a anglického abstraktu, obsahu a seznamu zdrojů. Podrobné podmínky pro formát a úpravu disertačních prací stanoví formou interního předpisu děkan fakulty a oborová rada.

Základní údaje

Zkratka
FPFV_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

5
počet aktivních studentů

Právnická fakulta
Program zajišťuje