Upozornění:

Studijní program je neaktivní.

Iurisprudentia est notitia boni et aequi (Právní věda je znalost o dobrém a spravedlivém). Ulpianus, Digesta

Cíle studijního programu

Cílem studijního programu Teorie práva je poskytnout ucelený pohled na teoretické otázky právní vědy a rozvinutí a prohloubení předpokladů pro samostatnou vědeckou a pedagogickou práci v oboru teorie práva a dalších oblastech právní vědy osvojením si tvořivého právně teoretického přístupu k právním jevům a schopnosti analytického a syntetizujícího pohledu na obecné i speciální otázky v oblasti právní teorie i právní praxe. Studenti si prohloubí znalost právních pojmů, právních kategorií, právních institutů a právních jevů přesahujících jednotlivá odvětví pozitivního práva. V návaznosti na tradičního právně filosofického myšlení si osvojí současné přístupy a trendy v právně teoretickém a právně filosofickém myšlení a kritický pohled na právní oblast a její sociální kontext. Součástí studia je i zvládnutí metodologických otázek právní vědy a osvojení si základů vědecké práce a akademického psaní.

Studium

 • Cíle

  Cílem studijního programu Teorie práva je poskytnout ucelený pohled na teoretické otázky právní vědy a rozvinutí a prohloubení předpokladů pro samostatnou vědeckou a pedagogickou práci v oboru teorie práva a dalších oblastech právní vědy osvojením si tvořivého právně teoretického přístupu k právním jevům a schopnosti analytického a syntetizujícího pohledu na obecné i speciální otázky v oblasti právní teorie i právní praxe. Studenti si prohloubí znalost právních pojmů, právních kategorií, právních institutů a právních jevů přesahujících jednotlivá odvětví pozitivního práva. V návaznosti na tradičního právně filosofického myšlení si osvojí současné přístupy a trendy v právně teoretickém a právně filosofickém myšlení a kritický pohled na právní oblast a její sociální kontext. Součástí studia je i zvládnutí metodologických otázek právní vědy a osvojení si základů vědecké práce a akademického psaní.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • charakterizovat hlavní právně filosofické přístupy v právu a základní pojmy a kategorie právní vědy;
  • uplatnit právně teoretické a právně filosofické uvažování při řešení otázek právní teorie a právní praxe;
  • rozvíjet vědeckou, výzkumnou a tvůrčí činnost a zapojovat ji do řešení projektů vědy a výzkumu;
  • zvládnout požadavky samostatné tvůrčí vědecké práce;
  • identifikovat nové právní jevy, problémy a přístupy v právu a analyzovat je z hlediska jejich společenských souvislostí a důsledků;
  • vyhledat a pracovat s širokým okruhem informačních zdrojů, včetně materiálů alespoň v jednom cizím jazyku;
  • propojovat teoretické poznatky s jejich praktickým uplatněním ve všech základních oblastech právních činností;
  • užívat základní metodologické postupy právní vědy;
  • zvládnout vystoupení na veřejnosti k vybraným právním otázkám a uplatnit určité pedagogické dovednosti;
  • chápat právo v širších sociálních souvislostech. chápat právo v širších sociálních souvislostech.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi studijního programu jsou profilováni k odborné práci v oblasti právní vědy, výzkumu, legislativy, soudnictví a v dalších oblastech, kde je zapotřebí hlubokého právně teoretického základu. Mohou se uplatnit i v řadě dalších profesních oblastí, které vyžadují kvalifikovanou interpretaci a aplikaci právních předpisů, v poradenské činnosti, ve státní správě a ve vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách a v pedagogické práci na středních školách.

 • Praxe

  Praxe není povinnou součástí studia.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Disertační práce zahrnuje výsledky, ke kterým student dospěl v průběhu studia v doktorském studijním programu. Práce má stanoveny formální a obsahové požadavky. Její minimální rozsah činí 150 stran, nejméně však 261.000 znaků včetně mezer. V práci je uvedena česká a anglické verze abstraktu a česká a anglická verze seznamu klíčových slov. Práce je předkládána českém, slovenské nebo anglickém jazyce, se souhlasem oborové rady i v jiném jazyce. Obsahuje původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Student předkládanou disertační prací prokazuje výsledky řešení konkrétního vědeckého nebo výzkumného úkolu, které přinášejí originální a nové poznatky. Disertační práce je obsahově zaměřena na právně teoretická nebo právně filosofická témata a jejich zpracováním student prokazuje předpoklady k odborné vědecké práci. Tematické zaměření disertačních prací upřesňuje oborová rada studijního programu.

Základní údaje

Zkratka
TEPR_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

Právnická fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s
Akademie věd ČR
Ústav státu a práva AV ČR