S námi do světa.

Cíle studijního programu

Mezinárodní právo soukromé, včetně jeho širšího základu, kterým je mezinárodní právo procesní a právo mezinárodního obchodu, patří do systému národního právní řádu. Nicméně, ve svém zaměření přesahuje hranice národních právních řádů. Přesah je dán jak zdroji právní úpravy, internacionální povahou vědy mezinárodního práva soukromého a faktickým přesahem právních vztahů, které jsou předmětem jeho úpravy.

Cílem doktorského studia v oblasti mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu je osvojení si právně-teoretických znalostí v oboru mezinárodní právo soukromé a obchodní a jeho širšího vědního základu, kterým je občanské právo hmotné a procesní a právo evropské, jakož i osvojení si metod a dovedností vědecké práce. Širší základ studijního oboru tvoří příprava na vědeckou a pedagogickou práci, jazyková příprava a základní poznatky o vývoji jiných právních oborů. Studium je určeno především těm, kteří se chtějí věnovat akademické dráze a vědecké práci v oboru, práci v mezinárodních organizacích, v zahraničí, práci v mezinárodních advokátních kancelářích, ev. těm, kteří chtějí získat hlubší teoretické znalosti v oboru. Nosná témata oboru směřují do oblasti kolizního práva, přímých norem, procesního práva, rozhodčího práva a práva mezinárodního obchodu.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Mezinárodní právo soukromé, včetně jeho širšího základu, kterým je mezinárodní právo procesní a právo mezinárodního obchodu, patří do systému národního právní řádu. Nicméně, ve svém zaměření přesahuje hranice národních právních řádů. Přesah je dán jak zdroji právní úpravy, internacionální povahou vědy mezinárodního práva soukromého a faktickým přesahem právních vztahů, které jsou předmětem jeho úpravy.

  Cílem doktorského studia v oblasti mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu je osvojení si právně-teoretických znalostí v oboru mezinárodní právo soukromé a obchodní a jeho širšího vědního základu, kterým je občanské právo hmotné a procesní a právo evropské, jakož i osvojení si metod a dovedností vědecké práce. Širší základ studijního oboru tvoří příprava na vědeckou a pedagogickou práci, jazyková příprava a základní poznatky o vývoji jiných právních oborů. Studium je určeno především těm, kteří se chtějí věnovat akademické dráze a vědecké práci v oboru, práci v mezinárodních organizacích, v zahraničí, práci v mezinárodních advokátních kancelářích, ev. těm, kteří chtějí získat hlubší teoretické znalosti v oboru. Nosná témata oboru směřují do oblasti kolizního práva, přímých norem, procesního práva, rozhodčího práva a práva mezinárodního obchodu.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Systematicky vědecky pracovat napříč tématy pokrytými oborem.
  • Pohybovat se ve vědecké komunitě na národní i mezinárodní úrovni.
  • Disponovat znalostmi a dovednostmi týkajícími  se oboru na národní, evropské i mezinárodní úrovni.
  • Být schopen sepsat užší i širší vědecká pojednání z dané oblasti.
  • Vystupovat se svými příspěvky na národních i mezinárodních forech.
  • Ihned nastoupit na místo vědeckého pracovníka či pedagogického pracovníka v oblasti mezinárodního práva soukromého.
 • Uplatnění absolventa

  Program je určen především těm, kteří se chtějí věnovat akademické dráze a vědecké práci. To je základní určení a vymezení. Samozřejmě je program otevřen i těm, kteří ze speciálních důvodů chtějí získat hlubší teoretické znalosti v oblasti mezinárodního práva soukromého, mezinárodního práva procesního, mezinárodního rozhodčího řízení a práva mezinárodního obchodu.

  Pokud máme charakterizovat zaměstnavatele, jedná se o vědecká pracoviště, pedagogická pracoviště, zahraniční pracoviště, struktury mezinárodních organizací včetně Evropské unie, advokátní kanceláře zabývající se mezinárodní problematikou, další pracoviště, kde se lze setkat s přeshraniční problematikou.

 • Praxe

  Uvedený doktorský studijní program nepředpokládá jako podmínku vstupu či absolvování praxi.

  Vzhledem k povaze programu není předpokládána praxe jako povinná součást studijního plánu. Předpokládá se spíše stáž na zahraničním pracovišti.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Disertační práce představuje klíčový komponent (jádro) Ph.D. programu. Je sepsána v českém či anglickém jazyce.

  Disertační práce je původním vědeckým dílem zpracovaným na téma specifikované individuálním studijním plánem. Z obsahového hlediska:

  - text práce musí prokázat vysokou úroveň zvládnutí zvoleného tématu včetně jeho teoretických a metodologických souvislostí;

  - musí rovněž prokazovat schopnost doktoranda pracovat s relevantní tuzemskou a zahraniční (zejména evropskou) odbornou literaturou;

  - musí prokázat schopnost samostatné formulace vědeckých závěrů;

  - musí obsahovat původní a publikované výsledky, resp. výsledky akceptabilní pro publikaci; -

  - prokazuje schopnost i práce s judikaturou obecných soudů tuzemských i zahraničnich.

  Technické požadavky na Ph.D. práci: minimální požadovaný rozsah disertační práce je 150 stran (standardní mezi 150 -300 stranami), úvodního listu, abstraktu, seznamu literatury. Citační formát stanoví formou interního předpisu děkan fakulty (tzv. citační směrnice).

Základní údaje

Zkratka
MEPS_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

2
počet aktivních studentů

Právnická fakulta
Program zajišťuje