Není trestu bez viny.

Cíle studijního programu

Doktorský studijní program je zaměřen vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oboru trestní právo (hmotné i procesní) a v souvisejících neprávních vědních disciplínách (zejména kriminologii a kriminalistice). V návaznosti na trestní právo hmotné a procesní nezůstávají stranou též vybrané aspekty ústavněprávní, mezinárodněprávní a evropské. V průběhu studia je kladen důraz na teoretické stránky uvedených oborů a disciplín v kombinaci s jejich dopady v základních oblastech trestněprávní praxe. Cílem a součástí studia je i osvojení si základů vědecké práce a jejich uplatnění při realizaci publikačních aktivit. Program je určen především těm, kteří se chtějí věnovat akademické dráze a vědecké práci a rovněž těm, kteří chtějí získat hlubší teoretické znalosti v oboru trestního práva a uplatnit je v trestněprávní praxi.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Doktorský studijní program je zaměřen vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oboru trestní právo (hmotné i procesní) a v souvisejících neprávních vědních disciplínách (zejména kriminologii a kriminalistice). V návaznosti na trestní právo hmotné a procesní nezůstávají stranou též vybrané aspekty ústavněprávní, mezinárodněprávní a evropské. V průběhu studia je kladen důraz na teoretické stránky uvedených oborů a disciplín v kombinaci s jejich dopady v základních oblastech trestněprávní praxe. Cílem a součástí studia je i osvojení si základů vědecké práce a jejich uplatnění při realizaci publikačních aktivit. Program je určen především těm, kteří se chtějí věnovat akademické dráze a vědecké práci a rovněž těm, kteří chtějí získat hlubší teoretické znalosti v oboru trestního práva a uplatnit je v trestněprávní praxi.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Pochopit metodologii vědecké práce v oblasti práva a právní vědy i souvisejících neprávních vědních disciplín, zejména kriminologie.
  • Hlouběji porozumět teoretickému základu oboru trestního práva.
  • Propojit trestněprávní aspekty zkoumaných témat s aspekty souvisejících neprávních vědních disciplín (zejména kriminologie, penologie, kriminalistika, forenzní disciplíny).
  • Promítnout získaný teoretický základ do řešení praktických problémů.
  • Realizovat samostatnou tvůrčí a vědeckou činnost v oboru trestního práva.
  • Prezentovat výsledky své vědecké činnosti na národních i mezinárodních fórech.
  • Realizovat výuku a další pedagogické aktivity akademického pracovníka.
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent studijního programu bude připraven k odborné vědecké práci v akademické sféře, v oblasti výzkumu či trestní legislativy, ale i při výkonu trestního soudnictví, ve sféře státního zastupitelství a v dalších oblastech orientovaných na trestní právo a související neprávní vědní obory, v nichž je zapotřebí hlubokého teoretického základu a jeho promítnutí do aplikační praxe v podobě interpretace a aplikace právních norem.

 • Praxe

  Praxe není součásti studia.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Disertační práce je původním vědeckým dílem zpracovaným na téma specifikované studijním plánem. Z obsahového hlediska musí text práce prokazovat vysokou úroveň zvládnutí zvoleného tématu včetně jeho teoretických a metodologických souvislostí. Musí rovněž prokazovat schopnost doktoranda pracovat s relevantní tuzemskou a zahraniční odbornou literaturou i s judikaturou obecných soudů a Ústavního soudu a také schopnost samostatně formulovat odborné názory a podpořit je přesvědčivou argumentací.

  Minimální požadovaný rozsah disertační práce je 150 stran, přičemž se předpokládá, že v době obhajoby již bude práce či její podstatná část publikována některým z obvyklých způsobů (tj. ve formě recenzovaných článků, monografie, kapitoly v monografii apod.). Podrobné podmínky pro formát a úpravu disertačních prací stanoví formou interního předpisu děkan fakulty a oborová rada.

Základní údaje

Zkratka
TRPR_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

13
počet aktivních studentů

Právnická fakulta
Program zajišťuje